Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Midelfart Sonesson redovisar bättre resultat

08:00 / 22 August 2008 Midsona Press release

HALVÅRSRAPPORT JANUARI–JUNI 2008

• Nettoomsättning 753 Mkr (870) • Rörelseresultat 40 Mkr (8) • Resultat före skatt 18 Mkr (–7) • Periodens resultat 15 Mkr (–4) • Periodens resultat per aktie 0,27 kr (–0,08)

KONCERNCHEFENS KOMMENTAR Rörelseresultatet förbättrades under andra kvartalet i jämförelse med motsvarande period föregående år. Den svenska verksamheten fortsatte att utvecklas väl med försäljningsökningar i framförallt dagligvaru- och apotekshandeln. I den norska verksamheten började tidigare kommunicerade omorganisation och sänkning av kostnadsbasen att ge resultat. Trots en omsättningsminskning, på grund av förlorade försäljningsuppdrag, ökade resultatet väsentligt i den norska verksamheten. Vi har fortsatta utmaningar i direktförsäljningsverksamheten, som hade en svag försäljningsutveckling. Direktförsäljningsverksamheten kommer att koncentreras till Malmö, varför verksamheten i Norrköping avvecklas. Vidare inleds en strategisk översyn av verksamheten under ledning av nytillträdd VD.

Som tidigare kommunicerats pågår projekt som ingår i det långsiktiga åtgärdsprogrammet Avstamp 2008 som siktar på att i) öka integrationen inom koncernen ii) fokusera på våra kärnområden och iii) bredda distributionen av våra produkter i Norden.

Integration och förstärkning av organisationen fortsatte under det andra kvartalet. Den nya koncernledningen och organisationsstrukturen är nu i princip implementerad. Vidare har nya VDar tillsatts för ett antal av våra viktigaste dotterbolag. För att driva på integrationen i koncernen avser vi under hösten att etablera ett nytt huvudkontor i Malmö, där delar av verksamheter i Malmö-regionen kommer att samlokaliseras.

Ett annat prioriterat område är att skapa organisk tillväxt genom produktinnovation och varumärkesbyggande inom våra kärnområden. Genom ett intensifierat arbete och högt engagemang kommer redan under hösten ett stort antal nya produkter, under såväl eget som under uppdragsgivares varumärke, att lanseras. Flertalet av produkterna kommer att lanseras nordiskt. Arbetet med att förbättra lönsamheten går enligt plan. Vi är väl rustade för att konkurrera på en marknad där avreglering av apoteken och omstrukturering av hälsofackhandeln nu öppnar nya affärsmöjligheter.

Vi fortsätter arbetet med att bygga ett stabilt Midelfart Sonesson med god tillväxt och lönsamhet.


Peter Åsberg VD och koncernchef För ytterligare information Peter Åsberg, VD och koncernchef, 0730-26 16 32 • Kent Sandin, CFO, 0705-82 77 95,

Om Midelfart Sonesson Midelfart Sonesson utvecklar, tillverkar och marknadsför väldokumenterade produkter inom områdena kost och hälsa, naturläkemedel, förkylning samt hygien. Midelfart Sonesson ska ha en ledande position i Norden med marknadsorganisationer för dagligvaruhandel, apotek, hälsofackhandel och direktförsäljning. Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Midelfart Sonesson AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 augusti 2008 klockan 08.00.

Show as PDF