Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Kallelse till årsstämma i Midelfart Sonesson AB (publ)

13:30 / 19 March 2010 Midsona Press release

Aktieägarna i Midelfart Sonesson AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 27 april 2010 kl 13.00 i Slagthuset, Jörgen Kocksgatan 7A, Malmö, med insläpp för registrering och lätt förtäring från kl 12.00.

Rätt till deltagande Rätt att delta i årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 21 april 2010, dels senast den 21 april 2010 kl. 16.00 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i årsstämman. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 21 april 2010 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Anmälan om deltagande Anmälan kan ske skriftligt under adress Midelfart Sonesson AB, Viveca Söderberg, Box 21009, 200 21 Malmö, via e-post till , via vår hemsida www.midelfartsonesson.com, per telefon 040-601 82 03 eller per telefax 040-601 82 01. Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnr samt telefonnummer dagtid. I förekommande fall bör även antal biträden (högst två) anges. Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Behörighetshandlingar ska på begäran kunna uppvisas vid stämman. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på www.midelfartsonesson.com samt per post till aktieägare som kontaktar bolaget. Som bekräftelse på anmälan kommer Midelfart Sonesson att skicka inträdeskort som ska uppvisas vid registreringen. De uppgifter aktieägare lämnar kommer enbart att användas i samband med årsstämman och därmed erforderlig registrering och bearbetning för upprättande av röstlängd.

Förslag till dagordning 1. Öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordning 5. Val av två justeringsmän 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Anförande av verkställande direktören 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen 9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen 10. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 12. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna 14. Val av styrelseledamöter 15. Val av styrelseordförande 16. Val av revisorer 17. Beslut om riktlinjer för utseende av valberedning 18. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 19. Ändring av bolagsordningen och sammanläggning av aktier 20. Ändring av bolagsordning – kallelse till stämma 21. Bemyndigande för verkställande direktören att vidta de formella justeringar i beslut enligt punkt 19 som kan visa sig erforderliga i samband med registrering och verkställande därav 22. Avslutning

Utdelning (punkt 10) Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2009 inte lämnas.

Val av stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande och revisorer, fastställande av arvoden samt beslut om valberedning (punkt 2, 12-17) Valberedningen, som har bestått av Geir Udnaes (Midelfart Holding AS), Martin Svalstedt (Stena Adactum AB) samt Peter Wahlberg (Peter Wahlberg med bolag), föreslår årsstämman att besluta att välja Harald Norvik till stämmoordförande, att välja fem ordinarie ledamöter och inga suppleanter, att styrelsearvode ska utgå med 930 000 kr för tiden fram till slutet av nästa årsstämma, varav 300 000 kr till ordförande, 120 000 kr vardera till övriga ledamöter samt 150 000 kr för utskottsarbete att fördelas lika mellan ledamöterna i utskotten, att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning, att omval sker av styrelseledamöterna Harald Norvik, Celina Midelfart, Sven Sandberg, Lennart Bohlin och Johan Wester. att Harald Norvik omväljs till styrelseordförande, att följande huvudsakliga principer ska gälla för utseende av valberedning: Valberedningen ska bestå av representanter för de tre största aktieägarna; om någon av de största aktieägarna avstår från att utse representant eller ledamot avgår eller frånfaller innan uppdraget fullgjorts ska nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse sådan representant; till ordförande i valberedningen utses den aktieägarrepresentant som representerar den största ägarandelen; om väsentlig förändring av ägarstrukturen sker efter det att valberedningens ledamöter utsetts ska valberedningens sammansättning ändras; valberedningen ska ha rätt att belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter och andra konsulter som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag; valberedningen ska inför årsstämman 2011 föreslå stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvoden, eventuell ersättning för utskottsarbete, revisorer, revisorsarvoden samt hur valberedning ska utses. KPMG AB med huvudansvarig revisor Alf Svensson valdes vid årsstämma 2007 till revisor fram till slutet av årsstämman år 2011. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 18) De riktlinjer styrelsen föreslår innebär att ledande befattningshavare ska erbjudas marknadsmässig och konkurrenskraftig ersättning. Ersättningens nivå för den enskilde befattningshavaren ska vara baserad på faktorer som befattning, kompetens, erfarenhet och prestation. Ersättningen består av fast lön och pension samt ska därutöver kunna bestå av rörlig lön, avgångsvederlag och övriga förmåner. Den rörliga lönen ska baseras på att kvantitativa och kvalitativa mål uppnås. Verkställande direktören ska ha möjlighet till rörlig bonus på maximalt 50 % av grundlönen och övriga i koncernledningen maximalt 30 % av grundlönen. Avgångsvederlag ska kunna utgå med maximalt sex månadslöner om bolaget säger upp anställningen. Lön under uppsägningstid och avgångsvederlag ska sammanlagt kunna utgå med högst 24 månadslöner. Styrelsen föreslås få frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Ändring av bolagsordningen och sammanläggning av aktier (punkt 19) Styrelsen föreslår årsstämman besluta att ändra bolagsordningen så att gränserna för antal aktier sänks från lägst 50 000 000 och högst 200 000 000 till lägst 12 500 000 och högst 50 000 000. Styrelsen föreslår vidare att årsstämman, i syfte att uppnå ett för bolaget ändamålsenligt antal aktier, beslutar dels om en sammanläggning av aktier så att 4 gamla aktier ersätts av en ny, dels att styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen. Om en aktieägares innehav av aktier inte motsvarar ett fullt antal nya aktier, kommer överskjutande aktier att försäljas på bolagets bekostnad, varvid berörda aktieägare kommer att erhålla sin andel av försäljningslikviden.

Ändring av bolagsordningen – kallelse till stämma (punkt 20) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att § 8 i bolagsordningen ändras enligt nedan. Nuvarande lydelse av § 8: Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt i Dagens Industri. Föreslagen lydelse av § 8: Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Industri. Styrelsen föreslår vidare att årsstämmans beslut om ändring av bolagsordningen ska vara villkorat av att en ändring av aktiebolagslagens (2005:551) bestämmelser rörande sättet för kallelse till bolagsstämma har trätt ikraft, som innebär att den ovan föreslagna lydelsen av § 8 är förenlig med den nya lydelsen av aktiebolagslagen.

Övrig information Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 90 979 163, varav 1 519 730 A-aktier och 89 459 433 B-aktier, med ett sammanlagt antal röster om 104 656 733. Årsredovisning och revisionsberättelse, revisorernas yttrande över tillämpningen av vid årsstämma 2009 beslutade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt fullständiga förslag till övriga beslut, hålls tillgängliga hos bolaget senast två veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Malmö, mars 2010 Midelfart Sonesson AB (publ) Styrelsen

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Midelfart Sonesson AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 mars 2010 klockan 13.30.

För ytterligare information kontakta Midelfart Sonesson AB, telefon +46-40-601 82 00.

Show as PDF