Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Välkommen till Årsstämma i Studsvik AB

08:30 / 23 March 2017 Studsvik Press release

Studsvik AB (publ), org nr 556501-0997, kallar till årsstämma torsdagen den 27 april 2017 klockan 16.00 på World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1 i Stockholm. Registrering till årsstämman börjar klockan 15.00.

Registrering och anmälan

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska
  •  vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 21 april 2017, och
  •  anmäla sig till bolaget senast fredagen den 21 april 2017. Anmälan kan göras på bolagets webbplats www.studsvik.se, på telefon 0155-22 10 25, via fax 0155-26 30 70 eller via e-post studsvik@studsvik.se.Anmälan kan också göras skriftligen till Studsvik AB, Årsstämman, 611 82 Nyköping. I anmälan ska uppges namn eller firma, personnummer eller organisations­nummer, adress, telefonnummer och antalet eventuella biträden.

Förvaltarregistrerade aktier

Förutom att anmäla sig måste aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, begära att tillfälligt vara införd i eget namn i aktie­boken fredagen den 21 april 2017 för att ha rätt att delta i årsstämman. Aktieägaren måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före denna dag.

Fullmakt

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Om full­makten utfärdas av en juridisk person ska kopia av registreringsbevis (eller motsvar­ande behörighetshandling om registreringsbevis inte finns) bifogas. För att underlätta registreringen till årsstämman bör fullmakt i original och i förekommande fall behörighetshandlingar vara bolaget till­handa under ovanstående adress senast fredagen den 21 april 2017. Fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats www.studsvik.se. Formulär skickas även till aktieägare som begär det hos bolaget på telefon 0155-22 10 25.

Dagordning

1                       Val av ordförande vid stämman.

2                       Upprättande och godkännande av röstlängd.

3                       Godkännande av dagordning.

4                       Val av en eller två personer att justera protokollet.

5                       Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.

6                       Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

7                       Redogörelse för styrelsens samt ersättnings- och revisions­utskottens arbete.

8                       Verkställande direktörens anförande.

9                       Redogörelse för revisionsarbetet under 2016.

10                    Beslut om fastställande av resultaträkningen och balans­räkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalans­räkningen.

11                    Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balans­räkningen.

12                    Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

13                    Redogörelse för valberedningens arbete och förslag.

14                    Bestämmande av antalet styrelseledamöter.

15                    Bestämmande av arvoden till styrelse och revisorer.

16                    Val av styrelse.

17                    Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.

18                    Beslut om valberedning inför nästa årsstämma.

19                    Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

20                    Årsstämmans avslutande.

Beslutsförslag

Valberedningen bestående av Stina Barchan (Briban Invest AB), Sven Ericsson (representant för familjen Karinen), valberedningens ordförande, Carina Heilborn (Peter Gyllenhammar AB) och Anders Ullberg (Studsviks styrelseordförande) har förberett förslagen avseende punkterna 1, 14, 15, 16, 17 och 18. Styrelsen har förberett förslagen avseende punkterna 11 och 19.

Punkt 1

Valberedningen föreslår att Studsviks styrelseordförande Anders Ullberg ska utses till ordförande vid stämman.

Punkt 11 - Vinstdisposition

Styrelsen föreslår årsstämman att utdelning utgår med 1,00 (0) krona per aktie eller totalt MSEK 8,2 (0), vilket motsvarar 13 procent av koncernens resultat efter skatt för 2016. Styrelsen föreslår vidare att tisdagen den 2 maj 2017 skall vara avstämningsdag för utdelning. Beslutar årsstämman i enlig­het med förslaget beräknas utdelningen komma att skickas genom Euroclear Sweden ABs försorg fredagen den 5 maj 2017.

Punkt 14

Valberedningen föreslår att antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter ska vara sex.

Punkt 15

Valberedningen föreslår att arvodena till bolagsstämmovalda styrelseledamöter ska vara oförändrade och utgå med följande belopp:
  • 650 000 kronor till styrelsens ordförande
  • 225 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter
Valberedningen föreslår vidare att arvodena till ledamöterna i revisionsutskottet, ska vara oförändrade och utgå med följande belopp:
  • 150 000 kronor för utskottets ordförande
  • 75 000 kronor vardera för utskottets övriga ledamöter

I anslutning till valberedningens förslag till styrelsearvode föreslår styrelsen, under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget och efter skriftlig överenskommelse mellan bolaget och ett av styrelseledamoten helägt svenskt aktiebolag, att styrelse­arvodet ska kunna faktureras genom det av ledamoten ägda bolaget. Om så sker ska det fakturerade arvodet ökas med ett belopp motsvarande sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag.

Valberedningen föreslår vidare att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 16

Valberedningen föreslår omval av Jan Barchan, Peter Gossas, Anna Karinen, Alf Lindfors, Agneta Nestenborg och Anders Ullberg samt omval av Anders Ullberg som styrelsens ordförande.

Punkt 17

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Pricewaterhouse­Coopers AB som bolagets revisor till slutet av årsstämman 2018.

Punkt 18

Valberedningen föreslår att stämman beslutar att utse en ny valberedning inför årsstämman 2017 bestående av ledamöterna Stina Barchan (Briban Invest AB), Sven Ericsson (representant för familjen Karinen), Carina Heilborn (Peter Gyllenhammar AB) och Anders Ullberg (Studsviks styrelseordförande).

Förslaget baseras på den av årsstämman 2010 antagna instruktionen för utseende av ledamöter till valberedningen. Valberedningen har inte funnit något skäl att föreslå ändring av den instruktion som gäller för valberedningen, vilken därför fortsättningsvis ska gälla till dess att bolagsstämman beslutar annorlunda.

Punkt 19 - Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om nedanstående riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Förslaget överensstämmer i huvudsak med de riktlinjer som antogs vid årsstämman 2016.

Fast lön - Ledande befattningshavare ska erbjudas en fast lön som är marknads­mässig och baserad på dennes ansvar och befogenheter. Lön ska fastställas för kalenderår.

Rörlig ersättning - Ledande befattningshavare kan erbjudas rörlig ersättning. Sådan får maximalt uppgå till högst 50 procent av fast lön. Rörlig ersätt­ning ska primärt vara baserad på koncernens finansiella mål. Modell för rörlig ersätt­ning ska fastställas för verksamhetsår.

Pension - Pensionsavsättningarna ska vara avgiftsbaserade och maximalt uppgå till 35 % av den fasta lönen. Löne­avstående kan utnyttjas för ökade pensionsavsättningar givet oförändrad kostnad för Studsvik över tiden.

Uppsägning och avgångsvederlag - För ledande befattningshavare och Studsvik gäller högst 12 månaders ömsesidig uppsägningstid. Avgångs­vederlag, utöver lön under uppsägningstid, kan förekomma med maximalt motsvarande 6 månadslöner.

Handlingar

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt revisorns yttrande om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts kommer att finnas tillgängliga på bolagets huvudkontor i Studsvik, Nyköping, och på bolagets hemsida www.studsvik.se senast från och med den 6 april 2017.

Kopior av nämnda handlingar skickas till de aktieägare som begär det hos bolaget och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

Aktier och röster

I bolaget finns 8 218 611 aktier med en röst vardera. Bolaget har inget innehav av egna aktier.

Upplysningar vid årsstämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagord­ningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotter­bolags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Frågor

Aktieägare är välkomna att ställa frågor under årsstämman. För att underlätta besvar­andet av frågor som avses ställas på årsstämman får frågorna gärna sändas in i förväg till bolaget under adress Studsvik AB, Årsstämman, 611 82 Nyköping eller via e-post studsvik@studsvik.se.

Nyköping i mars 2017

STUDSVIK AB

Styrelsen

………………………………………………………………………………………………….

För ytterligare information, vänligen kontakta

Ekonomidirektör Pål Jarness, tfn 0155-22 10 09

Kort om Studsvik

Studsvik erbjuder en rad avancerade tekniska tjänster till den globala kärnkraftsindustrin. Studsviks fokusområden är bränsle-och materialteknik, programvara för härdövervakning och bränsleoptimering samt konsulttjänster inom avfallshantering, avveckling, NORM och lösningar för slutförvar. Företaget har 70 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik har 700 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som Studsvik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 mars 2017 kl. 08:30 (CEST).

www.studsvik.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/