Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2014

08:00 / 24 October 2014 Midsona Press release

Starkt rörelseresultat med förbättrad rörelsemarginal i det tredje kvartalet

JULI-SEPTEMBER 2014 (TREDJE KVARTALET)
 • Nettoomsättningen uppgick till 228 Mkr (229).
 • Bruttomarginalen uppgick till 46,1 % (46,3).
 • Rörelseresultatet uppgick till 22 Mkr (19).
 • Periodens resultat uppgick till 18 Mkr (17).
 • Resultat per aktie uppgick till 0,79 kr (0,75).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 23 Mkr (19).
JANUARI-SEPTEMBER 2014 (NIO MÅNADER)
 • Nettoomsättningen uppgick till 692 Mkr (691).
 • Bruttomarginalen uppgick till 45,8 % (46,3).
 • Rörelseresultatet uppgick till 50 Mkr (48).
 • Periodens resultat uppgick till 38 Mkr (39).
 • Resultat per aktie uppgick till 1,67 kr (1,71).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 41 Mkr (53).

Koncernchefens kommentar
Midsonas rörelseresultat förbättrades till 22 Mkr jämfört med 19 Mkr samma kvartal föregående år. Rörelsemarginalen ökade till 9,6 % (8,3) och var därmed nära det långsiktiga målet om 10 %.

Den positiva resultatutvecklingen förklaras huvudsakligen av genomförda kostnadsbesparingar. Försäljningen minskade dock marginellt till 228 Mkr (229). Den ökade med knappt 4 % i Sverige och Finland och minskade med drygt 4 % i Norge. Den osedvanligt varma sommaren torde ha påverkat försäljningen negativt för flera viktiga produktgrupper. Försäljningen var svag i juli och augusti men betydligt bättre i september.

I Sverige förbättrades lönsamheten till följd av kostnadsbesparingar från genomförd omorganisation. Prisökningar har till viss del balanserat effekten av eurons förstärkning mot den svenska kronan. I Norge möjliggjorde god kostnadskontroll att lönsamheten förbättrades trots att försäljningen minskade något.  I Finland försämrades resultatet, men i jämförelseperioden ingick en realisationsvinst för avyttrat varumärke. Justerat för varumärkesavyttringen var resultatet i nivå med föregående år.

Koncernens prioriterade varumärken har överlag utvecklats väl under såväl kvartalet som året. Särskilt positiv har utvecklingen varit för varumärkena Friggs, Dalblads och Miwana som alla uppvisar tvåsiffrig tillväxt hittills i år. De två förstnämnda varumärkena är väl positionerade i det växande segmentet för hälsolivsmedel. Naturdiet har däremot fortsatt att tappa volym då marknaden för viktkontroll generellt varit svag.

Som tidigare aviserats lanserar vi under hösten ett antal nya produkter under våra välkända varumärken. Det är en viktig del av vår strategi att skapa organisk tillväxt genom att frekvent erbjuda nya innovativa produkter inom hälsa och välbefinnande. Det är koncernens största lanseringsperiod någonsin och handelns mottagande har varit mycket gott med bra listningar i butik.

Koncernens strategi att fokusera på prioriterade varumärken inom hälsa och välbefinnande har varit framgångsrik. Vi fortsätter arbetet med att skapa organisk tillväxt för våra prioriterade varumärken samtidigt som vi aktivt analyserar potentiella förvärv. Vi skall närma oss och på sikt uppnå alla våra finansiella mål och därmed kunna infria visionen att bli ledande i Norden inom hälsa och välbefinnande.

Peter Åsberg, VD och koncernchef

  
För ytterligare information
Peter Åsberg, CEO +46 730 26 16 32
Lennart Svensson, CFO +46 767 74 33 04

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Midsona AB (publ) ska offentliggöra enligt lag om värdepappersmarknad. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 oktober 2014 klockan 08.00.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/