Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Kallelse till extra bolagsstämma i Midsona AB (publ)

14:30 / 4 August 2016 Midsona Press release

Aktieägarna i Midsona AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 8 september 2016 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Dockplatsen 16, våning 5, Malmö. Registreringen börjar kl. 13.30 och avbryts när stämman öppnas.

Rätt till deltagande

Rätt att delta i bolagsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 2 september 2016, dels senast den 2 september 2016 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i den extra bolagsstämman. Anmälan kan ske skriftligen under adress Midsona AB, Box 21009, 200 21 Malmö, via e-post till anmalan.stamma@midsona.com,via bolagets hemsida www.midsona.com eller kontorstid per telefon 040-601 82 03 alternativt 040 - 601 82 07. Vid anmälan ska anges, namn, person- eller organisationsnummer samt telefonnummer dagtid. I förekommande fall ska även antal biträden (högst två) anges. Efter registrerad anmälan kommer anmälaren att motta en bekräftelse. Om ingen bekräftelse erhålls har anmälan inte skett på rätt sätt. De uppgifter aktieägare lämnar kommer enbart att användas i samband med den extra bolagsstämman och därmed erforderlig registrering och bearbetning av röstlängd.  

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, d.v.s. förvarade i en depå, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 2 september 2016 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Fullmakt

Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Handlingen ska styrka rätten hos den som undertecknat fullmakten att utse ombud för den juridiska personen. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress senast den 2 september 2016. Om fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida, www.midsona.com, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av förslaget till dagordning
5. Val av en protokolljusterare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om ändring av bolagsordningen
8. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission
9. Beslut om emission och överlåtelse av teckningsoptioner m m

10. Beslut om bemyndigande för VD att besluta om justering av besluten

11. Avslutning

Beslutsförslag

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att 4. Aktiekapital i bolagsordningen ändras på så sätt att nuvarande bestämmelse

" Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 62 500 000 kronor och högst 250 000 000 kronor."

ersätts med

"Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 125 000 000 kronor och högst 500 000 000 kronor."

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att 5. Antal aktier i bolagsordningen ändras på så sätt att nuvarande bestämmelse

"Antalet aktier ska vara lägst 12 500 000 och högst 50 000 000."

ersätts med

"Antalet aktier ska vara lägst 25 000 000 och högst 100 000 000."

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission (punkt 8)

Styrelsen för Midsona AB föreslår att stämman godkänner styrelsens beslut om att genomföra en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna enligt följande.

1.1                         Aktiekapitalet ska ökas genom emission av både aktier av serie A och aktier av serie B, varvid aktieägare ska äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger av respektive aktieslag (primär företrädesrätt).

1.2                         Avstämningsdagen för erhållande av teckningsrätter ska infalla den 16 september 2016.

1.3                    Teckning ska ske från och med den 20 september 2016 till och med den 5 oktober 2016. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden, vilket i så fall ska meddelas senast den 5 oktober 2016.

1.4               Aktie som inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska tilldelas dem som tecknat minst 50 aktier utan stöd av teckningsrätt. Tilldelning utan företrädesrätt ska ske

a)  I första hand till   aktieägare som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter, varvid, vid   överteckning, fördelning ska ske i förhållande till det antal aktier de förut   äger, dock att tecknare som med tillämpning av denna tilldelningsprincip   skulle ha tilldelats färre än 50 aktier efter lottning ska tilldelas antingen   50 aktier eller inga aktier.

b) I andra hand till   andra personer som tecknat aktier utan företrädesrätt, varvid, vid   överteckning, fördelning ska ske i förhållande till det antal aktier som var   och en av dessa personer tecknat utan stöd av företrädesrätt, dock att   tecknare som med tillämpning av denna tilldelningsprincip skulle ha   tilldelats färre än 50 aktier efter lottning ska tilldelas antingen 50 aktier   eller inga aktier.

c) I tredje hand till garanter av   företrädesemissionen, pro rata i förhållande till garanterat belopp, dock att   tecknare som med tillämpning av denna tilldelningsprincip skulle ha   tilldelats färre än 50 aktier efter lottning ska tilldelas antingen 50 aktier   eller inga aktier.

1.5                    Styrelseordförande, eller den som styrelsen inom sig utser, bemyndigas att senast den 2 september 2016 besluta om det högsta belopp som bolagets aktiekapital ska ökas med, det högsta antal aktier som ska ges ut och vilket belopp som ska betalas för   varje ny aktie. Bemyndigandet innefattar även rätt att besluta hur många teckningsrätter varje befintlig aktie ska berättiga till och hur många teckningsrätter som ska krävas för teckning av en ny aktie.

1.6                           Teckning med stöd av teckningsrätter ska ske genom betalning. Teckning utan stöd av teckningsrätter ska ske på teckningslista. Betalning vid teckning utan stöd av teckningsrätter ska erläggas enligt instruktion på avräkningsnota, dock senast tre bankdagar från avsändande av avräkningsnota.

1.7                           De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att de registrerats.

1.8                           Omvandlingsförbehållet enligt bolagsordningen ska gälla även för nya A-aktier.

Information till aktieägarna

Stena Adactum AB har av Aktiemarknadsnämnden erhållit undantag från den budplikt som enligt 3 kap. 1 § lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (LUA) annars skulle kunna uppkomma i samband med Stena Adactums tecknande av aktier med företrädesrätt i företrädesemissionen.

Aktiemarknadsnämnden har även medgett Stena Adactum undantag från den budplikt som annars skulle uppkomma genom infriande av ett av Stena Adactum lämnat garantiåtagande att teckna de aktier som övriga aktieägare inte tecknar. Undantaget är villkorat av att 1) aktieägarna inför bolagsstämman i Midsona AB informeras om hur stor kapital- respektive röstandel som Stena Adactum AB högst kan få genom att teckna aktierna ifråga, samt att 2) emissionsbeslutet biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman, varvid man vid rösträkningen ska bortse från de aktier som innehas och på stämman företräds av Stena Adactum AB. Om Stena Adactum AB sedermera förvärvar ytterligare aktier och därigenom ökar sin röstandel uppkommer budplikt.

Eftersom styrelseordförande eller den styrelsen annars utser inom sig bemyndigats att fastställa hur stort antal aktier som högst ska kunna utges i emissionen, kan information om hur stor Stena Adactums kapital- och röstandel i bolaget högst kan komma att bli till följd av garantiåtagandet inte lämnas i denna kallelse men information härom kommer offentliggöras i samband med att information om antal emitterade aktier offentliggörs.

Beslut om emission och överlåtelse av teckningsoptioner m.m. (punkt 9)

Styrelsen förslår stämman besluta att bolaget ska ge ut högst 450 000 teckningsoptioner, envar berättigande till teckning av en aktie av serie B i bolaget. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ett av bolaget helägt dotterbolag äga rätt att senast en vecka efter stämmobeslutet vederlagsfritt teckna samtliga utgivna teckningsoptioner. Dotterbolaget ska överlåta teckningsoptioner till nuvarande och framtida ledande befattningshavare i bolagets koncern, varvid verkställande direktören i bolaget ska erbjudas att förvärva 100 000 teckningsoptioner och övriga ledande befattningshavare i bolagets koncernledning ska erbjudas att förvärva 50 000 teckningsoptioner per person.

Tiden för utnyttjande av teckningsoptionerna ska vara från och med den 1 mars 2019 till och med den 31 augusti 2019. Aktier som tecknas med utnyttjande av optionsrätt ska betalas med ett belopp per aktie motsvarande 110 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets B-aktie enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista under den period på tio handelsdagar som avslutas dagen innan bolagsstämman; teckningskursen ska dock inte understiga aktiens kvotvärde.

Vidareöverlåtelse från dotterbolaget till respektive anställd ska ske på marknadsmässiga villkor baserat på en beräkning enligt den s.k. Black & Scholes-modellen utförd av Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB, som är att betrakta som oberoende i förhållande till bolaget.

Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna ökas aktiekapitalet med 2 250 000 kronor genom utgivande av högst 450 000 aktier, var och en med ett kvotvärde om 5 kronor. Omräkning kan dock komma att ske på sätt som framgår av de fullständiga villkoren för optionsprogrammet. Vid fullt utnyttjande av föreslagna optioner kommer utspädningseffekten att motsvara cirka 1,6 procent av antalet aktier respektive 1,4 procent av antalet röster. Utspädningseffekten har beräknats som antalet tillkommande aktier respektive röster vid fullt utnyttjande i förhållande till summan av nuvarande antal aktier respektive röster och antalet tillkommande aktier respektive röster vid fullt utnyttjande. Överteckning eller underteckning i emissionen kan inte förekomma.

Styrelsen föreslår vidare att en bonus ska utgå till respektive ledande befattningshavare motsvarande det belopp som den ledande befattningshavaren förvärvat teckningsoptioner för. Bonusen utfaller dock först om den ledande befattningshavaren fortfarande är anställd i bolaget den 1 mars 2019.

Skälet för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget vill kunna erbjuda ledande befattningshavare i koncernen möjlighet att ta del av bolagets framtida värdeutveckling. Ett långsiktigt ekonomiskt intresse i bolaget antas stimulera berörda befattningshavares intresse för koncernens verksamhet, öka motivationen samt stärka engagemanget i koncernen. Således anser styrelsen det vara till fördel för bolaget och aktieägarna att berörda befattningshavare på detta sätt erbjuds att förvärva teckningsoptioner i bolaget.

Överlåtelse av optionerna till anställda ska ske till marknadsvärde, innebärande att bolaget inte drabbas av kostnader för sociala avgifter med anledning av överlåtelsen. Däremot kommer bolaget att drabbas av kostnaden för dels den bonus som samtidigt föreslås utgå, dels sociala avgifter på bonusen. Om exempelvis den volymvägda genomsnittskursen för bolagets B-aktie vid förvärvet av teckningsoptionerna uppgår till 36,70 kronor och volatiliteten i bolagets B-aktie bedöms till 35 procent kommer priset per teckningsoption att uppgå till 5,19 kronor, vilket om samtliga teckningsoptioner förvärvas innebär att bolagets sammanlagda kostnad uppgår till 2 335 500 kronor för bonusen och 733 814 kronor för sociala avgifter för densamma. Kostnaden för programmet bedöms inte föranleda något behov av säkringsåtgärder.

Detta förslag har beretts av styrelsen och ersättningsutskottet i samråd med juridiska och ekonomiska rådgivare.

Beslutet förutsätter för sin giltighet att det har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier av samtliga slag i bolaget som är företrädda på stämman.

Beslut om bemyndigande för VD att besluta om justering av besluten (punkt 10)

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar den verkställande direktören, eller den som den verkställande direktören i övrigt förordnar, att vidta smärre justeringar och förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering och verkställande av besluten.

Övrig information

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 28 430 987, varav 359 915 A-aktier och 28 071 072 B-aktier, med ett sammanlagt antal röster om 31 670 222. Bolaget innehar inga egna aktier.

Fullständigt beslutsunderlag kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida minst tre veckor före stämman. Handlingarna sänds, utan kostnad, på begäran till aktieägare som uppger sin postadress. Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget eller dotterbolaget, vid den extra bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen.

Malmö i augusti 2016

Midsona AB (publ)

Styrelsen

Denna information är sådan information som Midsona AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom Lennart Svenssons försorg för offentliggörande den 4 augusti 2016 14:30 CET. 

Om Midsona AB

Midsona har en stark position på den nordiska marknaden med flera egna välkända varumärken inom områdena hälsolivsmedel, egenvård och hygien. Koncernen representerar även ett antal internationellt etablerade varumärken. Produkterna säljs via dagligvaruhandeln, apoteken, hälsofackhandeln samt via postorder och internet. Våra prioriterade varumärken: Dalblads, Friggs, Miwana, MyggA, Naturdiet, Supernature, Tri Tolonen och Urtekram. Midsona omsatte 1 174 Mkr år 2015. Midsona-aktien (MSON) är noterad på Stockholmsbörsen, Nordiska listan, Mindre bolag. Läs mer om Midsona på www.midsona.com.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/