Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Kommuniké från årsstämma i Midsona AB (publ)

16:45 / 7 May 2024 Midsona Press release

Årsstämman i Midsona AB hölls i Malmö den 7 maj 2024. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram.

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för Bolaget och koncernen för räkenskapsåret 2023. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023. I enlighet med styrelsens förslag beslöt årsstämman att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2023 och att bolagets disponibla medel ska balanseras i ny räkning.

Patrik Andersson, Anna-Karin Falk, Sandra Kottenauer, Jari Latvanen, Anders Svensson och Johan Wester omvaldes som styrelseledamöter och Tomas Bergendahl valdes till ny styrelseledamot fram till tiden för nästa årsstämma. Patrik Andersson omvaldes som styrelseordförande. 

Årsstämman fastställde arvode till styrelsen i enlighet med valberedningens förslag och antog nya ersättningsriktlinjer till ledande befattningshavare.

Till revisor omvaldes det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB med auktoriserade revisor Jeanette Roosberg som huvudansvarig. Årsstämman beslöt att arvode till revisor ska utgå enligt löpande räkning.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport för räkenskapsåret 2023.

En ny instruktion för valberedningen antogs i enlighet med valberedningens förslag.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier.

De fullständiga förslagen till beslut finns på www.midsona.com.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Peter Åsberg, VD och Koncernchef

Telefon: +46 730 26 16 32

OM MIDSONA

Midsona utvecklar och marknadsför starka varumärken inom hälsa och välbefinnande med produkter som hjälper människor till ett mer hälsosamt och hållbart liv och till en ökad insikt om råvarans ursprung och transparens kring innehåll. Midsonaaktien (MSON) är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer om Midsona på www.midsona.com.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/