Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

SinterCast

SinterCast

SinterCast årsstämma 2024

17:09 / 21 May 2024 SinterCast Press release

Pressmeddelande
För omedelbar distribution

[Stockholm, 21 maj 2024] – Årsstämman för SinterCast Aktiebolag hölls den 21 maj 2024. Under årsstämman presenterade Dr Steve Dawson, vd och koncernchef, en översikt över de senaste marknadsaktiviteterna och gav sin syn på den möjliga marknadsutvecklingen. Dr. Dawson upprepade företagets förtroende för en tvåsiffrig tillväxt fram till 2030 och förmågan att växa från den nuvarande nivån på fyra miljoner motorenheter till sju miljoner inom femårsplanens tidshorisont. Den inspelade presentationen kommer att finnas tillgänglig på SinterCasts webbplats senast den 24 maj.
 
Fastställelse av balans- och resultaträkningarna samt beslut om utdelning
Stämman fastställde de i årsredovisningen för 2023 intagna balans- och resultaträkningarna samt beslutade om utdelning om 6,10 kronor per aktie för räkenskapsåret 2023, varav 5,50 kronor per aktie avser ordinarie utdelning och 0,60 kronor per aktie avser extraordinär utdelning. Utdelningen fördelas på två lika stora utbetalningar om 3,05 kronor per aktie med avstämningsdag den 23 maj 2024 för den första utbetalningen och avstämningsdag den 7 november 2024 för den andra utbetalningen.
 
Styrelsen och revisor
Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2023.
 
Årsstämman beslöt att antalet ordinarie styrelseledamöter ska vara sex, inklusive styrelseordföranden, och att inga styrelsesuppleanter ska utses. Årsstämman omvalde Robert Dover, Steve Gill, Steve Dawson och Anna-Maria Heidmark Green som ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Robert Dover valdes till styrelsens ordförande. Stämman valde Einar Ahlström och Per Borgklint till nya ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Biografierna återfinns på bolagets hemsida under ”General Meetings (AGM/EGM)” i sektionen ”Investor”. Jun Arimoto, styrelseledamot sedan 2018 avböjde omval och tackades för sitt arbete och sina bidrag. Till revisor omvaldes det registrerade revisionsbolaget KPMG AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Jonas Eriksson är utsedd till huvudansvarig revisor.
 
Styrelse- och revisorsarvoden
Stämman fastställde att styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med 450 000 kronor till styrelseordföranden och 210 000 kronor till var och en av de övriga av stämman valda styrelseledamöterna. Ersättning ska ej utgå till styrelseledamot som är anställd av bolaget.
 
Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå löpande enligt av bolaget godkänd räkning.
 
Godkännande av styrelsens ersättningsrapport 2023
Stämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport för 2023.
 
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade att godkänna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.
 
Indragning av återköpta aktier
Stämman beslutade om indragning av 22 601 egna aktier som innehas av bolaget och därigenom minska aktiekapitalet med 22 601 kronor. Vidare beslöt stämman att genom en fondemission öka bolagets aktiekapital med 22 601 kronor genom en överföring av 22 601 kronor från bolagets fria egna kapital. Fondemissionen ska genomföras utan utgivande av nya aktier. Efter genomförd minskning av aktiekapitalet och fondemission kommer antalet aktier vara 7 067 532.
 
Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma:
 
- besluta om förvärv av egna aktier. SinterCast får högst förvärva så många aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv av aktier får ske på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet,
- besluta om överlåtelse av högst alla egna aktier som bolaget innehar vid varje tidpunkt på Nasdaq Stockholm eller på annat sätt, exempelvis i samband med förvärv av företag eller verksamhet, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan villkor om apport eller kvittning. Överlåtelse av aktier på Nasdaq Stockholm får endast ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Överlåtelse av aktier på annat sätt ska ske till ett, av styrelsen beräknat, marknadsmässigt pris.
 
Syftet med bemyndigandet är att ge SinterCast möjlighet att förvärva egna aktier vid var tid för att justera bolagets kapitalstruktur samt att ge bolaget möjlighet att överlåta egna aktier i samband med eventuellt förvärv av företag eller verksamhet.
 
Beslut om ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade att godkänna den föreslagna ändringen av bolagsordningen § 6.
 
Föregående lydelse § 6 ”Styrelsen skall bestå av lägst tre (3) och högst fem (5) ordinarie ledamöter med högst en (1) suppleant.”
 
Ny lydelse § 6 ”Styrelsen skall bestå av lägst tre (3) och högst sex (6) ordinarie ledamöter med högst en (1) suppleant.”
 
Samtliga förslag i sin helhet återfinns på bolags webbplats, www.sintercast.com
 
För och på uppdrag av styrelsen:
Dr Steve Dawson
Vd och Koncernchef
SinterCast AB (publ)
Tel: +44 771 002 6342
e-post: steve.dawson@sintercast.com

 
SinterCast® är världens ledande leverantör av processtyrningssystem för tillförlitlig volymproduktion av kompaktgrafitjärn (CGI). CGI-egenskaperna möjliggör förbättrade transportlösningar, ökad effektivitet och minskade koldioxidutsläpp i personvagnar, tunga fordon och inom industriell kraft. Som specialistleverantör av lösningar för precisionsmätning och processtyrning till metallindustrin, tillhandahåller SinterCast även spårbarhetsteknologierna SinterCast Ladle Tracker® och SinterCast Cast Tracker®, för att förbättra produktionseffektivitet och spårbarhet 4.0 inom flera olika applikationer. SinterCast har 57 installationer i 13 länder och är noterat vid Nasdaq Stockholm, Small Cap, (SINT). För mer information: www.sintercast.com
 
SLUT

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/