Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

SinterCast

SinterCast

SinterCast årsstämma 2018

17:19 / 24 May 2018 SinterCast Press release

[Stockholm, 24 maj 2018] - Den ordinarie årstämman för SinterCast AB (publ) hölls den 24 maj 2018 i Stockholm.  Under stämman hölls framföranden av gästföreläsaren Dr Ralf Marquard, tidigare verkställande direktör hos AVL, Deutz, FEV och MAN, samt av Dr Steve Dawson, vd. De inspelade presentationerna kommer att finnas tillgängliga på SinterCast webbplats senast onsdag 30 maj.

Dr Marquard började sin presentation med att berätta om sina erfarenheter från bilar, tunga fordon och kraftapplikationer, där han har varit direkt involverad i att utveckla motorer i CGI i var och en av dessa sektorer. Därefter gav Dr Marquard en översikt om förbränningsmotorn och om alternativa drivlinor samt presenterade dessas framtida marknadsutveckling. Han noterade att dieselmotorer kvarstår som en viktig del i att globalt kunna lösa koldioxidproblemet och uttryckte förtroende för tillgängliga kostnadseffektiva lösningar för NOₓ som möjliggör fortsatt användning av dieselmotorer. Han presenterade även den senaste lovande utvecklingen av förnyelsebara bränslen och hur dessa "enkla" kolbränslen har potential att göra koldioxiprofilen över förbränningsmotorns livscykel lägre än för batteridrivna elektriska fordon. Dr Marquard påpekade att inom sektorn för tunga fordon kommer dieselmotorn att minskas i slagvolym, allteftersom elektrifierade hybrider introduceras, medan prestandan kommer att öka. Effektuttag per kilo motor ökar på grund av den låga vikten, vilket kommer att höja efterfrågan på CGI i både motorblock och cylinderhuvuden. Sammantaget tillkännagav Dr Marquard att elektrifieringen kommer att öka, men att de flesta fordon fortsatt kommer att ha en förbränningsmotor och att produktionen av förbränningsmotorer faktiskt kan öka under kommande decennium. Han sammanfattade med att uttrycka förtroende för att CGI och SinterCast kommer att spela en viktig roll inom industrin för bilar, tunga fordon och kraftapplikationer.
Under vd-presentationen gav Dr Dawson en översikt över de senaste marknadsaktiviteterna och gav en utblick över den möjliga marknadsutvecklingen. Dr Dawsons presentation uttryckte fortsatt tilltro för tillväxten av kärnmarknaden för CGI, inklusive möjligheten att säkra produktionsreferenser i den sista av de Five Waves: raddiesel för bilar. Han återbekräftade Dr Marquards uttalande om att dieselmotorn måste kunna möta framtida koldioxidutsläppskrav och att den potentiella tillväxten för förbränningsmotorn i bilar, tunga fordon och inom applikationer för terrängfordon under det kommande decenniumet, skulle kunna ge nya möjligheter för CGI. Dr Dawson betonade också vikten av att livscykelanalyser görs innan utsläppslagstiftningen fastslås och uppmuntrade lagstiftare att beakta utsläpp över hela livscykeln för att säkerställa de bästa samhällslösningarna. Dr Dawson tog även tillfället i akt att ge en uppdatering av SinterCasts nya spårningsteknologier och hävdade att det finns ett betydande intresse inom gjuteriindustrin och att spårningsteknologierna har potential att ge ett betydande tillskott i de generella installationsintäkterna.
Under årsstämman omvaldes Hans-Erik Andersson, Robert Dover, Caroline Sundewall och Steve Dawson som styrelsens ledamöter och Hans-Erik Andersson blev omvald till styrelsens ordförande. Jun Arimoto och Lars Hellberg valdes in som nya ordinarie ledamöter samt Andrea Fessler valdes in som ny styrelsesuppleant. Biografierna för Arimoto och Hellberg, som finns tillgängliga på SinterCast webbplats, visar hur de kan bidra till den framtida utvecklingen av SinterCast. Laurence Vine-Chatterton, Carina Andersson och Jason Singer har avböjt omval och blev avtackade för sina många bidrag.
Årsstämman beslutade också om valberedningens sammansättning intill nästa årsstämma: Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist (ordförande), Andrea Fessler, Hans-Erik Andersson och Aage Figenschou.  
Årsstämman bemyndigade även styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier med högst så många SinterCast-aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger tio procent av samtliga aktier i bolaget samt besluta om att överlåta högst alla bolagets egna aktier, vid var tid, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen möjlighet att köpa egna aktier för att justera bolagets kapitalstruktur, vid var tid, och möjlighet att använda förvärvade aktier i samband med eventuella förvärv av företag eller verksamhet.
Samtliga förslag som lades fram till årsstämman blev godkända av aktieägarna.  
 
Detta pressmeddelande innehåller information som SinterCast AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, för offentliggörande den 24 maj klockan 17.00 CET.  

SinterCast är världens ledande leverantör av processtyrningssystem för tillförlitlig volymproduktion av kompaktgrafitjärn (CGI). Med minst 75 % högre draghållfasthet, 45 % högre styvhet och med ungefär dubbelt så hög utmattningshållfasthet mot konventionellt gjutet gråjärn och aluminium, ger CGI ingenjörerna möjligheten att förbättra prestanda, bränsleekonomi och hållbarhet samtidigt som motorns storlek, vikt, buller och avgasutsläpp minskas. Med 45 installationer i 13 länder, används SinterCast-teknologin främst för produktion av motorblock för bensin- och dieselmotorer och avgaskomponenter för bilar; motorblock och cylinderhuvuden för mellantunga och tunga fordon; samt industrimotorkomponenter till marin-, lokomotiv-, off-road samt stationära motorapplikationer. SinterCast stödjer serieproduktion av komponenter som gjuts i vikter från 2.7 kg till 9 ton, alla producerade med samma erkända processtyrningsteknologi. Som specialistleverantör av lösningar för precisionsmätning och processtyrning till metallindustrin, tillhandahåller SinterCast även en serie spårningsteknologier, SinterCast Ladle Tracker®, Cast Tracker™ och Operator Tracker™, för att förbättra processtyrning, produktivitet och spårbarhet inom flera olika applikationer. SinterCast-aktien är noterad hos Nasdaq Stockholm på Small Cap-listan (SINT). För mer information: http://www.sintercast.com

                                                                                              SLUT

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/