Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nolato

Nolato

Mycket starkt kvartal för samtliga affärsområden

14:30 / 19 July 2018 Nolato Press release

I dagens delårsrapport för andra kvartalet 2018 redovisar Nolato en fortsatt mycket stark utveckling.
  • Omsättningen ökade till 2.302 mkr (1.675)
  • Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 266 mkr (178)
  • EBITA-marginalen uppgick till 11,6 procent (10,6)
  • Resultat efter skatt var 204 mkr (131)
  • Resultat per aktie före utspädning ökade till 7,75 kr (4,98)
  • Kassaflödet efter investeringar uppgick till 352 mkr (28)
  • Fortsatt stark finansiell ställning

Justerat för valuta ökade koncernens omsättning med hela 34 procent.

Medical Solutions omsättning ökade till 562 mkr (498), vilket justerat för valuta är en ökning med hela 10 procent. Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 73 mkr (64) och EBITA-marginalen till 13,0 procent (12,9).

- Volymerna har ökat inom båda sektorerna Medical Devices och Pharma Packaging, men framförallt inom Medical Devices där upprampning av nya kundprojekt har bidragit positivt, konstaterar Nolatos koncernchef Christer Wahlquist.

Integrated Solutions omsättning ökade till 1.186 mkr (692), justerat för valuta var ökningen exceptionellt starka 66 procent. Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 140 mkr (73) och EBITA-marginalen till mycket starka 11,8 procent (10,5).

- Mycket höga volymer har levererats under kvartalet för produktområdet Vaporiser Heating Products (VHP), kommenterar Christer Wahlquist. Det är framförallt Heating Devices som haft höga lanseringsvolymer samt lageruppbyggnad hos kunden. Under andra halvan av 2018 bedöms slutkundsefterfrågan stå för merparten av volymerna, på en fortsatt hög nivå, men lägre än andra kvartalet som påverkats positivt av både lanseringar och lageruppbyggnad. Volymerna till mobiltelefoner har varit fortsatt relativt svaga under kvartalet.

Industrial Solutions omsättning uppgick till 554 mkr (489), justerat för valuta ökade omsättningen med mycket starka 12 procent. Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 55 mkr (48) och EBITA-marginalen uppgick till 9,9 procent (9,8).

- Volymerna har utvecklats positivt inom i princip samtliga produktområden, framförallt avseende fordon och hygien, konstaterar Christer Wahlquist.

Affärsområde Integrated Solutions startar under andra halvåret produktion i Suzhou för att kunna transferera delar av produktionen från Beijing. Genom den nya etableringen breddas den geografiska närvaron samtidigt som en ökad flexibilitet och diversifiering erhålls.

Nolatos finansiella ställning är fortsatt stark. Kassaflödet inkl. engångsposter ökade till 352 mkr (28). Soliditeten uppgick till 43 procent (40) och den finansiella nettotillgången till 62 mkr (-639 nettoskuld).

---------
För ytterligare information kontakta:
Christer Wahlquist, vd och koncernchef, 0705 804848
Per-Ola Holmström, finansdirektör, 0705 763340

Nolato är en svensk koncern med verksamhet i Europa, Asien och Nordamerika. Vi utvecklar och tillverkar produkter i polymera material som plast, silikon och TPE till ledande kunder inom medicinteknik, läkemedel, konsumentelektronik, telekom, fordon, hygien och andra utvalda industriella sektorer. Nolatoaktien noteras på Nasdaq Stockholm, där Nolato är ett Mid Cap-företag i sektorn Industrials.

Denna information är sådan information som Nolato AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 juli 2018 kl. 14.30 CET.

www.nolato.se

  

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/