Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Välkommen till Årsstämma i Studsvik AB

08:50 / 25 May 2020 Studsvik Press release

Styrelsen i Studsvik AB (publ) har med anledning av den rådande situationen kring covid-19 flyttat fram bolagets årsstämma till tisdagen den 23 juni 2020.

Anmälan till stämman kan göras fram till tisdagen den 16 juni 2020. De aktieägare som redan anmält sig ligger kvar som anmälda.

Den framflyttade stämman kommer att hållas tisdagen den 23 juni 2020 klockan 16.00 på World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1 i Stockholm. Registrering till årsstämman börjar klockan 15.30. I rådande situation kommer ingen förtäring att erbjudas och presentationer från styrelse, VD och revisorer att vara mycket korta.

Registrering och anmälan

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska
  • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 16 juni 2020, och
  • anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 16 juni 2020. Anmälan kan göras på bolagets webbplats www.studsvik.se, på telefon 0155-22 16 42, via fax 0155-26 30 70 eller via e-post studsvik@studsvik.com.Anmälan kan också göras skriftligen till Studsvik AB, Årsstämman, 611 82 Nyköping. I anmälan ska uppges namn eller firma, personnummer eller organisations­nummer, adress, telefonnummer och antalet eventuella biträden.

Förvaltarregistrerade aktier

Förutom att anmäla sig måste aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, begära att tillfälligt vara införd i eget namn i aktie­boken ett par bankdagar före tisdagen den 16 juni 2020 för att ha rätt att delta i årsstämman. Aktieägaren måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före denna dag.

Fullmakt

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Om full­makten utfärdas av en juridisk person ska kopia av registreringsbevis (eller motsvar­ande behörighetshandling om registreringsbevis inte finns) bifogas. För att underlätta registreringen till årsstämman bör fullmakt i original och i förekommande fall behörig­hetshandlingar vara bolaget till­handa under ovanstående adress senast tisdagen den 16 juni 2020. Fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats www.studsvik.se. Formulär skickas även till aktieägare som begär det hos bolaget på telefon 0155-22 16 42.

Dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två personer att justera protokollet.
5. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Redogörelse för styrelsens samt ersättnings- och revisions­utskottens arbete.
8. Verkställande direktörens anförande.
9. Redogörelse för revisionsarbetet under 2019.
10. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balans­räkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalans­räkningen.
11. Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balans­räkningen.
12. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
13. Redogörelse för valberedningens arbete och förslag.
14. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
15. Bestämmande av arvoden till styrelse och revisorer.
16. Val av styrelse.
17. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
18. Beslut om valberedning inför nästa årsstämma.
19. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
20. Årsstämmans avslutande.

Beslutsförslag

Valberedningen bestående av Peter Gyllenhammar (Peter Gyllenhammar AB), valberedningens ordförande, Jan Barchan (Briban Invest AB), Sven Ericsson (representant för familjen Karinen) och Anders Ullberg (Studsviks styrelseordförande) har förberett förslagen avseende punkterna 1, 14, 15, 16, 17 och 18. Styrelsen har förberett förslagen avseende punkterna 11 och 19.

Punkt 1

Valberedningen föreslår att Studsviks styrelseordförande Anders Ullberg ska utses till ordförande vid stämman.

Punkt 11 - Vinstdisposition

Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2019 och att de till årsstämmans förfogande stående vinstmedlen ska balanseras i ny räkning.

Punkt 14

Valberedningen föreslår att antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter ska vara fem.

Punkt 15

Valberedningen föreslår att arvodena till bolagsstämmovalda styrelseledamöter ska vara oförändrade och utgå med följande belopp:
  • 650 000 kronor till styrelsens ordförande
  • 225 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter
Valberedningen föreslår vidare att arvodena till ledamöterna i revisionsutskottet ska vara oförändrade och utgå med följande belopp:
  • 150 000 kronor för utskottets ordförande
  • 75 000 kronor vardera för utskottets övriga ledamöter

Valberedningen föreslår vidare att något arvode liksom tidigare inte ska utgå för arbete i ersättningsutskottet samt att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 16

Valberedningen föreslår omval av Jan Barchan, Peter Gossas, Anna Karinen, Agneta Nestenborg och Anders Ullberg samt omval av Anders Ullberg som styrelsens ordförande.

Punkt 17

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Pricewaterhouse­Coopers AB som bolagets revisor till slutet av årsstämman 2021.

Punkt 18

Valberedningen föreslår att stämman beslutar att utse en ny valberedning inför årsstämman 2021 bestående av ledamöterna Jan Barchan (Briban Invest), Sven Ericsson (familjen Karinen), Peter Gyllenhammar (Peter Gyllenhammar AB) och Anders Ullberg (styrelsens ordförande).

Förslaget baseras på den av årsstämman 2010 antagna instruktionen för utseende av ledamöter till valberedningen. Valberedningen har inte funnit något skäl att föreslå ändring av den instruktion som gäller för valberedningen, vilken därför fortsättningsvis ska gälla till dess att bolagsstämman beslutar annorlunda.

Punkt 19 - Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i Studsvik

Dessa riktlinjer omfattar verkställande direktören och övriga medlemmar i lednings-gruppen. Riktlinjerna fastslår de principer som bolaget tillämpar för ersättning till dessa.

Riktlinjernas främjande av bolagets strategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

Information om bolagets strategi återfinns i årsredovisningen. En framgångsrik implementering av strategin och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda en konkurrenskraftig ersättning.

Dessa riktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas ett konkurrens-kraftigt ersättningspaket.

Formerna av ersättning m.m.

Den totala ersättningen ska vara marknadsmässig och består av följande komponenter: fast lön, rörlig kontantersättning, pensionsförmåner och andra förmåner.

(i) Fast lön

Den fasta lönen ska fastställas med hänsyn bl a till kompetens, ansvarsområde, erfarenhet och prestation. En sådan utvärdering görs årligen av ersättningsutskottet som underlag för sina beslut och det förslag till fast lön för verkställande direktören, som utskottet lämnar till styrelsen för beslut.

(ii) Rörlig kontantersättning

Den rörliga kontantersättningen får uppgå till högst 50 procent av fast lön och vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier som kan vara finansiella eller icke-finansiella. Vissa av kriterierna kan utgöras av individanpassade kvantitativa eller kvalitativa mål. Kriterierna ska vara utformade så att de främjar bolagets strategi och långsiktiga intressen.

När årsbokslut godkänts av styrelsen görs en bedömning i vilken utsträckning kriterierna uppfyllts. Styrelsen ansvarar efter ersättningsutskottets beredning för sådan bedömning såvitt avser rörlig kontantersättning till verkställande direktören. För övriga befattningshavare ansvarar verkställande direktören för bedömningen.

(iii) Pensionsförmåner

För verkställande direktören och övriga medlemmar i ledningsgruppen ska pensionsförmåner vara premiebestämda. Rörlig kontantersättning ska inte vara

pensionsgrundande. Pensionspremierna ska uppgå till högst 35 procent av den fasta årliga kontantlönen.

(iv) Andra förmåner

Andra förmåner kan bl a innefatta sjukvårdsförsäkring och bilförmån. Premier och andra kostnader i anledning av sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst
10 procent av den fasta årliga kontantlönen.

Tvingande lag- och kollektivavtalsbestämmelser

Inget i dessa riktlinjer ska i förekommande fall inskränka tvingande lagstiftning eller kollektivavtalsbestämmelser.

Upphörande av anställning

Medlem i ledningsgruppen kan avsluta sin anställning med sex månaders uppsägningstid. Om anställningen upphör på bolagets initiativ ska ersättning under uppsägningstiden och eventuellt avgångsvederlag ej överstiga 18 fasta månadslöner.

Lön och anställningsvillkor för anställda

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer ska lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktas genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

Beslutsprocessen för att fastställa, utvärdera och genomföra riktlinjerna

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. I utskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av årsstämman.

Ersättningsutskottet lämnar förslag till styrelsen om ersättning m.m. till verkställande direktören. Ersättningsutskottet bereder vidare frågor om principer för ersättning till koncernledningen och godkänner på förslag från verkställande direktören ersättning m.m. till koncernledningen.

Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och

ersättningsnivåer i bolaget.

Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar

inte verkställande direktören eller andra medlemmar i ledningsgruppen, i den mån de berörs av frågorna.

Frångående av riktlinjerna

Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Handlingar

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt revisorns yttrande om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts kommer att finnas tillgängliga på bolagets huvudkontor i Studsvik, Nyköping, och på bolagets hemsida www.studsvik.se senast från och med den 3 april 2020.

Kopior av nämnda handlingar skickas till de aktieägare som begär det hos bolaget och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

Aktier och röster

I bolaget finns 8 218 611 aktier med en röst vardera. Bolaget har inget innehav av egna aktier.

Upplysningar vid årsstämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagord­ningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotter­bolags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Frågor

Aktieägare är välkomna att ställa frågor under årsstämman. För att underlätta besvar­andet av frågor som avses ställas på årsstämman får frågorna gärna sändas in i förväg till bolaget under adress Studsvik AB, Årsstämman, 611 82 Nyköping eller via e-post studsvik@studsvik.com.

Nyköping i maj 2020

STUDSVIK AB               

Styrelsen

____________________________________________________

För ytterligare information vänligen kontakta:

Camilla Hoflund, VD och koncernchef, 0155-22 10 66

Mer information om årsstämman finns på www.studsvik.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/