Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bredband2

Bredband2

Delårsrapport jan-mars 2009

15:23 / 27 May 2009 Bredband2 Press release

Fortsatt tillväxt med fokus på kassaflödet

• Rörelseresultatet utvecklas planenligt och var för första kvartalet positivt. • Omsättningen under perioden uppgick till 44,7 (26,7) Mkr. • Rörelseresultatet för perioden uppgick till 0,7 (-1,8) Mkr. • Resultat efter skatt för perioden uppgick till 1,4 (-2,0) Mkr. • Resultat per aktie för perioden uppgick till 0,00 (-0,01) kr. • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till 3,7 (-7,0) Mkr. Likvida medel uppgick vid periodens slut till 6,0 Mkr (11,5) Mkr inklusive outnyttjad checkkredit. Amorteringar på lån har gjorts med 4,1 Mkr.

Viktiga händelser • Förvärvet av Adamos kundstock med över 17 000 bredbandskunder påverkar rörelsen från den 1 januari 2009. • Migreringen av Adamos kundstock har momentant under perioden medfört något ökade kostnader p.g.a. intern projekttid, ökade kostnader för support, konsulter, system mm. • Antalet bredbandskunder uppgick den 31 mars 2009 till 82 744 och har växt i alla segment. • Ett nytt affärssystem för kundhantering och fakturering togs i drift under fjärde kvartalet 2008. Det har bl.a. medfört förbättrade supportfunktioner och faktureringsprocesser och väntas därmed bidra till att ytterligare stärka kundrelationerna. • Avtalet med Labs² om affärssystemet BRIKKS sades upp 4 februari 2009.

Utblick 2009 • Bredband2 ser fortsatt stora möjligheter att stärka bolagets position som en ledande operatör i öppna fibernät. Det kan ske både genom förvärv och genom organisk tillväxt. o På förvärvssidan förväntas marknaden genomgå en konsolidering bland främst mindre aktörer. Bredband2s starka position skapar stora möjligheter för bolaget att ta aktiv del i denna omvandling. o Organiskt väntas Bredband2s tillväxt fortsätta. En ökad satsning på försäljning innebär att denna trend kan accelerera under 2009. • Satsningen på försäljning intensifieras, främst inom segmenten företagstjänster och IP-telefoni samt kringtjänster som säkerhetslösningar. Nya tjänster lanseras under året, bla ett antal avancerade supporttjänster.


För ytterligare information kontakta: Daniel Krook, Verkställande direktör Bredband2 i Skandinavien AB (publ) Mobil: 070-699 56 60 daniel.krook@bredband2.se Anders Lövgren, Styrelseordförande Bredband2 i Skandinavien AB (publ) Mobil: 070-629 05 91 anders.lovgren@bredband2.se

Kort om Bredband2: Bredband2 i Skandinavien AB (publ) är en bredbandsoperatör av snabba förbindelser baserade på optisk fiber i lokala nätverk (LAN) till främst privatpersoner i stadsnät, allmännyttiga hyresfastigheter och bostadsrättsföreningar, samt i växande grad även till företag. Kunderna erbjuds ett brett utbud av tjänster, som internetuppkoppling upp till en gigabit per sekund (1 Gbit/s), internettelefoni, TV, video-on-demand, trygghetspaket, säkerhetslösningar och avancerade företagstjänster. Bredband2 är den enda operatören i öppna nät med support 24 timmar om dygnet. Bredband2 har ca 5 000 aktieägare och handlas på First North under kortnamnet BRE2. Certified adviser är Remium.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=978185

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=978186

Show as PDF