Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Fastpartner

Fastpartner

Bokslutskommuniké 2014

12:30 / 24 February 2015 Fastpartner Press release

  • Hyresintäkterna ökade med 20,2% och uppgick till 920,8 (765,9) MSEK.
  • Driftnettot ökade med 23,0% och uppgick till 610,6 (496,3) MSEK, vilket gav en överskottsgrad om 66,3 (64,8)%.
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 383,5 (303,3) MSEK, per stamaktie 7,22 (5,71) kr.
  • Det rullande årliga förvaltningsresultatet uppgår sammantaget till cirka 500 MSEK.
  • Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 12 046,0 (9 563,1) MSEK.
  • Resultat efter skatt uppgick till 463,0 (272,5) MSEK, per stamaktie 8,72 (5,13) kr.
  • FastPartner har med bred marginal uppfyllt samtliga sina finansiella mål för 2014. Med nuvarande förutsättningar på marknaden är det FastPartners mål att under år 2015 uppnå nedan angivna mål:

-    Ett fastighetsvärde överstigande 15 mdr
-    Ett på årsbasis rullande förvaltningsresultat om 600 MSEK

  • Styrelsen föreslår en utdelning om 3,50 (3,10) kr per stamaktie och en utdelning om 20 (20) kr per preferensaktie.
 

Ytterligare upplysningar lämnas av Sven-Olof Johansson, verkställande direktör, telefon 08 - 402 34 65 (direkt) eller 08 - 402 34 60 (växel)

eller på bolagets hemsida www.fastpartner.se

Informationen är sådan som FastPartner AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 februari 2015 kl 12:30.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/