UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

TA-skola på Introduce - Trender, medelvärden & kanaler

11:39 / 14 november 2017 Article

TA-skola på Introduce

Detta är den andra artikeln i ett uppslag av artiklar berörande Teknisk Analys. Föregående artikel behandlade diagrammet, candlesticks samt stöd och motstånd. Denna artikel kommer vidare gå in på trendfaser och medelvärden

Trender och medelvärden
Trend är ett begrepp som ofta dyker upp i finansbranschen. Det kan handla om trender i räntor, trender i bostadspriser, eller varför inte trender i intjäningen hos ett bolag. Även i den tekniska analysens terminologi är begreppet trend frekvent använt, vilket avser att identifiera i vilken riktning den långsiktiga driften i aktien pekar åt. För att göra det enkelt för sig säger man att driften kan vara åt tre olika håll; stigande, fallande eller en neutral riktning. Analytiker brukar använda det trögrörliga medelvärdet MA200 (ett glidande genomsnittligt värde för de senaste 200 handelsdagarna) för att avgöra just vilken trendfas aktien befinner sig i. Pekar MA200 uppåt är trenden stigande, motsvarande fallande när MA200 pekar nedåt, samt neutral då medelvärdet har en flack lutning. I nedanstående bilder exemplifieras detta. Den övre bilden illustrerar en aktie med en stigande trend och den undre bilden en fallande trend.

 

Ofta fungerar MA200 som stöd/motstånd varvid punktering respektive utbrott igenom dessa nivåer kan indikera ett stundande trendskifte. Detta infaller naturligt då medelvärdet är en eftersläpande imitation av kursen. Det är dock inte alltid fallet, då kursen kan göra kortsiktiga tvära kast igenom MA200 utan att den långsiktiga trenden ändrar riktning.

Två andra vedertaget använda medelvärden är MA50 samt MA20. Dessa är, som namnen avslöjar, medelvärden som är baserade på de 50 respektive 20 senaste handelsdagarna. Precis som MA200 kan medelvärdena användas för att identifiera stöd- och motståndsnivåer, men även för att fastställa i vilken riktning den mer kortsiktigare trenden lutar åt. De utgör således ett bra kompletterande verktyg för analytiker att på ett lättfotat vis få en indikation om den långsiktiga trendens framtida riktning.

Trendkanaler
Ett annat sätt för att identifiera trendens riktning är genom användning av trendkanaler. Trendkanaler uppstår genom att rita ut trendlinjer mellan olika stöd och motstånd, där trendgolv utgörs av linjer mellan två eller flera bottnar (stöd), respektive trendtak med linjer mellan toppar (motstånd). Figuren kan sedan påträffas i flertalet olika tidsperioder och riktningar, vilket således innebär att det kan finnas kortsiktiga trendkanaler med annan riktning än den övergripande långsiktiga driften i aktien. Ett exempel är en kortsiktigt fallande trendkanal i en långsiktigt stigande trend. För att avgöra i vilket stadium trenden befinner sig i ser man på kanalens lutning, där principen är densamma som för MA200 -  en kanal som lutar uppåt innebär en stigande trend. I bilden nedan ser vi hur GARO befinner sig i en stigande trendkanal, med både högre toppar och bottnar, samtidigt som det går att utröna ett uppåtsluttande MA200. Sammantaget talar det för att den långsiktiga trenden är positivt stigande.

Hypotesen utgår ifrån att utbrott upp igenom ett trendtak signalerar styrka, och att punktering av ett golv indikerar svaghet. I exemplet med GARO skulle punktering av trendkanalens golv (vilket även sammanfaller med MA200) indikera att en alltmer negativ trend kan vara på ingång. Vidare skulle även MA200 punkteras, något som stärker den negativa bilden ytterligare. Följaktligen blir stödet extra signifikant.

 

Den gamla devisen ”trend is your friend” innebär att det är i investerarens intresse att följa med trenden. Åtminstone till dess att motsatsen är bevisad. Detta är en central del i den tekniska analysen som utgår ifrån att det finns ett övertag, en edge, i att handla med trenden gentemot motsatsen.

Genom denna artikel har vi beskrivit två redskap för att definiera trenden. Nästa vecka kommer vi att förflyttas till de olika indikatorernas territorium. 


Introduce aktieanalysTeknisk analytiker
Simon Granath
simon.granath@remium.com
 


Tidigare utgivna artiklar

Aktiechart, stöd & motstånd