Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

SinterCast

SinterCast

SinterCast resultat oktober-december 2023

08:00 / 28 February 2024 SinterCast Press release

Rekordproduktion. Rekordomsättning. Rekordresultat

Fjärde kvartalet 2023

 • Periodens omsättning: 36,0 MSEK (32,9 MSEK), upp 9 % jämfört med föregående år. Återkommande intäkter ökade med 10 % till 33,3 MSEK (30,2 MSEK), vilket motsvarar 92,5 % av omsättningen
 • Rörelseresultat: 15,6 MSEK (8,0 MSEK), upp 95 % med en rörelsemarginal på 43,3 % (24,3 %)
 • Resultat per aktie: 2,18 SEK per aktie (1,11 SEK per aktie), upp 97 %
 • Kassaflöde från verksamheten: 10,7 MSEK (11,8 MSEK)
 • 9 miljoner ton CO2-besparingar 2023; 59 miljoner ton i besparingar sedan 1999
 • Elva kvartal i följd med produktionsökning, jämfört med samma kvartal i tidigare perioder
 • Ett återköpsprogram för aktier upp till 5 MSEK har initierats; Per den 31 december 2023 hade 11 338 aktier förvärvats (1,2 MSEK); Per den 28 februari 2024 har 22 601 aktier totalt återköpts (SEK 2,4 million)

Helår 2023

 • Periodens omsättning: 134,4 MSEK (118,7 MSEK), upp 13 % jämfört med föregående år, gynnad av ökad produktion om 6,3 %, stark försäljning av förbrukningsvaror och gynnsamma växlingskurser. Återkommande intäkter ökade med 12 % till 127,0 MSEK (113,4 MSEK), vilket motsvarar 94,5 % av omsättningen
 • Rörelseresultat: 42,7 MSEK (30,6 MSEK), med en rörelsemarginal på 31,8 % (25,8 %) för helåret
 • Resultat per aktie: 5,94 SEK per aktie (4,68 SEK per aktie), upp 27 %
 • Kassaflöde från verksamheten: 45,5 MSEK (25,4 MSEK), upp 79 % som följd av förbättrat rörelseresultat samt lagerreduceringar
 • Utdelning: En ordinarie utdelning om 5,50 SEK per aktie (5,00 SEK per aktie) föreslås med en extra utdelning på 0,60 SEK (0,50 SEK per aktie), fördelat på två lika stora utbetalningar, vilket representerar en utdelning på 43,1 MSEK (39,0 MSEK)
 • Installationsbas: 57 (57) installationer, varav 25 (25) helautomatiska system, 25 (25) mini-system och sju (sju) spårbarhetssystem) i 13 (13) länder


Vd:s kommentarer

Rekordomsättning genom stark försäljning av förbrukningsvaror
Intäkterna för fjärde kvartalet ökade med 9 % till 36,0 MSEK (32,9 MSEK), gynnade av en 11,7 % ökning av leveranser av provtagningskoppar, en 5,6 % ökning av serieproduktionen jämfört med motsvarande period föregående år, och gynnsamma växelkurser. Den fortsatta tillväxten i serieproduktionen resulterade återigen i fyra kvartalsrekord under 2023, vilket förlängde sviten av ökningar till 11 kvartal i rad, jämfört med samma kvartal i tidigare perioder.

Efter en stark produktion på 4,2 miljoner motorekvivalenter under tredje kvartalet, planade produktionen ut till 3,7 miljoner motorekvivalenter under fjärde kvartalet. Minskningen berodde främst på ett fem-veckors stopp på en större produktionslinje, av underhållsskäl som inte var relaterade till CGI eller SinterCast, och på grund av den normala julstängningen. Stoppet påverkade volymen för fjärde kvartalet med ungefär 300 000 motorekvivalenter i årstakt. Volymen för fjärde kvartalet påverkades också av att produktionen vid Scanias gamla gjuteri i Sverige upphörde, där SinterCast har stöttat CGI-produktionen sedan 2013. Den planerade produktionsnedläggningen vid det gamla gjuteriet följer efter en framgångsrik produktionsökning vid Scanias nya gjuteri. Efter en inledande lagereffekt, kommer nedstängningen inte att ha någon pågående effekt på volymerna, eftersom alla Scania CGI-komponenter produceras vid SinterCast-gjuterier. Trots volymminskningen vid årets slut, bidrog ett besparingsprogram lanserat under tredje kvartalet, tillsammans med två pensionsavgångar under andra kvartalet, till en ökning av rörelseresultatet med 95 % under fjärde kvartalet. Rörelseresultatet blev 15,6 MSEK (8,0 MSEK) med en rörelsemarginal på 43,4 % (24,3 %).

Serieproduktion för helåret noterade ett nytt rekord, upp 6,3 % till 3,7 miljoner motorekvivalenter. En stark försäljning av förbrukningsvaror, en 76 % ökning av installationsintäkter och gynnsamma växelkurser, höjde helårsintäkterna med 13 % till 134,4 MSEK, där 94,5 % var från återkommande intäkter relaterade till serieproduktion, innefattande produktionsavgiften som tas ut för varje motorekvivalent, försäljning av förbrukningsmaterial och licensavgifter för mjukvara. Helårets rörelsemarginal avslutades på 31,8 %, vilket innebar en betydande ökning jämfört med föregående år (25,8 %) och visar vägen mot vårt helårsmål på 40 % till 2028.

Vi uppskattar att ungefär 1,5 miljoner motorer producerades under 2023 med "SinterCast Inside". Tunga fordon stod för det största bidraget till serieproduktionen, med en tillväxt på 16 %, vilket gav en andel på 51 % av den totala volymen. Som vi har sagt i mer än tio år, utgör tunga fordon den största tillväxtmöjligheten för SinterCast, eftersom de flesta tunga fordonen fortsätter att utvecklas mot CGI för att förbättra motorprestanda och bränsleeffektivitet. Resten av produktionsvolymen för 2023 fördelades på Super-Duty-pickuper (30 %), stora pickuper (10 %), mellanstora pickuper och SUV:ar (5 %) samt utrustning för terrängkörning (4 %). Med mer än 95 % av vår serieproduktion från tunga fordon, pickuper och industriell utrustning, uppskattar vi att den förbättrade bränsleeffektiviteten hos fordon som använder vår teknik sparade ungefär 9 miljoner ton CO2 under 2023. Detta ökar vårt kumulativa bidrag sedan starten av vår serieproduktion 1999 till 59 miljoner ton, vilket utgör ett betydande steg mot vårt mål om 100 miljoner ton CO2 -reduktion till 2028.

Trots positiva marknadsutsikter har vi tidigare meddelat att ett av våra högvolymprogram kommer att nå sitt slutskede under mitten av 2024, vilket leder till en temporär volymnedgång. Det är ännu inte klart om milstolpen på fem miljoner motorekvivalenter kommer att uppnås innan stoppet inträffar. Oavsett detta ändrar den temporära minskningen inte vår förmåga att överträffa milstolpen fem miljoner motorekvivalenter och vi behåller vår ambition att nå milstolpen på sju miljoner motorekvivalenter, med långsiktig tillväxt därefter.

Under kvartalet fortsatte förbättringsaktiviteter för att stärka den långsiktiga leveransförmågan för att stödja den framtida marknadstillväxten. Aktiviteterna innefattar; beställning av produktionsverktyg för tillverkning av vår patenterade provtagningskopp; nya produktionsverktyg hos den enda leverantören i Sverige med 24 år av kontinuerlig produktion samt etablering av en ytterligare leverantör för provtagningskoppar i Slovakien. Under året uppgår investeringarna för dessa proaktiva aktiviteter till 4,3 MSEK, varav 0,6 MSEK härrör sig till fjärde kvartalet.

Positiv installationsutsikt för 2024
I efterhand betraktat, var 2023 ett bra år för installationsintäkter. Med endast ett installationsåtagande vid årets inledning, samlade vi ihop flera beställningar på reservdelar och systemuppgraderingar, och säkrade en ny mini-system-installation vid Roslagsgjuteriet i Sverige i december. Med 6,0 MSEK i helårsintäkter från installationer, vilket innebär en ökning med 76 % jämfört med 2022, lämnade vi inget ogjort under 2023.

I början av 2024 ser installationsmöjligheterna starkare ut än vanligt, gynnat av gjuterifackmässan GIFA i juni 2023 och genom ett ökat investeringsbehov i gjuteriindustrin efter Covid-åren. Diskussioner om installationer pågår för närvarande för systemuppgraderingar och expansioner, nya CGI System 4000-installationer och nya installationer av Ladle Tracker. Vi uppskattar att pågående installationsdiskussioner ger möjlighet att överträffa det historiska genomsnittet om 8 MSEK i installationsintäkter, innan Covid, under 2024 och 2025.

För mer information kontakta:

Dr Steve Dawson
Vd
SinterCast AB (publ)
Telefon: +46 150 794 40
Mobil: +44 771 002 6342
E-post: steve.dawson@sintercast.com
Hemsida: www.sintercast.com
Organisationsnummer: 556233-6494

Detta pressmeddelande innehåller information som SinterCast AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom vd Steve Dawsons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2024 kl. 08:00 CET. 

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/