UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Inget jubel över rapporterna

08:59 / 30 januari 2018 Article

Peter Malmqvist Remiumchefsanalytiker

Vinsten faller och utfallet ligger under prognos - starten på rapportperioden kunde ha varit bättre.

Vinstfall 4 procent

Efter att 15 storbolag lämnat rapport kan konstateras att den summerade vinsten faller med 4 procent, medan medianförändringen stannar på minus 2 procent. Den summerade utvecklingen är dock mycket beroende av en svag utveckling i bjässen Nordea. Om vi exkluderar dem och övriga två bolag i botten (NCC, Kapp Ahl), liksom de tre bolagen i toppen (Essity, Telia, SSAB) stiger dock vinsten med hela 19 procent. Det bör samtidigt lyftas fram att en stor reavinst föregående år i Telia har eliminerats ur summeringen.  

Under prognos

Granskar vi utfallet mot analytikernas prognoser, enligt analysfirman SME, ligger den summerade vinsten 3,0 procent under prognoserna, medan medianvärdet landar 2,1 procent under. Totalt 53 procent av bolagen har levererat vinster under prognos. Även om vi tar bort bolagen i toppen (Telia, Essity, Ahlsell) och i botten (Nordea, Atlas, SSAB) ligger utfallet under prognos. Nu med hela 3,8 procent.

Försäljningen stiger

Granskar vi däremot försäljningen kan konstateras att den stiger med 2,0 procent och om vi analyserar mediantillväxten blir den goda 6,2 procent. Telias avveckling av de utländska verksamheterna drar ner den summerade omsättningen, medan medianen påverkas positivt av de inhemskt orienterade bolagen. Även om vi granskar försäljningsutfallet mot prognos blir bilden ganska ljus. Då överträffar rapporterna prognoserna med 0,8 procent, vilket även gäller medianvärdet.

Och slutsatsen...?

Slutsatsen blir att det är för tidigt att dra slutsatser om hela rapportperioden. Starten har dock varit svag och klart sämre än det utfall för samtliga bolag, som vi redogjort för i en tidigare analys. Det är också påfallande "smutsiga" resultat som hittills presenterats. I flera av bolagen finns negativa störningsposter, som drar ner resultatet (finns dock med i vår sammanställning). "Smutsen" eliminerar dock företagsledningarna själva normalt bort ur sin egen resultatbeskrivning, varför beskrivningarna i rapporterna ofta kan upplevas som väl ljusa. Det är en indikation på att utvecklingen, trots den goda konjunkturen, är ganska osäker. Däremot visar omsättningsutvecklingen att efterfrågan är förhållandevis god.     


Chefsanalytiker 
Peter Malmqvist
peter.malmqvist@remium.com


Tidigare utgivna artiklar