Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Nolatos årsstämma 2013

19:00 / 25 April 2013 Nolato Press release

Nolato har under torsdagen hållit årsstämma.

Utdelning: Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att dela ut 6,00 kr per aktie, var­av 3,50 kr ordinarie utdelning och 2,50 kr som extrautdelning. Avstämningsdag är tisdag den 30 april 2013 och utdelningen kommer att skickas ut från Euroclear Sweden måndagen den 6 maj 2013.

Styrelse: Stämman omvalde styrelseledamöterna Fredrik Arp, Henrik Jorlén, Anna Malm Bernsten, Erik Paulsson, Hans Porat och Lars-Åke Rydh. Till ny ledamot valdes Sven Boström Svensson. Fredrik Arp omvaldes som styrelseordförande. Stämman tog beslut om styrelsearvode enligt valberedningens förslag.

Revisor: Som revisor omvaldes aukt. rev. Alf Svensson och som revisorssuppleant aukt. rev. Camilla Alm Andersson.

Valberedning: Stämman beslöt att bolaget ska ha en valberedning bestående av en representant för envar av de fem till röstetalet största aktieägarna vid september månads utgång. Namnen på de fem ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder ska offentliggöras så snart de utsetts, men senast sex månader före årsstämman 2014.

Ansvarsfrihet: Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012.

Koncernchefens anförande kommer att återges på www.nolato.se


---------- För ytterligare information kontakta: Fredrik Arp, ordförande vid stämman, 0708-207000

Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera produkter och system till ledande kunder inom bland annat medicinteknik, telekom, hygien, fordon och andra utvalda industrisegment. Nolatoaktien är noterad på NASDAQ OMX Nordic i segmentet Stockholm Mid Cap och ingår i sektorn Industrials. www.nolato.se Informationen är sådan som Nolato AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 april 2013 kl 19.00.



Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://news.cision.com/se/nolato/r/nolatos-arsstamma-2013,c9406859

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/966/9406859/117041.pdf

Show as PDF