Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Kommuniké från Midsonas årsstämma den 29 april 2014

08:00 / 30 April 2014 Midsona Press release

Utdelning

Årsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att dela ut 1 kr per aktie. Avstämningsdag för utdelning är den 5 maj, vilket innebär att utdelning förväntas skickas från Euroclear omkring den 8 maj.

Styrelse och arvode

Till styrelseledamöter omvaldes Tina Andersson, Lennart Bohlin, Ola Erici, Åke Modig, Ralph Mühlrad och Johan Wester. Till styrelseordförande omvaldes Åke Modig. Det beslöts att arvode skall utgå med 400 000 kr (inklusive utskottsarbete) till ordföranden, 200 000 kr vardera till övriga ledamöter samt 20 000 kr till varje styrelseledamot utom styrelseordföranden som ingår i revisionsutskottet och 20 000 kr till varje styrelseledamot utom styrelseordföranden som ingår i ersättningsutskottet.

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.

Revisor

Till revisionsbolag valdes Deloitte AB med Per-Arne Pettersson som huvudansvarig revisor.

Övriga beslut

Beslut togs om riktlinjer för tillsättande av valberedning samt riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare.

För mer information vänligen kontakta:

VD och koncernchef Peter Åsberg, +46 (0)730 26 16 32.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Midsona AB skall offentligöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 april 2014 kl 08.00.

Om Midsona AB

Midsona har en stark position på den nordiska marknaden med flera egna välkända varumärken inom områdena kost och hälsa, naturläkemedel, förkylning samt hygien. Koncernen representerar även ett antal internationellt etablerade varumärken. Produkterna säljs via dagligvaruhandeln, apoteken, hälsofackhandeln samt via postorder och internet. Våra prioriterade varumärken: Dalblads, Friggs, Miwana, MyggA, Naturdiet, Supernature och Tri Tolonen. Midsona omsatte 916 Mkr år 2013. Midsona-aktien (MSON) är noterad på Stockholmsbörsen, Nordiska listan, Mindre bolag. Läs mer om Midsona på www.midsona.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/