Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Bokslutskommuniké 2013

08:04 / 7 February 2014 Midsona Press release

Starkt resultat och kassaflöde under 2013

OKTOBER-DECEMBER 2013 KVARVARANDE VERKSAMHETER (FJÄRDE KVARTALET)
 • Nettoomsättningen uppgick till 225 Mkr (223), en ökning med 1 %.
 • Bruttomarginalen uppgick till 45 % (46).
 • Rörelseresultatet uppgick till 16 Mkr (17).
 • Periodens resultat uppgick till 12 Mkr (33).
 • Resultat per aktie uppgick till 0,53 kr (1,45).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 35 Mkr (36).
 • Varumärket Elivo förvärvades och stärker Midsonas position på den finska apoteksmarknaden.
JANUARI-DECEMBER 2013 KVARVARANDE VERKSAMHETER (HELÅR)
 • Nettoomsättningen uppgick till 916 Mkr (869), en ökning med 5 %.
 • Bruttomarginalen uppgick till 46 % (46).
 • Rörelseresultatet uppgick till 64 Mkr (47).
 • Periodens resultat uppgick till 51 Mkr (50).
 • Resultat per aktie uppgick till 2,24 kr (2,20).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 88 Mkr (49).
 • Utdelning för 2013 föreslås till 1,00 kr per aktie (0,50).

Koncernchefens kommentar

Under 2013 tog Midsona viktiga steg mot visionen att bli ledande inom hälsa och välbefinnande i Norden. I takt med att vi slutfört koncernens renodling har vi kunnat fokusera på tillväxt för prioriterade varumärken. De flesta av dessa utvecklades väl under året. Vi har också fortsatt att aktivt delta i konsolideringen av den nordiska marknaden genom förvärv av två nya varumärken, Supernature i Norge och Elivo i Finland.

Koncernens nettoomsättning för kvarvarande verksamheter blev 916 Mkr (869). Rörelseresultatet för kvarvarande verksamheter förbättrades till 64 Mkr (47) motsvarande en rörelsemarginal på 7,0 % (5,4). Kassaflödet från den löpande verksamheten för kvarvarande verksamheter förbättrades till 88 Mkr (49). Midsonas styrelse föreslår att utdelningen till ägarna höjs till 1,00 krona per aktie (0,50) för såväl A- som B-serien.

Nettoomsättningen i fjärde kvartalet uppgick till 225 Mkr (223), en ökning med 1 %. Tillväxten påverkades negativt av valutaomräkning, främst försvagning av den norska kronan samt avslutat distributionsavtal i Finland 2012. Justerat för dessa effekter ökade försäljningen med 10 %.

Rörelseresultatet i det fjärde kvartalet blev 16 Mkr (17). Även om resultatet totalt är något svagare än samma kvartal föregående år är det operativt starkare då 4 Mkr av villkorade tilläggsköpeskillingar återlades i fjärde kvartalet 2012.

Under året beslutade styrelsen för Midsona om nya långsiktiga finansiella mål. De var ambitiösa och det var styrelsens och ledningens bedömning att det skulle vara realistiskt att kunna leverera på vissa mål relativt omgående och att uppnå samtliga mål på några års sikt. Midsona har under året gjort goda framsteg mot samtliga finansiella mål:

Långsiktigt mål 2012 2013
Årligt tillväxt, % 10 -15,6 5,4
Rörelsemarginal (EBIT), % 10 5,4 7,0
Nettoskuldsättning / EBITDA, ggr 3,01,7
Utdelningspolicy, % av resultat efter skatt >30 23 45*

* Styrelsens förslag till   utdelning

Den ökade tillväxten och det förbättrade rörelseresultatet är kopplat till försäljningsframgångar för prioriterade varumärken. I Sverige ökade försäljningen med 6 %. Det största varumärket i Sverige, Friggs, visade god tillväxt under året. Ökade marknadssatsningar och framgångsrika produktlanseringar förklarar den positiva utvecklingen. Naturdiet hade en svag start men vände utvecklingen under året. En ny kommunikationsplattform och nya produkter mottogs väl av konsumenter och Naturdiet började vinna marknadsandelar på en återigen växande marknad. Dalblads lanserades under hösten i den svenska dagligvaruhandeln med framgång. I Norge var utvecklingen för flertalet större egna såväl som licensierade varumärken positiv och försäljningen ökade totalt med 15 %. Arbetet med att integrera det förvärvade Supernature som organisatoriskt tillhör Norge slutfördes under året. I Finland minskade försäljningen med 20 % då vi förlorade ett större försäljningsuppdrag i slutet av 2012. Positivt dock är att våra största varumärken i Finland, Tolonen och Friggs, båda visade tillväxt under året.

Marknaden för hälsa och välbefinnande förväntas att vara i fortsatt tillväxt under 2014. Midsona är väl positionerat på marknaden med sina starka varumärken och kommer att fokusera på tillväxt och lönsamhetsförbättring.   Vi har även ambitionen att fortsätta konsolideringen av den nordiska marknaden genom förvärv vilket också är en förutsättning för att kunna uppnå vårt långsiktiga tillväxtmål. Med detta skall vi ta nya steg mot vår vision att bli ledande i Norden inom hälsa och välbefinnande.

Peter Åsberg, VD och koncernchef

För mer information vänligen kontakta:

VD och koncernchef Peter Åsberg, +46 (0)730 26 16 32.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Midsona AB skall offentligöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 februari 2014 kl 08.00.

Om Midsona AB

Midsona har en stark position på den nordiska marknaden med flera egna välkända varumärken inom områdena kost och hälsa, naturläkemedel, förkylning samt hygien. Koncernen representerar även ett antal internationellt etablerade varumärken. Produkterna säljs via dagligvaruhandeln, apoteken, hälsofackhandeln samt via postorder och internet. Våra prioriterade varumärken: Dalblads, Friggs, Miwana, MyggA, Naturdiet, Supernature och Tri Tolonen. Midsona omsatte 916 Mkr år 2013. Midsona-aktien (MSON) är noterad på Stockholmsbörsen, Nordiska listan, Mindre bolag. Läs mer om Midsona på www.midsona.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/