Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Kommuniké från Studsvik ABs årsstämma torsdagen den 26 april 2012

18:00 / 26 April 2012 Studsvik Press release

Årsstämman beslutade fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncern­resultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Vidare beslutade stämman att till årsstämmans förfogande stående vinst­medel, 614 959 350 kronor, disponeras så att till aktieägarna utdelas 1,00 kronor per aktie, totalt 8 218 611 kronor, samt att 606 740 739 kronor balanseras i ny räkning. Avstämningsdag för utdelningen är onsdagen den 2 maj 2012.

Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter samt verkställande direktören ansvarsfrihet.

Styrelsen beslutades bestå av sju ledamöter intill slutet av nästa årsstämma.

Till ordinarie ledamöter valdes Jan Barchan, Lars Engström, Anna Karinen, Alf Lindfors, Per Ludvigsson, Agneta Nestenborg och Anders Ullberg.

Till styrelseordförande utsågs Anders Ullberg.

Stämman beslutade att arvodena skulle vara oförändrade, dvs 650 000 kronor till ordföranden samt 225 000 kronor till ledamöter som inte är anställda i bolaget. Därutöver beslutade stämman att oförändrat arvode utgår med 100 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och med 50 000 kronor till vardera av revisionsutskottets två ledamöter.

Till revisorer utsågs PricewaterhouseCoopers AB med auktoriserade revisorn Lennart Danielsson som huvudansvarig.

Till ny valberedning valde stämman Stina Barchan (Briban Invest AB), Malte Edenius, Bill Tunbrant (representant för familjen Karinen) samt Anders Ullberg (styrelse­ordförande).

Årsstämman antog styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställ­nings­villkor för ledande befattningshavare.

För ytterligare information vänligen kontakta: Jerry Ericsson, Ekonomidirektör Studsvik AB, tel 0155-22 10 32

STUDSVIK AB (publ)

Styrelsen

Kort om Studsvik Studsvik vänder sig till den internationella kärnkraftsindustrin med kvalificerade tjänster inom avfallshantering, avveckling, teknik- och underhållstjänster samt driftoptimering. Företaget har 60 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik är en ledande leverantör på en marknad i stark tillväxt. Verksamheten bedrivs i segmenten Sverige, Storbritannien, Tyskland, USA och Global Services. Studsvik har 1 100 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm.

Studsvik offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 april 2012 kl 18:00.

www.studsvik.se

Pressmeddelandet som PDF: hugin.info/131689/R/1606566/509329.pdf

This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: (i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. Source: Studsvik AB via Thomson Reuters ONE


http://www.studsvik.se/

Studsvik AB

Show as PDF