Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

SinterCast

SinterCast

Rättelse: SinterCast resultat oktober-december 2022

08:14 / 8 February 2023 SinterCast Press release

Rubrik

Fyra rekordkvartal i följd under 2022

Fjärde kvartalet 2022
 Periodens omsättning: 32,9 MSEK (29,6 MSEK)
· Rörelseresultat: 8,0 MSEK (7,4 MSEK)
· Resultat per aktie: 1,11 SEK per aktie (1,02 SEK per aktie)
· Kassaflöde från verksamheten: 11,8 MSEK (4,3 MSEK)
· Utdelning: andra delbetalningen om 2,50 SEK per aktie utbetalades den 10 november 2022
· Fjärde kvartalets och helårets serieproduktion upp 13 %
· Fords lansering av Super Duty årsmodell 2023 ger positiva utsikter
· Vändning för installationsintäkter vid årets slut; positiva utsikter för installationer

Helår 2022
· Periodens omsättning: 118,7 MSEK (107,4 MSEK)
· Rörelseresultat: 30,6 MSEK (29,5 MSEK), negativt påverkat av hävningen av avbetalningsköpet med WHB, om 4,9 MSEK
· Resultat per aktie: 4,68 SEK per aktie (4,65 SEK per aktie)
· Kassaflöde från verksamheten: 25,4 MSEK (32,9 MSEK)
· Utdelning: Föreslagen ordinarie utdelning om 5,00 SEK per aktie (4,50 SEK per aktie) och en extra utdelning på 0,50 SEK (0,50 SEK per aktie), vilket representerar en utdelning på 39,0 MSEK (35,5 MSEK), utbetalas i två lika stora utbetalningar
Installationsbas: 57 (55) installationer i 13 (14) länder, varav 25 [25] helautomatiska system, 25 [24] mini-system och sju [sex] spårbarhetssystem

Vd:s kommentarer

Bästa december, bästa fjärde kvartal och bästa helår någonsin
Serieproduktionen i årstakt ökade med 13 % under det fjärde kvartalet och slutade på 3,5 miljoner motorekvivalenter, vilket gav ett nytt rekord för det fjärde kvartalet. Efter en produktion av 3,7 miljoner motorekvivalenter uppräknat till årstakt under både oktober och november, minskade produktionen under december på grund av traditionella produktionsstopp vid årsslutet; trots detta var volymen i december den högsta någonsin och slog 2021 med 10 %, samt december 2019, innan Covid, med 32 %. Utfallet för det fjärde kvartalet resulterade i fyra rekordkvartal i följd under 2022 och ger en positiv start för fortsatt tillväxt under 2023.
 
Serieproduktionen för helåret satte också ett nytt rekord, 13 % bättre än 2021, med sina 3,5 miljoner motorekvivalenter. Volymen var som störst i juni med 3,9 miljoner motorekvivalenter men mattades sedan av efter sommarens nedstängning vilket förhindrade bolaget från att nå målet och milstolpen fyra miljoner innan årets slut. Bortfallet berodde på en kombination av: minskad produktion av Ford Super Duty pickup under andra halvan på grund av årsmodellsbyte, vilket påverkade månadsvolymen uppräknat i årstakt med mer än 200 000 motorekvivalenter; Det oväntade produktionsstoppet av Audi V6 under första halvan av 2022, som påverkade årsvolymen med ungefär 100 000 motorekvivalenter; en minskning med 8 % i försäljningen av personbilar på vår största marknad USA; samt förseningar i upptakten av två nya tunga fordonsprogram. Trots denna motvind under 2022 är utsikterna för 2023 års produktion goda, då Fords Super Duty med årsmodell 2023 började produceras tidigt 2023, upptakten i program för tunga fordon förutsägs accelerera, försäljningen av personbilar i USA förväntas öka med 5~10 % och utbudet av halvledare beräknas att förbättras under året.

Serieproduktionen var draghästen under 2022 som drev upp de totala intäkterna med 11,3 miljoner (10 %) även då intäkterna för installationer minskade med 5,1 miljoner och kundernas lageranpassning efter pandemin minskat försändelserna av provtagningskoppar med 6 % och termoelementpar med 44 %. Intäkten från serieproduktion ökade med 16 %, gynnad av högre produktionsvolym och fördelaktiga växlingskurser, men motverkad av minskade leveranser av förbrukningsvaror. Sammantaget uppgick rörelseresultatet för helåret till 30,6 MSEK med en rörelsemarginal på 25,8 %, samt ett resultat på 4,68 kronor per aktie.
 
Under fjärde kvartalet omförhandlades även betalningsvillkoren gentemot en större kund, vilket resulterade i en återgång till 60 dagar, i stället för de 90 dagar som infördes i början av året. Denna återgång till 60 dagar från och med 1 januari 2023, kommer resultera i en engångs ökning av likviditeten mot slutet av det första kvartalet och därmed påverka styrelsens bedömning av utdelningsförslaget för räkenskapsåret 2022 positivt.

Robusta installationsaktiviteter ger positiva utsikter
Installationsaktiviteter avslutades i en positiv ton i och med färdigställande av en ny Ladle Tracker i Teksid-gjuteriet i Mexiko i början av december, samt installation av ett Mini-system i Dongya- gjuteriet i Kina i slutet av året. Tillsammans gav dessa aktiviteter en intäkt på 2,1 miljoner kronor under det fjärde kvartalet och lyfte därmed helårsintäkterna för installationer till 3,4 miljoner. Utsikterna för installationsintäkter i närtid är positiva i och med den planerade installationen av ett System 4000 i Dongfeng Auto-gjuteriet i Kina under det andra kvartalet, samt flera pågående diskussioner om nya processtyrningssystem för CGI, uppgraderingar för kapacitet och funktion och nya installationer för spårbarhetssystem. Även om dessa installationer inte än är tidsbestämda, är diskussionerna i ett moget stadium och utsikterna för att installationsintäkter ska återgå till historisk nivå av omkring 8 miljoner kronor under 2023 och 2024 är goda.

SinterCast är världens ledande leverantör av processtyrningssystem för tillförlitlig volymproduktion av kompaktgrafitjärn (CGI). CGI-egenskaperna möjliggör förbättrade transportlösningar, ökad effektivitet och minskade koldioxidutsläpp i personvagnar, tunga fordon och industriell kraft. Som specialistleverantör av lösningar för precisionsmätning och processtyrning till metallindustrin, tillhandahåller SinterCast även spårbarhetsteknologierna SinterCast Ladle Tracker® och SinterCast Cast Tracker®, för att förbättra produktionseffektivitet och spårbarhet 4.0 inom flera olika applikationer. SinterCast har 57 installationer i 13 länder och är noterat vid Nasdaq Stockholm, Small Cap, (SINT). För mer information: www.sintercast.com

För mer information:
Dr Steve Dawson
Vd
SinterCast AB (publ)
Telefon: +46 150 794 40
Mobil: +44 771 002 6342
E-post: steve.dawson@sintercast.com
Hemsida: www.sintercast.com
Org.nr: 556233-6494

Detta pressmeddelande innehåller information som SinterCast AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom vd Steve Dawsons försorg, för offentliggörande den 8 februari 2023 kl. 08:00 CET. 

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/