Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

SinterCast

SinterCast

SinterCast resultat januari - mars 2024

08:00 / 24 April 2024 SinterCast Press release

Tolfte kvartalet i följd med tillväxt mot jämförelsekvartalet

Första kvartalet 2024
Periodens omsättning: 32,1 MSEK (26,4 MSEK)
Rörelseresultat: 7,4 MSEK (6,5 MSEK). Rörelseresultat exkluderat för orealiserade omräkningsförluster från befintliga valutaterminskontrakt: 12,0 MSEK (5,4 MSEK), motsvarande en rörelsemarginal på 37 %
Resultat per aktie: 0,87 SEK per aktie (0,89 SEK per aktie). Resultat per aktie exkluderat för orealiserade omräkningsförluster från befintliga valutaterminskontrakt: 1,70 per aktie (0,76 per aktie)
Kassaflöde från verksamheten: 15,2 MSEK (8,8 MSEK)
Bästa inledande kvartal någonsin; 3,9 miljoner motorekvivalenter
• Ackumulerade CO2-besparingar överstiger 60 miljoner, på väg mot målet om 100 miljoner ton i besparingar
• Fler installationsdiskussioner; positiva installationsutsikter under 2024 - 2025
• Installationsbas: 57 (54) installationer, varav 25 (24) helautomatiska system, 25 (24) minisystem och sju (sju) spårbarhetssystem i 13 (13) länder

Vd:s kommentarer

Positiv start för serieproduktionen
Det första kvartalet innebar en positiv start på året med att var och en av månaderna januari, februari och mars nådde nya rekordhöjder för serieproduktion. Sammantaget slutade serieproduktionen för första kvartalet på 3,9 miljoner motorekvivalenter, vilket ger en tillväxt på 18 % jämfört med samma period föregående år. Även leveranserna av provtagningskoppar började positivt, med en ökning på 36 % jämfört med samma period föregående år. Tillsammans bidrog ökningarna i serieproduktion och leveranser av förbrukningsmaterial till en total intäkt på 32,1 MSEK för kvartalet, vilket är en ökning med 22 % jämfört med samma period föregående år. Under perioden kom 95,4 % av de totala intäkterna från återkommande intäkter relaterade till produktionsavgiften per motorekvivalent, plus försäljning av förbrukningsmaterial och programvarulicenser.

Rörelseresultatet för perioden slutade på 7,4 MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 23 %. Även om rörelseresultatet innebar en ökning med 14 % jämfört med samma period föregående år, påverkades den starkt av valutafluktuationer i USD/SEK, vilket resulterade i orealiserade omräkningsförluster på 4,6 MSEK från befintliga valutaterminskontrakt. Rörelseresultatet exkluderat för orealiserade omräkningsförluster är 12,0 MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 37 %. Med positiva tillväxtutsikter, och med hjälp av kostnadsreduceringar genomförda under 2023, förväntar vi oss att kunna förbättra vår rörelsemarginal från helåret 2023 på 31,8 % ytterligare till årets slut, vilket är ett positivt steg mot vårt långsiktiga mål på 40 % till 2028.

Även om det första kvartalet markerade det tolfte på varandra följande kvartalet med ökningar av serieproduktionen jämfört med samma kvartal tidigare period, var volymen på 3,9 miljoner motorekvivalenter något under genomsnittet på 4,0 miljoner motorekvivalenter som etablerades under andra halvan av 2023. Jämfört med helåret 2023 (3,7 miljoner motorekvivalenter), gav det första kvartalet en tillväxt på 5 % och vi upprätthåller vår ambition att uppnå tvåsiffrig tillväxt för helåret. Under kvartalet var produktionsfördelningen ungefär 53 % tunga fordon, 29 % super-duty-pickuper, 10 % fullstora pickuper, 4 % mellanstora pickuper och SUV:ar samt 4 % terrängfordon. Med vårt fokus på tunga fordon uppskattar vi att den förbättrade bränsleeffektiviteten hos fordon som använder vår teknik sparade cirka 2,4 miljoner ton CO2 under första kvartalet. Detta ökar vårt kumulativa bidrag till mer än 60 miljoner ton, vilket håller oss på kurs för att uppnå vårt mål på 100 miljoner ton CO2-reduktion till 2028.

Tillväxten under de återstående tre kvartalen kommer att bero på tre nyckelfaktorer: det tidigare annonserade produktionsstoppet under mitten av året för ett av våra högvolymprogram; den fortsatta ökningen av Traton koncernens 13-liters motor för tunga fordon; och starten av produktionen av en ny familj av 11, 13 och 16 liters motorer för tunga fordon hos First Automobile Works (FAW) i Kina. Då produktionsstoppet under mitten av året närmar sig, är det inte sannolikt att milstolpen på fem miljoner motorekvivalenter kommer att nås innan stoppet inträffar. Dock ändrar den tillfälliga volymminskningen inte vårt mål att visa tvåsiffrig tillväxt under 2024 och vi upprätthåller vårt mål att leverera tvåsiffrig tillväxt genom 2030, med tillväxt därefter.
 
När Traton-ordern mottogs 2019, sade vi att ordern skulle motsvara mer än en miljon tillkommande motorekvivalenter per år. Traton-produktionen påbörjades under 2022 med leveranser till Scania som sedan utökades till Navistar under 2023. Då knappt hälften av den tillkommande volymen uppnåtts, ger den förestående produktionsstarten för MAN fortsatta tillväxtmöjligheter under 2024 och 2025. FAW-programmen ger också möjligheter till tillväxt, med förväntade initiala bidrag under 2024, och med en starkare tillväxt 2025 och därefter. Även om FAW-produktionen kommer att ge betydande bidrag, är marknaden för tunga fordon i Kina fortfarande under utveckling och det är ännu inte möjligt att bestämma produktmixen mellan naturgas- och dieselmotorer. Med den nuvarande utvecklingen är endast dieselversionen av motorerna planerad att använda CGI-motorblock.
 
Utöver Traton och FAW, pågår utvecklingsarbetet fortsatt starkt av konventionella förbränningsmotortillämplingar, med pågående SinterCast-CGI utvecklingsprogram planerade för lansering under 2028–2030. Vi fortsätter också att aktivt stödja utvecklingen av små personbilsmotorer för applikationer med hybrid- och räckviddsförlängare samt för stora tunga fordon som kör på koldioxidneutrala bränslen och vätgas. Dessa aktiviteter ger möjlighet för fortsatt långsiktig tillväxt, med en adresserbar marknad på cirka femton miljoner motorekvivalenter.

Aktiespararna anlitade för uppdragsanalys
Den 5 april meddelade SinterCast att Aktiespararna har anlitats som en ny analytiker för uppdragsanalys. Den omfattande inledande rapporten gav en positiv bedömning och rankade SinterCast som den främsta investeringsmöjligheten bland publikt noterade svenska företag genom den kombinerade ’Magic Rank’-kriteriet av undervärderad aktiekurs och hög lönsamhet. Rapporten drar slutsatsen att det huvudsakliga prognosscenariot motiverar en aktiekurs på 150 SEK per aktie, vilket representerar en kurs på 50 % över det nuvarande marknadskursen. Servicen som tillhandahålls av Aktiespararna kommer att inkludera publicerade analytikerrapporter efter varje kvartalsrapport och investerarpresentationer vid Aktiespararnas investerardagar. Datum för SinterCasts presentationer 2024 har fastställts till den 11 juni och 26 november.

Uppsving i installationsaktivitet ger positiv utsikt
Det första kvartalet gav också en positiv start genom tidiga installationsintäkter och framsteg i pågående installationsdiskussioner. Installationsintäkterna för första kvartalet uppgick till 1,2 MSEK, en ökning med 71 % jämfört med samma period föregående år. Intäkterna kom främst från uppgraderingar av utrustning vid två gjuterier i Europa och från slutförandet av driftsättningen av System 4000 vid Dongfeng Autos gjuteri i Kina. Med installationen kommer Dongfeng Auto, ett dotterbolag till Kinas näst största biltillverkare, att söka möjligheter för serieproduktion av CGI inom sektorerna för personbilar, tunga fordon och terrängfordon, både inom Dongfeng-gruppen och på den bredare inhemska marknaden.

Diskussioner om installationer pågår för systemuppgraderingar och expansioner, nya installationer av CGI System 4000, och nya installationer av Ladle Tracker. Vi uppskattar att den nuvarande nivån av installationsdiskussioner ger möjlighet att överstiga det historiska genomsnittet, innan Covid, på 8 MSEK i installationsintäkter under 2024 och 2025.

SinterCast är världens ledande leverantör av processtyrningssystem för tillförlitlig volymproduktion av kompaktgrafitjärn (CGI). CGI-egenskaperna möjliggör förbättrade transportlösningar, ökad effektivitet och minskade koldioxidutsläpp i personvagnar, tunga fordon och industriell kraft. Som specialistleverantör av lösningar för precisionsmätning och processtyrning till metallindustrin, tillhandahåller SinterCast även spårbarhetsteknologierna SinterCast Ladle Tracker® och SinterCast Cast Tracker®, för att förbättra produktionseffektivitet och spårbarhet 4.0 inom flera olika applikationer. SinterCast har 57 installationer i 13 länder och är noterat vid Nasdaq Stockholm, Small Cap, (SINT). För mer information: www.sintercast.com

För mer information kontakta:

Dr Steve Dawson
Vd
SinterCast AB (publ)
Telefon: +46 150 794 40
Mobil: +44 771 002 6342
E-post: steve.dawson@sintercast.com
Hemsida: www.sintercast.com
Organisationsnummer: 556233-6494

Detta pressmeddelande innehåller information som SinterCast AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom vd Steve Dawsons försorg, för offentliggörande den 24 april 2024 kl. 08:00 CET.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/