Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Studsvik beslutar om offensiva strukturåtgärder

08:36 / 7 December 2004 Studsvik Press release


Studsvik har beslutat genomföra ett åtgärdsprogram med syfte att höja
koncernens resultatnivå. Programmet innebär att Studsvik upphör med
den egna reaktorverksamheten och sluter ett strategiskt
samarbetsavtal med Haldenreaktorn i Norge. Studsviks verksamhet och
framtida expansion koncentreras till kärnkraftsindustrins
tillväxtområden.

 


Studsvik har beslutat att upphöra med den egna reaktordriften. Ett
samarbete med Haldenreaktorn i Norge har inletts. Därmed förstärks
Studsviks erbjudande i den för kärnkraftsindustrin viktiga
verksamheten avseende bränsle-, material- och kemiundersökningar,
vilket fortsatt är ett satsningsområde för Studsvik.

Studsvik avser att snarast ansöka om tillstånd enligt Miljöbalken att
påbörja avvecklingen av de två materialprovningsreaktorerna R2 och
R2-0. I avvaktan på detta tillstånd har beslut fattats att
reaktorerna inte skall återstartas efter sommarstoppet i juli 2005.
Som en följd avvecklas affärsområdena Bestrålningstjänster och
Nukleärmedicin. Cirka MSEK 80 motsvarande 7 procent av koncernens
nettoomsättning bortfaller. Knappt 100 anställda berörs och
förhandlingar med personalorganisationerna har inletts.

Beslutet är ett offensivt steg för att renodla Studsvik inom
kärnkraftsindustrins tillväxtområden. Koncernchefen bedömer att
koncernens lönsamhet förbättras och blir mer robust utan reaktorerna.
När åtgärderna är fullt genomförda väntas en resultatförbättring om
cirka MSEK 20 på årsbasis. Studsvik kraftsamlar nu inom
affärsområdena Driftoptimering och säkerhet, Service och underhåll,
Avfallshantering samt Avveckling och rivning. Här har Studsvik en
stark position genom sin långa erfarenhet inom kärnkraftsindustrin.
Marknadspotentialen bedöms vara god och kompletterande förvärv
planeras.

De verksamheter som nu avvecklas har haft lönsamhetsproblem under en
följd av år, trots att flera åtgärdsprogram har genomförts.
Verksamheterna står också inför stora investeringsbehov. Den
planerade nedläggningen av reaktordriften väntas medföra
omstruktureringskostnader på cirka MSEK 160, huvudsakligen
nedskrivning av tillgångsposter. Kostnaderna kommer att belasta
resultatet 2004. Påverkan på koncernens likviditet bedöms till cirka
MSEK 45.

Kort om Studsvik
Studsvik är en ledande leverantör av tjänster till den
internationella kärnkraftsindustrin. Företaget har nära ett halvt
sekels erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö.
Studsvik vänder sig till en marknad i stark tillväxt med
kvalificerade tjänster inom fyra affärsområden: Driftoptimering och
säkerhet, Service och underhåll, Avfallshantering samt Avveckling och
rivning. Studsvik har 1 300 anställda i 7 länder och företagets
aktier är noterade på Stockholmsbörsens O-lista.


För ytterligare upplysningar kontakta
Jerry Ericsson, vice koncernchef, tfn 0155-22 10 32

Ytterligare information lämnas vid en telefonpresskonferens den 7
december klockan 11:00.

För deltagande i telefonpresskonferensen, vänligen anmäl er till
Elsie-Marie Lundgren på telefonnummer 0155-22 10 33.

Kommunikationsuppgifter
Studsvik AB (publ)
Org nr 556501-0997
Adress 611 82 Nyköping
Telefon 0155-22 10 00
Hemsida www.studsvik.se