Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Bättre rörelseresultat och ännu tydligare ekologisk profil

08:00 / 21 October 2016 Midsona Press release

JULI-SEPTEMBER 2016 (TREDJE KVARTALET)
  •  Nettoomsättningen uppgick till 522 Mkr (367).
  •  Rörelseresultat före av- och nedskrivningar, EBITDA, uppgick till 42 Mkr (31), före poster av engångskaraktär.
  •  Periodens resultat uppgick till 7 Mkr (39), motsvarande ett resultat per aktie före och efter utspädning på 0,25 kr (1,63).
  •  Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 13 Mkr (30).
  • Förvärvet av Internatural AB, ett företag med en ledande position inom ekologiska livsmedel i Sverige och Norge med bland annat varumärkena Kung Markatta och Helios, slutfördes.
JANUARI-SEPTEMBER 2016 (NIO MÅNADER)
  •  Nettoomsättningen uppgick till 1223 Mkr (822).
  •  Rörelseresultat före av- och nedskrivningar, EBITDA, uppgick till 88 Mkr (60), före poster av engångskaraktär.
  •  Periodens resultat uppgick till 29 Mkr (50), motsvarande ett resultat per aktie före och efter utspädning på 1,02 kr (2,16).
  •  Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 11 Mkr (67).
VIKTIG HÄNDELSE EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG
  •  Den pågående nyemissionen slutfördes, varvid Midsona tillfördes 412 Mkr före avdrag för emissionskostnader. Nyemissionen övertecknades.

Koncernchefens kommentar

Midsona tillträdde förvärvet av Internatural
Midsona tillträdde förvärvet av Internatural i början av det tredje kvartalet. Det är Midsonas hittills största förvärv och strategiskt viktigt då det väsentligt förstärker företagets position i det växande segmentet för ekologiska livsmedel. Efter förvärvet av Urtekram för drygt ett år sedan är Internatural, med varumärkena Kung Markatta och Helios, ett logiskt komplement. Dessa varumärken i kombination med Urtekram gör Midsona till marknadsledare i segmentet ekologiska kolonialvaror i var och en av våra huvudmarknader - Sverige, Norge, Danmark och Finland. Ekologiska produkter står nu för cirka hälften av Midsonas försäljning. Branschstatistik visar på fortsatt hög tillväxt för ekologiska livsmedel. Allra snabbast är marknadstillväxten i Sverige, Midsonas största marknad. Branschorganisationen Ekowebs rapport för första halvåret 2016 visade att försäljningen av ekologiska livsmedel ökade med 23 % i svensk detaljhandel.

Integration av Internatural
Under tredje kvartalet påbörjades arbetet med att integrera Internatural i Midsona. Ambitionen är att skapa en stark organisation med en tillväxtorienterad agenda samtidigt som vi kommer att kunna realisera kostnadssynergier. Bedömningen är att förvärvet skall genera årliga kostnadssynergier på cirka 35 Mkr, varav cirka 25 Mkr förväntas realiseras innan utgången av 2017.

Fokus på 8 egna varumärken  

Midsona har en utvecklingsbar portfölj av egna varumärken inom hälsa och välbefinnande. Förutom Urtekram, Kung Markatta och Helios med ekologisk inriktning prioriterar bolaget Friggs, Naturdiet, Dalblads, Tri Tolonen och Miwana. Dessa åtta varumärken som står för över hälften av omsättningen uppvisade en tillväxt på 5 % i kvartalet*. Utvecklingen var särskilt stark för koncernens varumärken med ekologisk inriktning. Varumärket Friggs förtjänar också ett särskilt omnämnande. Teamet bakom Friggs har lanserat ett sortiment av majskakor som komplement till riskakor. Samtidigt har Friggs också framgångsrikt lanserat ett antal produkter i nya marknader och segment. Kund- och konsumentmottagandet för produkterna har varit mycket gott och i tredje kvartalet ökade försäljningen för Friggs.

Nyemission genomförd
Förvärvet av Internatural finansierades initialt genom ett förvärvslån och en bryggfinansiering. Bolaget meddelade i samband med detta avsikten att genomföra en nyemission som slutfördes strax efter rapportperiodens utgång. Emissionen övertecknades kraftigt och Midsona tillförs 412 Mkr före emissionskostnader. Bryggfinansieringen har lösts under det fjärde kvartalet.

Det resultatmässigt bästa kvartalet någonsin
Det underliggande operativa resultatet, mätt som EBITDA före engångsposter, är det bästa någonsin i koncernens historia. EBITDA före engångsposter blev 42 Mkr jämfört med 31 Mkr föregående år som då var ett rekordkvartal. Försäljningen var svag i juli. Även om den återhämtade sig i augusti och september har det osedvanligt varma vädret haft en negativ effekt på ett antal produktgrupper som säljer bättre under den kalla delen av året. Försäljningen ökade med 42 % i kvartalet huvudsakligen till följd av förvärvade Internatural med Kung Markatta och Helios, men även koncernens andra prioriterade varumärken, som Urtekram och Friggs, bidrog positivt. Än så länge har inga synergier realiserats från förvärvet. De förväntas börja få genomslag först från starten av 2017.
 

Ledande inom hälsa och välbefinnande i Norden
Under fjärde kvartalet kommer integrationen av Internatural att fortsätta. Identifierade kostnadssynergier skall realiseras samtidigt som det är vår ambition att ha en fortsatt hög tillväxt. Midsona är med varumärkena Urtekram, Kung Markatta och Helios väl positionerat på marknaden för ekologiska livsmedel. Samtidigt ser vi möjlighet till fortsatt god tillväxt för flera av våra andra prioriterade varumärken och licensuppdrag. Målsättningen är att växa organiskt samtidigt som vi förbereder för nya förvärv. Därmed fortsätter vår resa mot visionen att bli ledande inom hälsa och välbefinnande i Norden. 

Peter Åsberg, VD och koncernchef

*Förvärvade varumärken i tredje kvartalet, Kung Markatta och Helios, jämförs mot försäljningen samma period föregående år trots att Midsona då inte ägde varumärkena.

För mer information vänligen kontakta VD och koncernchef Peter Åsberg, +46 (0)730 26 16 32, eller CFO Lennart Svensson, +46(0)767 74 33 04

Denna information är sådan information som Midsona AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom Lennart Svenssons försorg för offentliggörande den 21 oktober 2016 kl 8.00 CET.

Om Midsona AB

Midsona har en stark position på den nordiska marknaden med flera egna välkända varumärken inom hälsolivsmedel, egenvård och hygien. Koncernen representerar även ett antal internationellt etablerade varumärken. Produkterna säljs via dagligvaruhandeln, apoteken, hälsofackhandeln samt via postorder och internet. Prioriterade varumärken är: DALBLADS, FRIGGS, HELIOS, KUNG MARKATTA, MIWANA, NATURDIET, TRI TOLONEN och URTEKRAM. Midsona omsatte 1 174 Mkr år 2015. Midsonaaktien (MSON) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Mindre bolag. Läs mer om Midsona på www.midsona.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/