Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bredband2

Bredband2

Halvårsrapport 2009

13:20 / 17 August 2009 Bredband2 Press release

Fokus på kassaflödet • Resultatet var för halvåret positivt. • Omsättningen under perioden uppgick till 87,1 (55,7) Mkr. • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -0,4 (-3,2) Mkr. • Resultat efter skatt för perioden uppgick till 1,9 (-3,0) Mkr. • Resultat per aktie för perioden uppgick till 0,00 (-0,01) kr. • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till 4,4 (-13,8) Mkr. Likvida medel uppgick vid periodens slut till 7,0 Mkr (9,1) Mkr inklusive outnyttjad checkkredit. Amorteringar på lån har gjorts med 8,8 Mkr (inklusive avbetalning för Adamo-förvärvet).

Viktiga händelser • Förvärvet av Adamos kundstock med över 17 000 bredbandskunder påverkar rörelsen från den 1 januari 2009. • Migreringen av Adamos kundstock har momentant under perioden medfört något ökade kostnader p.g.a. intern projekttid, ökade kostnader för support, konsulter, system mm. • Antalet bredbandskunder uppgick den 30 juni 2009 till 80 105. • Ett nytt affärssystem för kundhantering och fakturering togs i drift under fjärde kvartalet 2008. Det har bl.a. medfört förbättrade supportfunktioner och faktureringsprocesser och väntas därmed bidra till att ytterligare stärka kundrelationerna. • Avtalet med Labs² om affärssystemet BRIKKS sades upp 4 februari 2009. Vår inställning till Labs2s krav på Bredband2 har ej förändrats under perioden. • Styrelsen i Bredband2 föreslår en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna som vid fullteckning ger bolaget ett kapitaltillskott på c:a 30 MSEK före emissionskostnader.

Utblick 2009 • Bredband2 ser fortsatt stora möjligheter att stärka bolagets position som en ledande operatör i öppna fibernät. Det kan ske både genom förvärv och genom organisk tillväxt. o På förvärvssidan förväntas marknaden genomgå en konsolidering bland främst mindre aktörer. Bredband2s starka position skapar stora möjligheter för bolaget att ta aktiv del i denna omvandling. o Organiskt väntas Bredband2s tillväxt fortsätta. En ökad satsning på försäljning innebär att denna trend kan accelerera under 2009. • Satsningen på försäljning intensifieras, främst inom segmenten företagstjänster och IP-telefoni samt kringtjänster som säkerhetslösningar. Nya tjänster lanseras under året, bl.a. ett antal avancerade supporttjänster.


För ytterligare information: Daniel Krook, Verkställande Direktör, Bredband2 i Skandinavien AB (publ), +46 (0) 70 699 56 60

Kort om Bredband2: Bredband2 i Skandinavien AB (publ) är en bredbandsoperatör av snabba förbindelser baserade på optisk fiber i lokala nätverk (LAN) till främst privatpersoner i stadsnät, allmännyttiga hyresfastigheter och bostadsrättsföreningar, samt i växande grad även till företag. Kunderna erbjuds ett brett utbud av tjänster, som internetuppkoppling upp till en gigabit per sekund (1 Gbit/s), internettelefoni, TV, video-on-demand, trygghetspaket, säkerhetslösningar och avancerade företagstjänster. Bredband2 är den enda operatören i öppna nät med support 24 timmar om dygnet. Bredband2 har ca 5 000 aktieägare och handlas på First North under kortnamnet BRE2.Certified adviser är Remium.



Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1007678

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1007679

Show as PDF