Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

DistIT

DistIT

DistIT: Delårsrapport januari - mars 2019

10:00 / 25 April 2019 DistIT Press release

Fortsatt tillväxt och fokus på egna märkesvaror

Första kvartalet
 • Omsättningen uppgår till 555,5 MSEK (464,7).
 • Rörelseresultat efter avskrivningar uppgår till 4,8 MSEK (7,1) efter reservering av 1,9 MSEK för bonus och avgångsvederlag.
 • Periodens resultat uppgår till 1,1 MSEK (3,8).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgår till 40,7 MSEK (17,7).
 • Resultat per aktie uppgår till 0,04 SEK (0,25).
Väsentliga händelser under första kvartalet 2019
 • Aktieägarna i DistIT AB kallades den 16 januari 2019 till extra bolagsstämma för att behandla styrelsens förslag om emission av teckningsoptioner riktade till VD.
 • DistIT AB köpte under februari 2019 nominellt 46 MSEK av sin egen obligation.
 • DistIT AB utsåg den 13 februari 2019 Erik Bech-Jansen till CFO för DistIT AB. Erik Bech-Jansen tillträder den 2:a april 2019.
 • Vid extra bolagsstämma den 21 februari 2019 beslutade stämman att i enlighet med styrelsens förslag emittera 300 000 teckningsoptioner till den verkställande direktören Robert Rosenzweig.
 • Emissionen av teckningsoptionerna har den 5 mars 2019 registrerats hos Bolagsverket. Teckningsoptionerna kommer att registreras på avstämningskonto hos Euroclear.
 • DistIT AB har ingått ett bindande överlåtelseavtal beträffande samtliga aktier i DistIT Fastigheter AB som äger fastigheten i Tullinge, Botkyrka kommun. Preliminär köpeskilling för aktierna i DistIT Fastigheter AB är cirka 61 MSEK och Köparen ska på tillträdesdagen lösa bankskulden, cirka 41 MSEK. Försäljningen beräknas för DistIT-koncernen leda till en reavinst om cirka 44 MSEK och ett positivt kassaflöde efter amorteringar om cirka 61 MSEK. DistIT-koncernens nettoskuld minskar med cirka 102 MSEK.

Väsentliga händelser efter perioden

Dotterbolaget Septon Electronic AB förvärvade den 29 mars 2019 genom sitt dotterbolag LiteNordic AB 60%av aktierna i TiGHT LED AB som äger varumärket TiGHT. Förvärvet expanderar möjligheterna med ett erbjudande av egna märkesvaror. Resterande 40 % ägs av varumärkets grundare Petter Nilssen
och Aleksander Kjaer som även ingår i bolagets företagsledning. LiteNordic har rätt att i januari 2023 förvärva minoritetsposten till ett pris som följer en förbestämd formel.

Delårsrapporten i sin helhet finns som bifogad bilaga samt på bolagets hemsida www.distit.se

För ytterligare information, kontakta: 

Robert Rosenzweig, CEO DistIT AB

Mobil: +46 70 768 50 42
Email: Robert.Rosenzweig@distit.se 

eller

Erik Bech-Jansen, CFO DistIT AB

Mobil: +46 73 331 13 11
Email: Erik.Bech-Jansen@distit.se (Ove.Ewaldsson@distit.se) 

Kontaktuppgifter till DistITs Certified Adviser

Erik Penser Bank AB

Tel: 08-463 83 00
Email: Certifiedadviser@penser.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som DistIT AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (596/2014/EU). Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 april 2019 kl. 10:00 CET.

Om DistIT AB (publ)

DistIT ska förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT, Mobility, Hemelektronik, Nätverk och Datakommunikation i Norden och Baltikum. Företag inom DistIT-koncernen levererar både B2B- och B2C-produkter till IT-marknaden i Norden och Baltikum. Aktierna i DistIT är listade på First North Premier under kortnamnet DIST och företagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/