UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

TA-skola på Introduce - Aktiechart, stöd & motstånd

09:05 / 8 november 2017 Article

TA-skola på Introduce

Detta är den första artikeln i ett uppslag av artiklar berörande Teknisk Analys.

Candlesticks, stöd och motstånd
Teknisk analys är till mångt och mycket en subjektiv bedömning av utbud och efterfrågan. Analysen härrör från klassisk ekonomisk teori att större efterfrågan (gentemot utbudet) leder till ett högre pris, respektive större utbud (gentemot efterfrågan) till ett lägre pris. Slutsatserna som dras bygger på att all information som marknaden tillhandahåller alltid visas i grafen, där man eftersträvar att prognostisera framtida prisrörelser genom att studera historiska priser.

Den tekniska analysen går att tillämpa på alla finansiella objekt med hygglig likviditet och fri prissättning. Antingen kan den användas fristående eller som en kompletterande del till den fundamentala analysen.

Diagrammet
Då bedömningen i stor del sker visuellt blir den subjektiva uppfattningen varierande beroende på hur analytikern läser av aktiediagrammet, det så kallade aktiechartet. Det blir alltså av betydelse hur charten är uppbyggt. Vanligen används candlesticks eller OHLC (open-high-low-close) för att representera vald tidsperiod, där den mest frekvent använda tidsperioden motsvarar en handelsdag. Det går till viss del även att använda ett ”vanligt” linjediagram, men fördelarna med de förstnämnda är betydande. Den största fördelen är möjligheten att kunna utläsa tidsperiodens kursvariation, det vill säga aktiens högsta, lägsta, öppnings- samt stängningskurs. Anledningen är det kan vara av stor relevans att avgöra hur sentimentet bland investerare varierar under den enskilda tidsperioden för att komma fram till diverse slutsatser. Med ett linjediagram går man miste om detta attribut då informationsgivningen istället endast delger aktiens stängningskurs. Nedan exemplifieras skillnaden, där man i det övre candlestick-diagrammet kan utröna en tydlig motståndsnivå kring 38 kr, medan man i det nedre linjediagrammet endast delges information om stängningskursen på 35 kr. Varför informationen om på vilken nivå motståndet hittas är viktig förklaras vidare i nästkommande avsnitt - Stöd och Motstånd.

Stöd och motstånd
Ett stöd är en kursnivå där den aggregerade gruppen av köpare funnit aktien billig. Ett motstånd är en nivå där motsvarande grupp av säljare istället funnit aktien dyr. Ofta indikerar en kursuppgång upp igenom en motståndsnivå att efterfrågan, det vill säga köptrycket, är stort och att säljarna därför kan kräva ett högre pris. Denna kursuppgång fortskrider till dess att utbudet är likställt med efterfrågan vilket i sin tur leder till att priset stannar upp. Har aktien tidigare motståndsnivåer ovanför det initiala motståndet är det vanligt att priset stannar upp vid just dessa nivåer då det är där tidigare säljare velat sälja aktien. Kursuppgången igenom ett motstånd brukar kallas för ett utbrott, där tidsåtgången för att aktien inte sällan når nästa motståndsnivå kan inneha stor variation. Variationen beror allt som oftast på vilken tidslösning man använder och hur stor skillnaden är i pris mellan de olika motståndsnivåerna. 

En likartad kursförändring på nedsidan, då igenom ett stöd, brukar kallas för punktering. Här gäller motsvarande premisser som för ett utbrott, det vill säga att vid punktering av stöd finns ett säljtryck där utbudet överstiger efterfrågan. Punkteringen indikerar att kursen kan söka sig ned mot tidigare nivåer där många investerare funnit aktien billig (stödnivå).

På vilken nivå det går att urskilja diverse signifikanta stöd och motstånd blir således en central del i den tekniska analysen. Vid användning av linjediagram kan man följaktligen missa viktig information vilket kan bidra till en defekt analys alternativt en analys innehållandes brus.

 

I den nästkommande artikeln kommer vi beröra aktietrender och hur man kan använda glidande medelvärden för att göra bedömningar om det långsiktiga sentimentet hos investerarna. 


Introduce aktieanalysTeknisk analytiker
Simon Granath
simon.granath@remium.com