Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

FastPartner offentliggör prospekt

11:00 / 4 November 2016 Fastpartner Press release

FastPartner AB (publ) ("FastPartner" eller "Bolaget") offentliggjorde den 27 oktober 2016 att styrelsen beslutat att genomföra en nyemission av stamaktier med företrädesrätt för FastPartners stamaktieägare ("Företrädesemissionen"), som vid full teckning kommer att tillföra FastPartner ett belopp om cirka 770 MSEK, före avdrag för emissionskostnader. Prospektet avseende Företrädesemissionen har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns nu tillgängligt på FastPartners hemsida: www.fastpartner.se

  • Prospekt och anmälningssedel kan erhållas från FastPartner och Carnegie Investment Bank ("Carnegie"). Prospekt och anmälningssedel kommer även att hållas tillgängliga på FastPartners hemsida (www.fastpartner.se) och Carnegie Investment Bank hemsida (www.carnegie.se).
  • Prospektet kommer att finnas tillgängligt i utskrivet format från och med den 4 november 2016 hos FastPartner (Sturegatan 38 i Stockholm) och hos Carnegie (Regeringsgatan 56 i Stockholm)

Rådgivare vid Företrädesemissionen

Carnegie Investment Bank AB är finansiell rådgivare till FastPartner, Berghco Advokatbyrå AB är legal rådgivare till FastPartner och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Carnegie i samband med Företrädesemissionen.

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD FastPartner AB
Tel: 08 - 402 34 65

Om FastPartner

FastPartner är ett svenskt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter. Bolaget kännetecknas av ett långsiktigt engagemang, snabbhet i beslut och information samt entusiasm i att skapa marknadens främsta fastighetslösningar. FastPartners fokus är kommersiella fastigheter belägna i framförallt Stockholmsområdet. Bolagets fastighetsbestånd uppgick den 30 september 2016 till 1 385 tusen kvadratmeter fördelat på 196 fastigheter med ett marknadsvärde om 17 miljarder kronor. 

Viktig information

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i FastPartner. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i FastPartner kommer endast att ske genom det prospekt som FastPartner avser att offentliggöra på Bolagets webbplats, efter godkännande och registrering av Finansinspektionen. Prospektet kommer bland annat att innehålla riskfaktorer, finansiell information samt information om Bolagets styrelse. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och är inte ett prospekt. Investerare bör inte teckna eller köpa värdepapper refererandes till i detta pressmeddelande förutom på grundval av den information som kommer att finnas i det prospekt som kommer att offentliggöras.

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande riktar sig inte till personer som vistas i USA (med USA avses: Förenta Staterna, dess territorier, varje stat i Förenta Staterna samt District of Columbia), Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annat land där erbjudande eller försäljning av teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier inte är tillåten. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer enligt svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller som skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933, med tillägg, ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier har registrerats eller kommer att registreras enligt Securities Act, eller hos någon annan värdepappersregulatorisk myndighet i någon stat eller jurisdiktion i USA och inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier får erbjudas, säljas, återförsäljas, överlåtas, levereras eller distribueras, direkt eller indirekt, till eller inom USA eller för sådan persons räkning annat än i enlighet med undantag från, eller i en transaktion som inte är föremål för registreringsskyldighet enligt Securities Act samt är i enlighet med tillämpliga värdepappersregleringar i relevant stat eller jurisdiktion i USA. Inga erbjudanden till allmänheten avseende teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier genomförs i USA. Det finns inga planer på att registrera några värdepapper som nämnts i detta pressmeddelande i USA eller rikta ett erbjudande till allmänheten i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar FastPartners aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "kommer", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender än historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/