Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Kommuniké från Studsvik ABs årsstämma måndagen den 25 april 2016

17:45 / 25 April 2016 Studsvik Press release

Årsstämman beslutade fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncern­resultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Vidare beslutade stämman att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel, 57 366 741 kronor, överförs i ny räkning.

Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter samt verkställande direktören ansvarsfrihet.

Till ordinarie ledamöter valdes Jan Barchan, Peter Gossas, Anna Karinen, Alf Lindfors, Agneta Nestenborg och Anders Ullberg.

Till styrelseordförande utsågs Anders Ullberg.

Stämman beslutade att arvodena skulle vara oförändrade, dvs 650 000 kronor till ordföranden samt 225 000 kronor till ledamöter som inte är anställda i bolaget. Därutöver beslutade stämman att arvodena till revisionsutskottet skulle vara oförändrade, dvs 150 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet och 75 000 kronor till vardera av revisionsutskottets två ledamöter.

Till revisorer omvaldes PricewaterhouseCoopers AB.

Till ny valberedning valde stämman Stina Barchan (Briban Invest AB), Sven Ericsson (representant för familjen Karinen), Carina Heilborn (Peter Gyllenhammar AB) samt Anders Ullberg (styrelseordförande).

Årsstämman antog styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställnings­villkor för ledande befattningshavare.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Pål Jarness, Ekonomidirektör Studsvik AB, tel 0155-22 10 09

STUDSVIK AB (publ)

Styrelsen

Kort om Studsvik

Studsvik vänder sig till den internationella kärnkraftsindustrin med kvalificerade konsulttjänster samt tjänster inom bränsle- och materialteknik. Företaget har över 65 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik har 700 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Studsvik offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 april 2016 kl 17:45.

www.studsvik.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/