Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Delårsrapport januari-september 2010

08:00 / 28 October 2010 Midsona Press release

JULI-SEPTEMBER 2010 (TREDJE KVARTALET)

· Nettoomsättning 275 Mkr (349) · Rörelseresultat 13 Mkr (17) före och 16 Mkr (65) efter poster av engångskaraktär · Resultat före skatt 8 Mkr (11) före och 11 Mkr (59) efter poster av engångskaraktär · Periodens resultat 11 Mkr (43) · Periodens resultat per aktie före och efter utspädning 0,50 kr (3,19) · Kassaflöde från den löpande verksamheten 35 Mkr (-11)

 JANUARI-SEPTEMBER 2010 (NIO MÅNADER)

· Nettoomsättning 850 Mkr (1 054) · Rörelseresultat 23 Mkr (36) före och -68 Mkr (84) efter poster av engångskaraktär · Resultat före skatt 12 Mkr (19) före och -79 Mkr (67) efter poster av engångskaraktär · Periodens resultat -74 Mkr (50) · Periodens resultat per aktie före och efter utspädning -3,24 kr (3,69) · Kassaflöde från den löpande verksamheten 7 Mkr (-8)

Koncernchefens kommentar

Det tredje kvartalet blev årets hittills bästa med ett resultat före skatt på 11 Mkr och ett starkt kassaflöde från den löpande verksamheten på 35 Mkr.

Affärsområde Sverige uppvisade en fortsatt positiv resultatutveckling.  Integrationen av den svenska verksamheten som påbörjades i slutet av 2009 har varit framgångsrik. Konkurrenskraften har stärkts. Prioriterade varumärken såsom Friggs, Naturdiet, MaxMedica och MyggA har haft en stark försäljningsutveckling under kvartalet. Vidare har omregleringen av apoteksmarknaden öppnat för nya affärsmöjligheter. Försäljningen till apotekskanalen har ökat väsentligt samtidigt som vi vuxit i dagligvaruhandeln.  Vår försäljning till hälsofackhandeln fortsatte dock att minska på grund av lägre grossistvolymer. Direktförsäljningsverksamheten under varumärket Vitalas fortsatte den positiva resultattrenden. 

Åtgärdsprogrammet för affärsområde Norge började ge resultat och verksamheten visade ett visst överskott i det tredje kvartalet. Kostnaderna har sänkts, framförallt genom personalreduktion, samtidigt som försäljningen stabiliserat sig. Fokus är nu på tillväxt för att uppnå nödvändig kritisk massa.

Affärsområde Supply hade, som förväntat, ett säsongsmässigt svagt tredje kvartal då produktionsuttaget normalt är lågt under sommarmånaderna. Väsentligt högre affärsvolymer väntas under hösten.

Försäljning och resultat för affärsområde Finland var, rensat för valutaeffekter, i linje med samma period föregående år.

Vidtagna åtgärder för att effektivisera verksamheten och därmed öka konkurrenskraften och sänka kostnaderna har gett resultat. Särskilt positiv är resultattrenden i den svenska verksamheten där vi också kommit längst i vårt förändringsarbete. Vi fortsätter arbetet att integrera koncernen samtidigt som vi implementerar en tillväxtstrategi med basen i starka varumärken inom hälsa och välbefinnande.

Peter Åsberg, VD och koncernchef


För ytterligare information vänligen kontakta: Peter Åsberg, koncernchef Midelfart Sonesson AB, telefon +46 730 26 16 32, eller Lennart Svensson, CFO Midelfart Sonesson AB, telefon +46 767 74 33 04

Om Midelfart Sonesson Midelfart Sonesson utvecklar, tillverkar och marknadsför väldokumenterade produkter inom områdena kost och hälsa, naturläkemedel, förkylning samt hygien. Midelfart Sonesson ska ha en ledande position i Norden med marknadsorganisationer för dagligvaruhandel, apotek, hälsofackhandel samt direktförsäljning. Hemsida: www.midelfartsonesson.com (http://www.midelfartsonesson.com)

Show as PDF