Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2016

12:00 / 5 July 2016 Fastpartner Press release

  • Hyresintäkterna ökade med 15,4% och uppgick till 632,3 (547,9) MSEK.
  • Driftnettot ökade med 13,1% och uppgick till 415,0 (366,8) MSEK, vilket gav en överskottsgrad om 65,6 (66,9)%.
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 297,6 (238,5) MSEK, per stamaktie 5,55 (4,45) kr.
  • Det rullande årliga förvaltningsresultatet uppgår till cirka 625 (545) MSEK.
  • Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 16 460,3 (15 465,5) MSEK. Periodens orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 794,9 (793,4) MSEK.
  • Resultat efter skatt uppgick till 749,3 (839,6) MSEK, per stamaktie 13,63 (15,42) kr.
  • Med nuvarande förutsättningar på marknaden är det FastPartners mål att i slutet av år 2016 uppnå ett på årsbasis rullande förvaltningsresultat om minst 700 MSEK.

Ytterligare upplysningar lämnas av Sven-Olof Johansson, verkställande direktör, telefon 08 - 402 34 65 (direkt) eller 08 - 402 34 60 (växel) eller på bolagets hemsida www.fastpartner.se
 
 
Informationen är sådan som FastPartner AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 juli 2016 kl 12:00.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/