UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Peter Malmqvist - Serviceprisökningarna visar vägen

17:33 / 3 april 2017 Article

Remiums chefsanalytiker Peter Malmqvist synar börsens händelser och kommenterar det senaste åt besökarna på Introduce.

Peter Malmqvist Remiumchefsanalytiker


Prisökningarna inom serviceområdet visar de senaste åren på högre ökningstakt och större stabilitet än det vanliga inflationsmåttet, KPI.

Tre viktiga inflationsområden

För de flesta utvecklade länder kan inflationsområdet indelas åtminstone tre områden, som som ofta utvecklas olika: Energipriser, priser på importerade varor och servicepriser. Energiområdet styrs i huvudsak av oljepriserna, men i viss mån även av kol- och elpriserna. Importerade varor styrs till stor del av valutasvängningarna, medan serviceområdet är en lämplig mätare på inhemsk aktivitet, därtill starkt löneberoende. 

Vad är service?

Service kan indelas i två viktiga områden: Offentliga (främst sjukvård och lokaltrafik) och privata, som domineras av bostadsrelaterade tjänster, restauranger/hotell, samt bilrelaterade tjänster. Det privata serviceområdet området är överraskande stabilt. Granskar vi utvecklingen för privata servicepriser i USA och de större länderna i Europa sedan 2010, kan konstateras att priserna legat extremt stabilt. De börjar på 1,7 procent och går upp till 2,5 procent under 2011, varefter de drar sig neråt till något under två procent idag. De senaste månaderna har de sakta börjat vända upp igen.

KPI svänger betydligt mer

Konsumentprisindex (KPI) årsförändring har varit betydligt mer volatil. KPI började på samma årsökningstakt 2010 som servicepriserna, men gick upp till drygt 3 procent 2011, för att rasa ner till noll fram till början av 2016. Därefter har KPI stigit kraftigt. För första gången sedan 2012 ligger nu ökningstakten i KPI något över serviceprisökningarna. Det bidrar troligen till att uppgångstakten i KPI mattades den senaste månaden.

USA högst ökningstakt

USA har inte överraskande högst ökningstakt av både servicepriser och generell KPI. Båda ligger idag på 2,5 procent. Tvåa ligger Storbritannien där båda indexen ökat 2,3 procent i årstakt. Trea är Sverige, med serviceprisökningar i klass med Storbritanniens, men med något lägre ökning av KPI. Tyskland kommer nästan lika högt som Sverige, men med en markant dipp i KPI sista månaden. Därefter ligger Italien, Spanien och Frankrike med en ökningstakt på ungefär 1 procent för servicepriserna, men med betydligt högre ökningstakt i KPI. Störst skillnad mellan båda indexen har Japan, där serviceprisökningarna faktiskt haft en mycket kraftig ökningstakt det senaste halvåret. Det visar att den inhemska ekonomin är på väg att förbättras.

Slutsats - prisökningstakt kring 2 procent

Den slutsats som kan dras av ovanstående är att serviceprisökningarna visar på en underliggande prisökningstakt på ungefär 2 procent. Det visar dock också att pristrycket i de stora Medelhavsländerna är lägre än i norra Europa och att USA och Storbritannien ligger före samtliga. Serviceprisökningarna visar också att tiden med deflationsoro borde ligga långt bakom oss.