UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Peter Malmqvist - Om långsiktig vinsttillväxt

12:15 / 17 oktober 2017 Article

Remiums chefsanalytiker Peter Malmqvist synar börsens händelser och kommenterar det senaste åt besökarna på Introduce.

Peter Malmqvist Remiumchefsanalytiker

För Q3 räknar analytikerna i SME med en vinsttillväxt på 8-9 procent. Är det rimligt ur ett långsiktigt perspektiv?

Vinsttillväxt

Summeras vinsterna i bolagen som ingår i SME blir den prognostiserade vinsttillväxten för kommande Q3 ungefär 8-9 procent i årstakt (i kronor och proportionerad med ungefärlig indexandel). Förra kvartalet låg prognoserna något högre, men kom in på ungefär halva tillväxten. Samtidigt kan konstateras att den genomsnittliga vinsttillväxten de senaste sex åren är 2,5 procent, medan medianvärdet är 5,4. Mot den bakgrunden framstår 8-9 procent som ganska aggressivt. Ur ett långsiktigt perspektiv är det dock ganska balanserat. 

Inflation plus 5,3 procent

Detta framgår om vi granskar ett vinstindex från 1976. Detta vinstindex finns visserligen inte allmänt tillgängligt, utan har sammanställts av mig genom åren. Beräkningen måste göras som ett index, eftersom bolagsaffärer (AZN, ABB, Stora Enso, m fl) gör att det blir fel att bara summera vinsterna i miljarder kronor. Ett alternativ hade varit att beräkna vinsten per aktie, med ett kalkylerat konstant kvotvärde på alla bolags aktiekapital. Detta har dock inte gjorts. Den beräknade vinsttillväxten har jämförts med inflationstakten, uppräknad med en antagen real komponent, som i Stockholmsbörsens fall blir 5,3 procent. Vinsttillväxten är dock sällan just denna, utan ligger antingen klart över, eller kollapsar totalt (som 1990, 2000 och 2008). Vinsttillväxten har dock legat på trenden under en del av 90-talet, liksom de senaste 4-5 åren, men låg klart över trenden åren innan finanskrisen 2008. 

Förväntad vinsttillväxt

Den långsiktiga förväntade vinsttillväxten blir således inflationstakten, plus 5,3 procent, vilket med dagens antaganden om en inflation på 2 procent skulle bli drygt 7 procent. Vad som är uppseendeväckande är dock att börsbolagens genomsnittliga avkastning på eget kapital legat klart högre, på i genomsnitt 12 procent sedan 1976. För att få jämförbara begrepp, måste vi dock till vinsttillväxten addera en historisk direktavkastning. Med hjälp av MSCI:s index har denna kunnat beräknas till genomsnittligt 2,8 procent för de senaste 30 åren. Om vi har en förväntad vinsttillväxt på 7,3 procent, samt lägger till en direktavkastning på 2,8 blir  totalavkastningen ungefär 10 procent. Det är ändå lägre än den beräknade avkastningen på eget kapital på 12 procent. 

Redovisningsfel förklarar

Skälet till skillnaden beror på brister i redovisningen. Eftersom vi mäter avkastningen för i huvudsakligen storbolag, som funnits under flera decennier har eget kapital pressats ner genom att redovisningsregler i grunden är försiktiga (vi bokför hellre utgifter som kostnader, än som tillgångar i balansräkningen). I början av ett företags livstid är det resultatet som är för lågt, men efter flera decennier av för låga resultat kommer det årliga redovisningsfelet att samlas upp i eget kapital och dra ner detta långt under marknadsmässig nivå. Som exempel kan nämnas att Stockholmsbörsens genomsnittliga värderingen av eget kapital de senaste 20 åren ligger på 230 procent, vilket ger en indikation på det systematiska redovisningsfelet.

Och börsindex?

Slutligen kan frågan ställas hur ovanstående vinstanalys förhåller sig till den faktiska kursutvecklingen. Granskar vi MSCI Sverige från 1970 (exkl utdelningar), kan konstateras att den inflationsjusterade tillväxten per år uppgår till 6,0 procent. Det är relativt nära den ovanstående framräknade reala vinsttillväxten på 5,3 procent. Skillnaden kan förklaras av att Stockholmsbörsen möjligen är högt värderad i dagsläget eller att valet av basår och/eller tidsperioder ger vissa naturliga differenser. Totalt sett kan ändå slås fast att den prognostiserade vinsttillväxten på 8-9 procent som analytikerna räknar med för Q3, framstår som ganska rimlig i ett långsiktigt perspektiv. 

Chefsanalytiker
Peter Malmqvist
peter.malmqvist@remium.com


Tidigare utgivna artiklar

Oroande inflationstrend 20171016
Om börsens värdering 2017101
2
Bomben desarmerad 20171011

Höga vinstförväntningar 20171005

Extremt obehaglig utveckling 20171004

Svårtolkat index 20171002

Om svenska statsbudgeten 20170922

Behövs Riksbanken? 20170918

Om börsens värdering 20170912

Gör som Schweiz 20170911

Vad är Nordeas strategi? 20170908

Varning för Nordeas indexeffekt 20170907

Om hushållens skuldsättning 20170906

Luriga inköpschefer 20170904

Kan fondflöden spå börsutvecklingen? 20170901

Om oljepris och inflation 20170830

Bred konjunkturuppgång, men... 20170825
Lysande tider! 20170823
Vinster: Två starka sektorer och två svaga 20170822
Om ECB, dollarkursen och inflation 20170821

Dämpar kronan inflationen? 20170817
Därför stiger inflationen 20170817

Kan pundet fälla börsen? 20170815

Hur långt kan dollarn falla? 20170807

Vinster Q2: Verkstad och konsument drar 20170726
Vinstutvecklingen i underkant 20170725

Varning för indexfonder och ETF:er 20170707

Om börsens värdering 20170707

Vilken effekt har räntepolitiken? 20170704

Om ECB:s räntepolitik 20170703

Cykliskt och konsument lyfter vinsterna 20170628

Bågen hårt spänd 20170627

IFO ångar på 20170627

Om sill och kräftor 20170622

Vad styr styrräntorna? 20170615

Toppindikator 20170613

Vilken är bästa sektorn? 20170608

Sverige är fantastiskt! 20170605

Vart är USA på väg? 20170602

Något om börsens sektorvärdering 20170529
Vad förklarar dollarfallet? 20170523

Om löner och inflation 20170518

Riksbanken på rätt väg 20170517

Oroande USA-indikatorer 20170511

Om fransk konjunktur 20170508

Fortsatt mycket bra vinstutveckling 20170505

Mycket stark utveckling 20170427

Fel om Frankrike 20170427

Avslöjande bilstatistik 20170421

Mer om den svenska inflationen 20170419

Vad styr Kinas valuta? 20170418

Går USA med förlust? 20170411

Inköpschefer nära rekordnivå 20170410

Om storbolagens värdering 20170407

Serviceprisökningarna visar vägen 20170403
Sverige i världstopp 20170331

Britternas dilemma 20170330
I huvudet på en aktieplacerare (inkl. video på Remiums KMD 28/3) 20170329
Starka vinstförväntningar 20170327

Vad följer efter Brexit? 20170323

Trumpeffekten +4? 20170321

Vad lär oss obligationsmarknaden? 20170313
Om hönan och ägget 20170306

Oroande historik 20170303

Starka och svaga storbolag 20170228

Inhemska sektorer styr vinstutvecklingen 20170216
Två procent - och sedan..? 20170210
Vinsttrenden - Stabil och uppåtriktad 20170208
Fortsatt positiv rapporttrend 20170203

Bekymmersam trend 20170201

Att bolla med handgranater 20170126

Det brittiska dilemmat 20170120

Var ligger botten för pundet? 20170110

Aktier - det långa perspektivet 20170109


Utgivna artiklar under 2016