Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bredband2

Bredband2

Kallelse till årsstämma i Bredband2 i Skandinavien AB (publ)

09:00 / 7 March 2011 Bredband2 Press release

Årsstämma i Bredband2 i Skandinavien AB (publ), 556346-9062 äger rum tisdagen den 5 april 2011 kl 14.00 på Elite Palace Hotel, S:t Eriksgatan 115, Stockholm. Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken på avstämningsdagen den 30 mars 2011, dels göra anmälan till bolaget senast den 1 april 2011, kl 13.00, med post på adress Bredband2 i Skandinavien AB (publ), Hälsingegatan 47, 6tr, 113 31 Stockholm, eller med e-post på adress . Behörighetshandlingar såsom fullmakter, registreringsbevis mm bör vara bolaget tillhanda senast den 1 april 2011. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 30 mars 2011 genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn för att erhålla rätt att delta vid årsstämman.

Ärenden

1.     Årsstämmans öppnande

2.     Val av ordförande vid årsstämman

3.     Upprättande och godkännande av röstlängd

4.     Godkännande av dagordning

5.     Val av en eller två justeringsmän

6.     Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

7.     Framläggande och föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8.     Beslut om

a) Fastställelse av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning

b) Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastslagna balansräkningen

                             c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören

                             d) Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden

                             e) Val av styrelseledamöter och suppleanter

                             f) Val av revisorer och suppleanter

9.     Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

10.   Årsstämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 8

Aktieägare representerande ca 47 procent av bolagets aktier och röster föreslår:

Punkt 8d - Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden

(i) att styrelsearvode ska utgå med 300 000 kr till styrelsens ordförande och med 150 000 kr vardera till styrelsens övriga ledamöter med undantag för i bolaget anställda personer och (ii) att revisionsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 8e - Val av styrelseledamöter och suppleanter

att antalet styrelseledamöter för tiden till nästkommande ordinarie bolagsstämma ska vara fem ordinarie ledamöter utan suppleanter och att omval sker av Anders Lövgren, Daniel Krook, Rolf Johansson, Anders Sandberg och Martin Alsén.

Punkt 8f - Val av revisorer och suppleanter

att antalet revisorer ska vara ett revisionsbolag utan suppleant och att omval sker av Ernst & Young AB.

Punkt 9 – Ändring av bolagsordning

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om ändring av bolagsordningens

-       § 7 om val av revisor så att mandattiden för revisorn är fyra år.

-       § 8 om kallelse till bolagsstämma ändras så att den anpassas till de nya reglerna i aktiebolagslagen avseende kallelseförfarandet som trätt i kraft den 1 januari 2011 och så att kallelsereglerna för aktiemarknadsbolag blir tillämpliga för bolaget. Förslaget innebär i huvudsak att kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats samt att, samtidigt som kallelse sker, information därom annonseras i Svenska Dagbladet. Därutöver innebär förslaget vissa små språkliga justeringar.

- - - - - - - -

De handlingar som enligt ABL skall hållas tillgängliga före årsstämman kommer att finnas tillgängliga på bolagets adress, se ovan, senast två veckor före årsstämman.

Stockholm i mars 2011

Bredband2 i Skandinavien AB (publ)

Styrelsen

Kort om Bredband2: Bredband2 är en nationell leverantör av användarvänliga och snabba bredbandstjänster i fiberbaserade nät från Malmö i söder till Kiruna i norr. Kunderna erbjuds tjänster som kraftfull uppkoppling till Internet (1 Gbit/s), IP-telefoni, TV, lagring med backup, säkerhetslösningar och avancerade företagstjänster. Bolaget är en av Sveriges största leverantörer av fiberaccesser med över 90 000 bredbandskunder. Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka femtusen aktieägare med notering på Nasdaq OMX Stockholm, First North. Certified adviser är Remium. Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1309802