Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Kallelse till årsstämma

08:00 / 7 April 2008 Midsona Press release

Aktieägarna i Midelfart Sonesson AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 6 maj 2008 kl. 17.00 på Malmö Börshus, Skeppsbron 2 i Malmö. Inregistreringen börjar kl. 16.00 och före stämman serveras lättare förtäring.

Rätt till deltagande Rätt att delta i bolagsstämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den utskrift av aktieboken som VPC AB gör avseende förhållandena den 29 april 2008, dels senast den 29 april 2008 kl. 16.00 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i bolagsstämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 29 april 2008. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Anmälan om deltagande Anmälan kan ske skriftligt under adress Midelfart Sonesson AB, Box 210 09, 200 21 Malmö, via e-post till , per telefon 040-601 82 00 eller per telefax 040-601 82 01. Vid anmälan skall anges namn, adress, person- eller organisationsnr, antal aktier och aktieslag samt telefon dagtid. I förekommande fall bör även antal biträden (högst två) anges. Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.

Förslag till dagordning 1. Öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordning 5. Val av två justeringsmän 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Anförande av verkställande direktören 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse 9. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultat- räkning och koncernbalansräkning 10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 12. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter 13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna 14. Val av styrelse 15. Val av revisorer 16. Val av valberedning 17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 18. Avslutning

Utdelning (punkt 10) Styrelsen föreslår att ingen utdelning skall ske för räkenskapsåret 2007.

Val av styrelse, revisorer och valberedning samt fastställande av arvoden (punkt 2 och 12-16) Valberedningen, som har bestått av Geir Moe, Johan Wester och Thomas Olausson, föreslår årsstämman att besluta

att välja Harald Norvik till stämmoordförande,

att välja fem ordinarie ledamöter och inga suppleanter,

att styrelsearvode skall utgå med 930 000 kr för tiden fram till slutet av nästa årsstämma, varav 300 000 kr till ordförande, 120 000 kr vardera till övriga ledamöter samt 150 000 kr för utskottsarbete att fördelas lika mellan ledamöterna i utskotten,

att arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning,

att omval sker av styrelseledamöterna Harald Norvik, Celina Midelfart, Sven Sandberg, Martin Svalstedt och Lennart Bohlin. Vidar Eskelund har avböjt omval,

att Harald Norvik omväljs till styrelseordförande,

att följande huvudsakliga principer skall gälla för utseende av valberedning: valberedningen skall bestå av representanter för de tre största aktieägarna; om någon av de största aktieägarna avstår från att utse representant skall näste aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse sådan representant; till ordförande i valberedningen utses den aktieägarrepresentant som representerar den största ägarandelen; om väsentlig förändring av ägarstrukturen sker efter det att valberedningens ledamöter utsetts skall valberedningens sammansättning ändras; valberedningen skall ha rätt att belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter och andra konsulter som erfordras för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag; valberedningen skall inför årsstämman 2009 föreslå stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvoden, eventuell ersättning för utskottsarbete, revisorer, revisorsarvoden samt hur valberedning skall utses. KPMG Bohlins AB med huvudansvarig revisor Alf Svensson valdes vid årsstämma 2007 till revisor fram till slutet av årsstämman år 2011.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 17) De riktlinjer styrelsen föreslår innebär att ledande befattningshavare skall erbjudas marknadsmässig och konkurrenskraftig ersättning. Ersättningens nivå för den enskilde befattningshavaren skall vara baserad på faktorer som befattning, kompetens, erfarenhet och prestation. Ersättningen består av fast lön och pension samt skall därutöver kunna bestå av rörlig lön, avgångsvederlag och övriga förmåner. Den rörliga lönen skall baseras på att kvantitativa och kvalitativa mål uppnås. Avgångsvederlag skall kunna utgå med maximalt sex månadslöner om bolaget säger upp anställningen. Styrelsen föreslås få frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 54 587 498, varav 1 519 730 A-aktier och 53 067 768 B-aktier, med ett sammanlagt antal röster om 68 265 068.

Årsredovisning och revisionsberättelse, jämte valberedningens fullständiga förslag till principer för utseende av valberedning, hålls tillgängliga hos bolaget senast två veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Malmö i april 2008 Midelfart Sonesson AB (publ) Styrelsen

Show as PDF