Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Halvårsrapport januari-juni 2014

08:00 / 18 July 2014 Midsona Press release

Stabil försäljnings- och resultatutveckling trots utmaningar i marknaden

APRIL-JUNI 2014 (ANDRA KVARTALET)
 • Nettoomsättningen uppgick till 223 Mkr (220).
 • Bruttomarginalen uppgick till 46,6 % (47,3).
 • Rörelseresultatet uppgick till 12 Mkr (13).
 • Periodens resultat uppgick till 8 Mkr (9).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,35 kr (0,40).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 11 Mkr (0).
JANUARI-JUNI 2014 (SEX MÅNADER)
 • Nettoomsättningen uppgick till 464 Mkr (462).
 • Bruttomarginalen uppgick till 45,7 % (46,3).
 • Rörelseresultatet uppgick till 28 Mkr (29).
 • Periodens resultat uppgick till 20 Mkr (22).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,88 kr (0,97).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 18 Mkr (34).

KONCERNCHEFENS KOMMENTARER
Midsonas försäljning och rörelseresultat var i linje med föregående år såväl under det andra som under det första kvartalet. Med tanke på Midsonas uttalade tillväxtambitioner genomfördes ett antal förbättringsåtgärder under andra kvartalet. Åtgärderna förväntas ge successiv effekt under andra halvåret. Det andra kvartalet belastades med kostnader om cirka 3 Mkr som huvudsakligen hänför sig till dessa åtgärder.

Det som framförallt påverkade koncernen negativt var förstärkningen av euron mot den svenska kronan då den absoluta merparten av koncernens inköp i euro görs i den svenska verksamheten. Prisökningar med syfte att återställa bruttomarginalen i den svenska verksamheten aviserades under våren. Dessa prisökningar får fullt genomslag från början av andra halvåret, men då euron fortsatt att förstärkas mot den svenska kronan kan ytterligare prisökningar behöva genomföras. Vidare genomfördes personalneddragning med netto sju personer i Sverige. Alla kostnader i samband med detta är tagna under det andra kvartalet

Resultatet i affärsområde Norge och Finland förbättrades under det andra kvartalet. I båda marknaderna hade vi tillväxt för prioriterade varumärken och god kostnadskontroll. Från ett koncernperspektiv var valutapåverkan neutral i Norge och positiv i Finland.

Koncernens prioriterade varumärken utvecklades överlag väl under det första halvåret. Friggs, vårt största varumärke, uppvisade tvåsiffrig tillväxt. Dalblads fortsatte att växa i det strategiskt viktiga segmentet för sportnutrition. Nya produkter under varumärket Miwana, som lanserades i början av året, mottogs väl av konsumenterna. Tri Tolonen, vårt flaggskepp inom kosttillskott i Finland, uppvisade tillväxt som ett resultat av lyckade lanseringar och marknadsföringskampanjer. MyggA hade tvåsiffrig försäljningstillväxt främst drivet av lanseringen av systerprodukten FästinG. De flesta av koncernens licensierade varumärken, som vi har försäljningsrättigheter till i hela eller delar av Norden, uppvisade tillväxt. Däremot hade vi fortsatta utmaningar med Naturdiet i segmentet viktkontroll, som hade en svag utveckling under året, trots att vi ökade vår marknadsandel inom segmentet.

Under 2014 fortsätter vi bygga vår kärnverksamhet. Ambitionen är att skapa tillväxt för våra prioriterade varumärken, ta ansvar för utvalda licensvarumärken och förhoppningsvis kunna genomföra ett eller några förvärv. Vi kommer också särskilt fokusera på att vända den negativa utvecklingen i Sverige. Med detta skall vi närma oss våra nya finansiella mål och uppfylla vår vision att bli ledande i Norden inom hälsa och välbefinnande.

Peter Åsberg, VD och koncernchef
   

För mer information vänligen kontakta:
VD och koncernchef Peter Åsberg, +46 (0)730 26 16 32.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Midsona AB skall offentligöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 juli 2014 kl 08.00.

   
Om Midsona AB
Midsona har en stark position på den nordiska marknaden med flera egna välkända varumärken inom områdena kost och hälsa, naturläkemedel, förkylning samt hygien. Koncernen representerar även ett antal internationellt etablerade varumärken. Produkterna säljs via dagligvaruhandeln, apoteken, hälsofackhandeln samt via postorder och internet. Våra prioriterade varumärken: DALBLADS, FRIGGS, MIWANA, MYGGA, NATURDIET, SUPERNATURE och TRI TOLONEN. Midsona omsatte 916 Mkr år 2013. Midsona-aktien (MSON) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Mindre bolag. Läs mer om Midsona på www.midsona.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/