Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Studsvik återbetalar 100 Mkr av sitt obligationslån

08:30 / 17 October 2016 Studsvik Press release

Studsvik AB (publ) meddelar att bolaget påkallar förtida delvis återbetalning (s.k. "Voluntary Partial Redemption" enligt obligationsvillkoren) om totalt 100 Mkr av bolagets utestående obligationslån på 300 Mkr.

Återbetalningen av obligationslånet, 2016/2019, ISIN SE0007953922 ("Obligationerna") kommer att ske den 22 november 2016, vilket har meddelats samtliga innehavare av Obligationerna. Det totala utestående beloppet under Obligationerna uppgår till 300 miljoner kronor varav samtliga Obligationer kommer att amorteras ned med totalt 100 miljoner kronor beräknat pro rata (99 900 000 kronor efter avrundning, dvs. amortering sker med 333 000 kronor per Obligation, beräknat på ett nominellt värde om 1 miljon kronor) ("Återlösenbeloppet").

Innehavare av Obligationerna kommer vid återbetalningen att erhålla ett belopp motsvarande 103,50 procent av Återlösenbeloppet (dvs. 344 655 kronor per Obligation).

Återbetalningen kommer att göras till obligationsinnehavare som på avstämningsdagen, vilket blir den 15 november 2016, är registrerade som innehavare av Obligationerna.

Påkallandet av förtida delvis återbetalning är oåterkalleligt och lyder under svensk rätt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pål Jarness, ekonomidirektör, 0155-22 10 09

Kort om Studsvik

Studsvik vänder sig till den internationella kärnkraftsindustrin med kvalificerade tjänster inom konsulttjänster och bränsle- och materialteknik. Företaget har mer än 65 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik har 700 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som Studsvik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om värdepappersmarknaden samt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 oktober 2016 kl. 08:30 (CEST).

www.studsvik.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/