Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Kommuniké från Studsvik ABs årsstämma onsdagen den 23 juni 2021

16:03 / 23 June 2021 Studsvik Press release

Studsvik AB (publ) höll årsstämma onsdagen 23 juni 2021, varvid följande beslut fattades.

Årsstämman beslutade fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncern­resultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Vidare beslutade stämman att utdelning om 1 krona per aktie lämnas för verksamhets-året 2020 och att måndagen den 28 juni 2021 ska vara avstämningsdag för vinst-utdelningen samt att de därefter resterande till årsstämmans förfogande stående vinstmedel ska balanseras i ny räkning.

Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter samt verkställande direktören ansvarsfrihet.

Till ordinarie ledamöter omvaldes Jan Barchan, Anna Karinen, Agneta Nestenborg och
Anders Ullberg samt till ny ledamot valdes Erik Strömqvist.

Till styrelseordförande utsågs Anders Ullberg.

Stämman beslutade att arvodena skulle vara oförändrade, dvs 650 000 kronor till ordföranden samt 225 000 kronor till bolagsstämmovalda ledamöter. Därutöver beslutade stämman att även arvodena till revisionsutskottet skulle vara oförändrade, dvs 150 000 kronor till ordföranden i utskottet och 75 000 kronor till vardera av utskottets två ledamöter. Något arvode utgår inte för arbetet i ersättningsutskottet.

Till revisor valdes KPMG AB.

Till ny valberedning valde stämman Jan Barchan (Briban Invest AB), Sven Ericsson (representant för familjen Karinen), Peter Gyllenhammar (Peter Gyllenhammar AB) samt Anders Ullberg (styrelsens ordförande).

Årsstämman antog styrelsens förslag att de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som antogs av årsstämman den 23 juni 2020 ska fortsätta gälla och godkände styrelsens rapport över ersättningar som upprättats enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

Protokoll från årsstämman, inklusive de fullständiga besluten, kommer att tillgängliggöras på bolagets webbplats senast den 7 juli 2021.

STUDSVIK AB (publ)

Styrelsen

_________________________________

För ytterligare information vänligen kontakta:

Camilla Hoflund, CEO, 0155-22 10 66

Studsvik AB

611 82 Nyköping

Sverige

Studsvik erbjuder en rad avancerade tekniska tjänster till den globala kärnkraftsindustrin. Studsviks fokusområden är bränsle-och materialteknik, programvara för härdövervakning och bränsle-optimering, avveckling och strålskyddstjänster samt tekniska lösningar för hantering, konditionering och volymreduktion av radioaktivt avfall. Företaget har över 70 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik har 515 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

www.studsvik.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/