Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Valberedning inför årsstämma 2008

11:00 / 1 February 2008 Midsona Press release

Valberedning inför årsstämman 2008 i Midelfart Sonesson AB består av Geir Moe (Midelfart Invest AS), Johan Wester (Stena Adactum AB) samt Thomas Olausson.

Valberedningen har till uppgift att arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2008 för beslut: (a) förslag till stämmoordförande, (b) förslag till styrelse, (c) förslag till styrelseordförande, (d) förslag till styrelsearvoden med uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete. (e) förslag tillsättande av valberedning inför årsstämman 2009

Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen kan vända sig till valberedningen på e-post . För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 15 mars 2008.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och på Midelfart Sonessons hemsida www.midelfartsonesson.com.

Årsstämma för Midelfart Sonesson AB kommer att hållas i Malmö den 6 maj 2008.

Malmö 2008-02-01

Midelfart Sonesson AB (publ)