Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

G5 Entertainment

G5 Entertainment

G5 Entertainment AB: Bokslutskommuniké 2023

07:00 / 8 February 2024 G5 Entertainment Press release

"Årets fjärde kvartal var svagare än vi hade hoppats men det var ännu ett finansiellt starkt kvartal för G5, detta trots de fortsatt oroliga tider som branschen mötte. Bolaget fortsatte att generera ett stabilt kassaflöde under perioden, samtidigt som vår G5 Store tog ytterligare fart och det nya spel som vi lanserade visade en bra start.," säger Vlad Suglobov, VD på G5 Entertainment. " Intäkterna för kvartalet sjönk med 13 procent till 317 MSEK. Räknat i USD var utvecklingen minus 12 procent, jämfört med ett år tidigare och minus 2 procent jämfört med föregående kvartal. Justerat för omvärderingarna uppgick vår EBIT till 24,6 MSEK, motsvarande en EBIT-marginal på 7,8 procent. Räknat i USD ökade intäkterna från G5 Store med 88 procent jämfört med förra året och med 6 procent räknat från tredje kvartalet. Vår direktförsäljning till kund utgjorde 13,2 procent av av våra totala intäkter, jämfört med 6,3 procent för ett år sedan. Vi känner oss stolta över den starka tillväxten från G5 Store, eftersom det betyder att allt fler spelare väljer att utnyttja vår egen butik för att få tillgång till våra spel. Vi avslutade det fjärde kvartalet med nästan 60 färre heltidsanställda jämfört med slutet av det tredje kvartalet. G5 går nu in i 2024 med optimerade kostnader för medarbetare och outsourcing. Amorteringarna kommer att minska gradvis under loppet av 2024 vilket, i kombination med tillväxten i G5 Store och minskade kostnader, blir positiva faktorer för att driva på koncernens lönsamhet under året."

Oktober - december 2023
 • Intäkter för perioden var 316,7 (363,6) MSEK, en minskning med 13 procent jämfört med samma period 2022. Mätt i USD minskade omsättningen 12 procent.
 • Bruttomarginalen ökade till 67,6 (67,1) procent då en större andel av intäkterna kommer från bolagets plattform för försäljning direkt till konsument.
 • Rörelseresultatet för perioden var 10,5 (47,6) MSEK en minskning med 78 procent. Rörelseresultatet påverkades negativt av omvärderingar relaterade till en svagare USD, dessa omvärderingar redovisas i övriga intäkter och kostnader och uppgick till -14,1 (0,9) MSEK. Under tidigare kvartal under året var effekten positiv. Justerat för omvärderingarna skulle rörelsemarginalen varit 7,8 procent.
 • Resultat efter skatt uppgick till 8,9 (45,8) MSEK.
 • Resultat per aktie för perioden, före utspädning, var 1,12 (5,56) SEK.
 • Kassaflödet uppgick till 4,3 (1,0) MSEK, påverkat av återköp av egna aktier uppgående till -11,4 (-19,9) MSEK.
 • Genomsnittligt antal Monthly Active Users (MAU) uppgick till 4,8 miljoner, en minskning med 19 procent jämfört med samma period föregående år. Genomsnittligt antal Daily Active Users (DAU) var 1,5 miljoner, en minskning med 13 procent jämfört med samma period 2022. Antalet genomsnittliga Monthly Unique Payers (MUP) var 152,4 tusen, en minskning med 13 procent och genomsnittlig Monthly Average Gross Revenue Per Paying User (MAGRPPU) uppgick till 63,2 USD en ökning med två procent jämfört med samma period föregående år. KPI:er gällande publiken var kraftigt inflaterade under föregående år på grund av kraftigt ökade kostnader för användarförvärv.
Helår 2023
 • Intäkter för året var 1 319,9 (1 400,1) MSEK, en minskning med 6 procent jämfört med samma period 2022. Mätt i USD minskade omsättningen 10 procent.
 • Bruttomarginalen ökade till 67,6 (66,9) procent då en större andel av intäkterna kommer från bolagets plattform för försäljning direkt till konsument.
 • Rörelseresultatet för perioden var 111,4 (79,5) MSEK, en ökning med 40 procent.
 • Resultat per aktie för året var 15.84 (8,00) SEK, en ökning med 98 procent.
 • Styrelsen avser att föreslå en aktieutdelning om 8,0 (8,0) kronor per aktie, vilket motsvarar ca 63,2 (65,4) MSEK.

Informationen är sådan som G5 Entertainment AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-02-08 07:00 CET.

Om G5 Entertainment

G5 Entertainment AB utvecklar och förlägger högkvalitativa free-to-play spel för smartphones, tablets och datorer som är familjevänliga, lätta att lära, och riktar sig till en bred publik av erfarna spelare. Koncernen publicerar sina spel genom G5 Store, Apple App Store, Google Play, Amazon Appstore och Microsoft Store. G5: s spelportfölj inkluderar ett antal populära titlar som Jewels of Rome®, Sherlock: Hidden Match-3 Cases, Jewels of the Wild West®, Hidden City®, Mahjong Journey® och The Secret Society®.

G5 Entertainment är, genom moderbolaget G5 Entertainment AB, noterat på Nasdaq Stockholms mid-cap segment med handelssymbolen G5EN.ST. Under sex år i rad har G5 Entertainment rankats av Deloitte som ett av de 50 snabbast växande techbolagen i Sverige.

Mer information om G5 Entertainment finns på: https://corporate.g5.com (https://corporate.g5e.com)

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/