Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Generic

Generic

Generic Sweden AB - Kommuniké från årsstämman 15 maj 2024

18:30 / 15 May 2024 Generic Press release

Kommuniké från Generic Sweden AB:s årsstämma

Generic Sweden AB har den 15 maj 2024 hållit årsstämma. I samtliga föreslagna ärenden beslutade årsstämman i enlighet med valberedningens respektive styrelsens förslag. Följande huvudsakliga beslut fattades.
  • Resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning för 2023 fastställdes liksom styrelsens förslag till vinstdisposition, innebärande en utdelning till aktieägarna om 1,50 kronor per aktie med avstämningsdag den 17 maj 2024.

  • Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

  • Beslutades att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter.

  • Beslutades att arvode till styrelsen ska utgå med 200 000 kronor till styrelsens ordförande och med 100 000 kronor vardera till övriga i bolaget ej anställda ledamöter. Revisorsarvode beslutades utgå enligt löpande räkning.

  • Valdes följande personer till styrelseledamöter:

Hans Krantz, styrelsens ordförande (omval)
Stefan Widén (omval)
Bengt-Arne Molin (omval)
Erik Ivarsson (omval)
Johanna Berlinde (omval)

  • Till bolagets revisor omvaldes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med Christian Lamrin som huvudansvarig revisor.

  • Beslutades om utseende av valberedning i enlighet med valberedningens förslag.

Informationen lämnades genom Susanne Lundins försorg för offentliggörande kl 18.30 den 15 maj 2024.

Generic är ett teknikbolag som verkar inom meddelandetjänster för alla områden. Generic erbjuder en plattform för digitala kommunikationstjänster som kan integreras i kundernas interna eller externa kommunikationsflöden. Tjänsterna tillhandahålls genom en CPaaS-modell (Communication Platform as a Service) med högsta standard för säkerhet och tillförlitlighet. Generics kunder återfinns i alla områden och med särskild position inom larm och säkerhet, vård och e-hälsa samt e-handel och logistik. Bolaget grundades 1993 och har sitt säte i Stockholm. Generic omsatte c: a 143 MSEK under 2023 och har 23 anställda. Aktien handlas på NASDAQ First North Growth Market med kortnamnet GENI. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser. 08/503 015 50. ca@mangold.se. Hänvisninggörs till www.generic.se/finansiellarapporter. Ytterligare information om bolaget finns på www.generic.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/