Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Studsvik säljer affärsområdet Avfallshantering till EDF

08:00 / 20 April 2016 Studsvik Press release

Studsvik AB (publ) har i dag ingått avtal om försäljning av företagets verksamhet och anläggningar inom affärsområdet Avfallshantering i Sverige och Storbritannien till EDF Développment Environnement SA, ett helägt dotterbolag till EDF SA.

Köpeskillingen på skuldfri basis är 355 Mkr före vissa slutjusteringar. Transaktionen kommer att generera ett positivt kassaflöde på cirka 225 Mkr och ge ett nettoresultat på cirka 115 Mkr.

Affärsområdet Avfallshantering är världsledande inom hantering av lågaktivt avfall och har en stark kundbas i Europa. Affärsidén är att tillhandahålla en säker och miljövänlig hantering av avfall som skapas av kärnkraftverk och andra verksamheter som genererar lågaktivt avfall så att hälso- och miljöeffekterna minimeras. Avfallet återvinns och friklassas eller volym-reduceras och returneras till kund för slutförvaring. Under 2015 omsatte de avyttrade verksamheterna 174 Mkr.

Transaktionen omfattar Studsviks tillgångar och anläggningar inom Avfallshantering utanför Nyköping och anläggningen i Workington i Storbritannien. Franska EDF är en av världens främsta energikoncerner, med franska staten som majoritetsägare och avser att vidareutveckla Avfallshantering till en ledande samarbetspartner för svenska och europeiska kärnkraftsoperatörer. Detta innebär även att den kunskap och kompetens som byggts upp vid anläggningarna i Sverige och i Storbritannien kan tryggas och utvecklas vidare.

Transaktionen slutförs när nödvändiga tillstånd och godkännanden erhållits från berörda myndigheter. Transaktionen förväntas slutföras under tredje kvartalet 2016.

EDF och Studsvik har vidare inom ramen för affären enats om att bedriva ett samarbete inom avveckling av kärntekniska anläggningar samt avfallshantering.

"Genom försäljningen av Avfallshanteringsverksamheten och samarbetsavtalet med EDF positionerar sig Studsvik för lönsamhet på en mer stabil och fokuserad affärsplattform. Vi ska fortsätta att utveckla affärsområdena Bränsle- och materialteknik samt Konsulttjänster. Det gäller inte bara på våra hemmamarknader Sverige, Storbritannien, Tyskland, USA och Japan, där många av våra kunder förbereder för avveckling, utan också på den expanderande kärnkraftsmarknaden i Asien och Mellanöstern. Tack vare denna affär kan vi bättre utnyttja vår unika erfarenhets- och kompetensprofil och kan fokusera på att leverera ett högre mervärde till våra kunder och aktieägare", säger Studsviks vd Michael Mononen.

Rådgivare

Carnegie Investment Bank AB är finansiell rådgivare och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå legal rådgivare till Studsvik med avseende på Transaktionen.

Telefonkonferens för investerare, analytiker, aktieägare, intressenter och medier

Inbjudan till telefonkonferensen skickas ut separat, med alla uppgifter som krävs för att kunna delta i en telefonkonferens kl. 12.00 idag.

Presskonferens för svenska medier
En presskonferens för svenska medier hålls i Horsvik Hotell & Konferens i Studsvik klockan 13.30 svensk tid. Förhandsanmälan till 0155-22 16 42.

För ytterligare information kontakta:

Michael Mononen, verkställande direktör och koncernchef

Telefon: +46 155 22 10 86

eller

Pål Jarness, ekonomidirektör

Telefon: +46 155 22 10 09

Om Studsvik

Studsvik vänder sig till den internationella kärnkraftsindustrin med kvalificerade tekniktjänster inom konsulttjänster samt bränsle- och materialteknik. Företaget har mer än 65 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik har 700 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Om EDF

EDF är världens största elproducent. Koncernen är verksam inom samtliga kompetensområden, från energiproduktion till elhandel och kraftnät. Tack vare medarbetarnas kompetens, FoU och teknikutveckling på mycket hög nivå, lång erfarenhet som ledande branschaktör och ett engagerat stöd från kunderna levererar EDF lösningar som både hävdar sig väl i konkurrensen och framgångsrikt förenar ekonomisk tillväxt med klimathänsyn. EDF äger och driver 73 kärnkraftverk i Frankrike och Storbritannien. Koncernens aktiviteter omfattar hela kärnkraftens livscykel, från nybyggnation till rivning.

Studsvik offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen gjordes allmänt tillgänglig den 20 april 2016 klockan 08:00.

www.studsvik.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/