Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Kommuniké från Midelfart Sonessons årsstämma den 27 april 2010

16:00 / 27 April 2010 Midsona Press release

Utdelning Årsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att inte lämna någon utdelning till aktieägarna. Styrelse och arvode Till styrelseledamöter omvaldes Celina Midelfart, Sven Sandberg, Harald Norvik, Lennart Bohlin och Johan Wester. Till styrelseordförande omvaldes Harald Norvik. Det beslöts att arvode skall utgå med 300.000 kr till ordföranden och 120.000 kr vardera till övriga ledamöter. Styrelse och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet. Ändring av bolagsordningen samt sammanläggning av aktier Årsstämman beslöt att bolagsordningens paragraf 5 skulle ändras så att gränserna för antal aktier sänks. Vidare beslöts om en sammanläggning av aktier så att fyra gamla aktier ersätts av en ny. Styrelsen bemyndigades att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen. Dessutom beslöt årsstämman om ändring av bolagsordningens paragraf 8 om kallelse till bolagsstämma. Övriga beslut Beslut togs om riktlinjer för tillsättande av valberedning samt om riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare.

För ytterligare information vänligen kontakta: Peter Åsberg, koncernchef Midelfart Sonesson AB, telefon +46 730 26 16 32

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Midelfart Sonesson AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 april 2010 kl 16.00.

Om Midelfart Sonesson Midelfart Sonesson utvecklar, tillverkar och marknadsför väldokumenterade produkter inom områdena kost och hälsa, naturläkemedel, förkylning samt hygien. Midelfart Sonesson ska ha en ledande position i Norden med marknadsorganisationer för dagligvaruhandel, apotek, hälsofackhandel och direktförsäljning. Hemsida: www.midelfartsonesson.com

Show as PDF