Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Valberedning inför årsstämma 2009

16:16 / 26 November 2008 Midsona Press release

Valberedning inför årsstämman 2009 i Midelfart Sonesson AB består av Geir Udnaes (Midelfart Holding AS), Martin Svalstedt (Stena Adactum AB) samt Katharina Bergquist (Sigal Ltd)

Valberedningen har till uppgift att arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2009 för beslut: (a) förslag till stämmoordförande, (b) förslag till styrelse, (c) förslag till styrelseordförande, (d) förslag till styrelsearvoden med uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete, (e) förslag till val av och arvodering till revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall), (f) förslag tillsättande av valberedning inför årsstämman 2010

Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen kan vända sig till valberedningen på e-post . För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 30 januari 2009. Sammankallande av valberedningen är styrelsens ordförande Harald Norvik.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och på Midelfart Sonessons hemsida www.midelfartsonesson.com.

Årsstämma för Midelfart Sonesson AB kommer att hållas i Malmö den 27 april 2009.

Malmö den 26 november 2008 Midelfart Sonesson AB (publ)

Om Midelfart Sonesson Midelfart Sonesson utvecklar, tillverkar och marknadsför väldokumenterade produkter inom områdena kost och hälsa, naturläkemedel, förkylning samt hygien. Midelfart Sonesson ska ha en ledande position i Norden med marknadsorganisationer för dagligvaruhandel, apotek, hälsofackhandel och direktförsäljning.

Show as PDF