Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Upptagande till handel av Midsonas nya aktier

09:00 / 18 October 2016 Midsona Press release

EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DEM SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

De aktier som Midsona nyligen emitterat och som tecknats med stöd av teckningsrätt beräknas tas upp till handel senast den 21 oktober 2016.

Midsonas nyligen avslutade nyemission blev kraftigt övertecknad och tillför bolaget cirka 412 miljoner kronor före emissionskostnader. Enligt tidigare kommunicerad tidsplan antogs att de nya aktierna skulle upptas till handel den 14 oktober 2016 såvitt avser aktier tecknade med stöd av teckningsrätt och den 21 oktober 2016 såvitt avser aktier tecknade utan stöd av teckningsrätt. Tidpunkten för upptagande till handel har på grund av ett administrationsfel hos emissionsinstitutet skjutits fram såvitt avser aktier tecknade med stöd av teckningsrätt till senast den 21 oktober. När det gäller aktier tecknade utan stöd av företrädesrätt har ingen förändring skett vilket innebär att även dessa aktier beräknas upptas till handel den 21 oktober 2016.
   
   
För ytterligare information vänligen kontakta:

Midsona:
Peter Åsberg Lennart Svensson
Koncernchef CFO
Tel: +46 730 26 16 32     Tel: +46 767 74 33 04

   
Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Midsona. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Midsona kommer endast att ske genom det prospekt som Midsona offentliggjorde den 12 september 2016.

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att, och får inte, offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion sådant offentliggörande, publicering eller distribution skulle kräva andra åtgärder än de som krävs enligt svensk rätt. Detta pressmeddelande varken utgör eller kommer att utgöra en del av ett erbjudande eller en uppmaning om att köpa eller teckna värdepapper i USA. Värdepapper omnämnda häri får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller ett undantag från registrering i enlighet med den amerikanska Securities Act of 1933 i dess aktuella lydelse ("Securities Act"). Midsona avser inte att registrera någon del av erbjudandet av värdepapper i USA eller genomföra ett erbjudande av värdepapper till allmänheten i USA.

Detta dokument har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet. Detta dokument är ett pressmeddelande och inte ett prospekt och investerare ska inte teckna eller köpa värdepapper som avses i detta dokument förutom på grundval av den information som finns i det prospekt som Midsona har offentliggjort på dess webbplats.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/