Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Kommuniké från Midsonas årsstämma den 27 april 2016

08:00 / 28 April 2016 Midsona Press release

Utdelning

Årsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att dela ut 1,10 kr per aktie. Avstämningsdag för utdelning är den 29 april, vilket innebär att utdelning förväntas skickas från Euroclear omkring den 4 maj.

Styrelse och arvode

Till styrelseledamöter omvaldes Ola Erici, Cecilia Marlow, Birgitta Stymne Göransson, Peter Wahlberg och Johan Wester samt nyvaldes Kirsten Ægidius. Till styrelseordförande valdes Ola Erici. Det beslöts att arvode skall utgå med 400 000 kr (inklusive utskottsarbete) till ordföranden, 200 000 kr vardera till övriga ledamöter samt 20 000 kr till varje styrelseledamot utom styrelseordföranden som ingår i revisionsutskottet och 20 000 kr till varje styrelseledamot utom styrelseordföranden som ingår i ersättningsutskottet.

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.

Revisor

Till revisionsbolag omvaldes Deloitte AB med Per-Arne Pettersson som huvudansvarig revisor.

Beslut om ändring av bolagsordningen och minskning av aktiekapital

Stämman godkände styrelsens förslag om minskning av aktiekapitalet, innebärande att kvotvärdet minskar från 20 kronor till fem kronor. Aktiekapitalminskningen förutsätter godkännande av Bolagsverket.

Stämman godkände även styrelsens förslag till ändringar i bolagsordningen. Utöver en ändring av gränserna för antal aktier, som var en förutsättning för beslutet om aktiekapitalminskning, föreslog styrelsen några mindre ändringar som rör anmälan av biträden till bolagsstämma samt valärenden vid årsstämma.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta aktier

Stämman godkände styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma besluta om förvärv av egna aktier.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Stämman godkände styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier.

Övriga beslut

Beslut togs om riktlinjer för tillsättande av valberedning samt riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Midsona AB skall offentligöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 april 2016 kl 08.00.

Om Midsona AB

Midsona har en stark position på den nordiska marknaden med flera egna välkända varumärken inom områdena hälsolivsmedel, egenvård och hygien. Koncernen representerar även ett antal internationellt etablerade varumärken. Produkterna säljs via dagligvaruhandeln, apoteken, hälsofackhandeln samt via postorder och internet. Våra prioriterade varumärken: Dalblads, Friggs, Miwana, MyggA, Naturdiet, Supernature, Tri Tolonen och Urtekram. Midsona omsatte 1 174 Mkr år 2015. Midsona-aktien (MSON) är noterad på Stockholmsbörsen, Nordiska listan, Mindre bolag. Läs mer om Midsona på www.midsona.com.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/