Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Studsvik

Studsvik

Studsvik AB: Kommuniké från Studsvik ABs årsstämma onsdagen den 22 april 2009

17:54 / 22 April 2009 Studsvik Press release


Årsstämman beslutade fastställa resultaträkningen och balansräkningen
samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Vidare beslutade stämman att till årsstämmans förfogande stående
vinstmedel, 591 302 461 kronor, disponeras så att till aktieägarna
utdelas 1,00 krona per aktie, totalt 8 218 611 kronor, samt att
583 083 850 kronor balanseras i ny räkning.

Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter samt verkställande
direktören ansvarsfrihet.

Styrelsen beslutades bestå av sju ledamöter intill slutet av nästa
årsstämma.

Till ordinarie ledamöter valdes Jan Barchan, Ingemar Eliasson, Lars
Engström, Anna Karinen, Alf Lindfors, Per Ludvigsson och Anders
Ullberg.

Till styrelseordförande utsågs Anders Ullberg.

Stämman beslutade att bolaget skall ha en valberedning bestående av
representanter för de tre största aktieägarna samt styrelsens
ordförande, tillika sammankallande. De största aktieägarna kommer att
kontaktas på grundval av Euroclears förteckning över registrerade
aktieägare per den 31 augusti 2009. Vill aktieägare som tillhör de
tre största ägarna inte ingå i valberedningen går frågan vidare till
den i storleksordning följande aktieägaren. Till ordförande i
valberedningen skall, om inte ledamöterna beslutar annat, utses den
ledamot som representerar den största aktieägaren. Sammansättningen
av valberedningen skall offentliggöras senast sex månader före
årsstämman 2010. Valberedningens mandat sträcker sig fram till dess
att ny valberedning utses.

Årsstämman antog styrelsens förslag till principer för ersättning och
andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

STUDSVIK AB (publ)

StyrelsenKort om Studsvik
Studsvik vänder sig till den internationella kärnkraftsindustrin med
kvalificerade tjänster inom avfallshantering, avveckling, teknik- och
underhållstjänster samt driftoptimering. Företaget har 60 års
erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik
är en ledande leverantör på en marknad i stark tillväxt. Verksamheten
bedrivs i segmenten Sverige, Storbritannien, Tyskland, USA och Global
Services. Studsvik har 1 100 anställda i 8 länder och företagets
aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm.