Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Midelfart Sonessons valberedning inför årsstämma 2011

13:23 / 13 October 2010 Midsona Press release

Valberedningen inför årsstämman 2011 i Midelfart Sonesson AB består av:

Geir Udnæs (representant för Midelfart Holding AS)

Martin Svalstedt (representant för Stena Adactum AB)

Peter Wahlberg (representant för Peter Wahlberg med bolag)

Sammankallande av valberedningen är styrelsens ordförande Harald Norvik.

Valberedningen har till uppgift att arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2011 för beslut.

1)      Förslag till stämmoordförande

2)      Förslag till styrelse

3)      Förslag till styrelseordförande

4)      Förslag till styrelsearvoden med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete

5)      Förslag till val av och arvodering av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall)

6)      Förslag om tillsättande av valberedning inför årsstämman 2012

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och på Midelfart Sonessons hemsida www.midelfartsonesson.com (www.midelfartsonesson.com).

Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen kan vända sig till valberedningen på e-post  () eller genom att ta kontakt med styrelsens ordförande Harald Norvik ( ()) . Förslag skall inkomma senast den 9 mars 2011.

Årsstämma för Midelfart Sonesson AB kommer att hållas i Malmö den 3 maj 2011.

Om Midelfart Sonesson Midelfart Sonesson utvecklar, tillverkar och marknadsför väldokumenterade produkter inom områdena kost och hälsa, naturläkemedel, förkylning samt hygien. Midelfart Sonesson ska ha en ledande position i Norden med marknadsorganisationer för dagligvaruhandel, apotek, hälsofackhandel samt direktförsäljning. Hemsida: www.midelfartsonesson.com (http://www.midelfartsonesson.com)

Show as PDF