Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Inission

Inission

Inission: Justering av lämnad uppgift: Kommuniké från årsstämman den 8 maj 2024

22:50 / 8 May 2024 Inission Press release

(An English version of the press release can be found below)

Vid publiceringen av kommunikén av årsstämman den 8 maj kl. 20:00 CET, angavs felaktiga uppgifter.  Vid stämman angavs 81,67% av aktierna vara närvarande motsvarande 63,80% av rösterna.
Justering av lämnad uppgift: Vid stämman var 63,80% av aktierna närvarande motsvarande 81,67% av rösterna.

Det stod även att styrelsen beslutade att ordförande i revisionsutskottet erhåller 80 000 SEK och övriga ledamöter 40 000 SEK.
Justering av lämnad uppgift: Stämman beslutade att ordförande i revisionsutskottet erhåller 80 000 SEK och övriga ledamöter 40 000 SEK.

För mer information kontakta:
Fredrik Berghel, verkställande direktör Inission AB
fredrik.berghel@inission.com
+46 732 02 22 10

Om Inission
Inission är en totalleverantör av skräddarsydda tillverkningstjänster och produkter inom avancerad industriell elektronik och mekanik. Våra tjänster täcker hela produktens livscykel, från utveckling och design till industrialisering, volymproduktion och eftermarknadstjänster. Inission har verksamheter i Sverige, Norge, Finland, Estland, Italien, USA och Tunisien. Inission har en stark värdedriven företagskultur av entreprenörskap och passion vilket 2023 har resulterat i en omsättning på cirka 2,2 miljarder kronor med i snitt 1 100 anställda. Inission är noterat på Nasdaq First North Growth Market med Nordic Certified Adviser AB som certifierad rådgivare. Inissions erbjudande är uppdelat i två affärsområden; Kontraktstillverkning av elektroniska och mekaniska produkter under varumärket Inission och Kraftelektronik och system under varumärket Enedo. Rapporter arkiveras på https://www.inission.com/investor/.

Inission AB, Lantvärnsgatan 4, 652 21 Karlstad
Org.nr. 556747-1890

Informationen lämnades för offentliggörande den 8 maj 2024 kl. 22:50 CET.

----------------------------------------------------------------------------
English version of the press release:

Adjustment of submitted information: Communiqué from the annual general meeting on 8 May 2024

At the publication of the communique of the annual general meeting on May 8 at 20:00 CET, incorrect information was provided. At the meeting, 81.67% of the shares were stated to be present, corresponding to 63.80% of the votes.
Adjustment of submitted information: At the meeting, 63.80% of the shares were present, corresponding to 81.67% of the votes.

It also stated that the board decided that the chairman of the audit committee receives SEK 80,000 and other members SEK 40,000.
Adjustment of submitted information: The meeting decided that the chairman of the audit committee receives SEK 80,000 and other members SEK 40,000.

For more information:
Fredrik Berghel, CEO Inission AB
fredrik.berghel@inission.com
+46 732 02 22 10

About Inission
Inission is a total supplier of customized manufacturing services and products in advanced industrial electronics and mechanics. Our services cover the entire product life cycle, from development and design to industrialization, volume production and aftermarket services. Inission has operations in Sweden, Norway, Finland, Estonia, Italy, the USA, and Tunisia. Inission has a strong value-driven corporate culture of entrepreneurship and passion, which has 2023 resulted in a turnover of approx. SEK 2,2 billion with approx. 1 100 employees. Inission is listed on Nasdaq First North Growth Market. Inission's offer is divided into two business areas; Contract manufacturing of electronic and mechanical products under the brand Inission and Power electronics and systems under the brand Enedo. Reports are archived at www.inission.com/en.

Inission AB, Lantvärnsgatan 4, 652 21 Karlstad
company registration number 556747-1890

The information was submitted for publication on May 8, 2024 at 22:50 CET.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/