Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

SinterCast

SinterCast

SinterCast resultat april - juni 2022

08:00 / 17 August 2022 SinterCast Press release

Rekordproduktion; positiva tillväxtutsikter
 
Andra kvartalet 2022
· Periodens omsättning: 27,9 MSEK (28,2 MSEK)
· Rörelseresultat: 5,5 MSEK (7,2 MSEK), påverkas av hävningen av avbetalningsköpet med WHB, om 4,9 MSEK
· Resultat per aktie: 0,9 SEK per aktie (1,6 SEK per aktie)
· Kassaflöde från verksamheten: 4,0 MSEK (8,7 MSEK)
· 3,6 miljoner motorekvivalenter under andra kvartalet: nytt kvartalsrekord
· 3,9 miljoner motorekvivalenter i juni: tangerar det högsta månadsutfallet någonsin
· Serieproduktionsstart för motorblock på 16 liter för tunga fordon hos FAW i Kina
· Teksid beställer SinterCast Ladle Tracker® -teknologi
 
Första halvåret 2022
· Periodens omsättning: 56,0 MSEK (52,5 MSEK)
· Rörelseresultat: 13,1 MSEK (15,7 MSEK), påverkas av hävningen av avbetalningsköpet med WHB, om 4,9 MSEK
· Resultat per aktie: 2,0 SEK per aktie (2,6 SEK per aktie)
· Kassaflöde från verksamheten: 2,6 MSEK (15,4 MSEK)
· Utdelning: Föreslagen ordinarie utdelning om 4,50 SEK per aktie (4,00 SEK per aktie) och en extra utdelning på 0,50 SEK (0,00 SEK per aktie), vilket representerar en utdelning på 35,5 MSEK (28,4 MSEK), utbetalas i två lika stora utbetalningar
· Installationsbas: 55 (55) installationer i 14 länder (24 [25] helautomatiska system, 24 [24] mini-system och sju [sex] spårbarhetssystem)

Vd:s kommentarer
 
Rekordproduktion lägger grund för tillväxt
Med en stor uppdämd efterfrågan, nya program som kommer i drift och förbättrade leveranskedjor, uppnådde serieproduktionen ett nytt rekord på 3,6 miljoner motorekvivalenter uppräknat till årstakt under andra kvartalet, vilket överträffar det tidigare kvartalsrekordet på 3,5 miljoner motorekvivalenter från tredje kvartalet 2019. Det andra kvartalet gynnades av stark produktion vid Tupy-gjuterierna i Brasilien och Mexiko, plus den tilltagande utrullningen av den nya motorn på 13 liter för tunga fordon inom Traton-koncernen vid Scania-gjuteriet i Sverige. Den starka tillväxten kulminerade slutligen i en produktion på 3,9 miljoner motorekvivalenter i juni, vilket tangerar det högsta månadsutfallet någonsin, satt i september 2019.
 
Jämfört med föregående år ökade produktionsvolymen för första halvåret 2022 med 13 %. Den ökade volymen tillsammans med en höjning av dollarkursen på 13 % gav en intäktsökning från produktionsavgifterna på 26 % för första halvåret. Ökningen i serieproduktion och växelkurser motverkades delvis av en minskning av antal levererade mätkoppar på 20 % då kunderna reducerade lagernivåerna till följd av förbättrade globala leveranskedjor. I slutändan landade intäkterna för första halvåret på 56,0 miljoner kronor, vilket ger en ökning på 7 % jämfört med föregående år.

Jämfört med föregående år ökade produktionsvolymen för första halvåret 2022 med 13 %.Den ökade volymen tillsammans med en höjning av dollarkursen på 13 % gav en intäktsökning från produktionsavgifterna på 26 % för första halvåret.

Tunga fordon stod för 47 % av produktionsvolymen under andra kvartalet, vilket utgör det största bidraget och den största tillväxtmöjligheten. Efter produktionsstarten av Scanias motor på 13 liter för tunga fordon under första kvartalet tilltog leveranserna under andra kvartalet. Produktionen kommer fortsätta att öka under andra halvan av året – och därefter – och så småningom ge en gradvis ökning till att slutligen uppnå en miljon motorekvivalenter per år. Det andra kvartalet innebar även produktionsstarten av en ny motor på 16 liter för tunga fordon vid First Automobile Works (FAW) i Kina, med motorblocket tillverkat i SinterCast-CGI. Motorn är framtagen som svar på förbättrat vägnätet och ökad efterfrågan på högre nyttolaster, och kommer in på marknaden som den första motorn på 16 liter i trafik i Kina. När lanseringen blir etablerad på marknaden och när lastbilsförsäljningen förbättras – efter en nedgång i försäljningen av tunga fordon på 64 % på grund av Covid-restriktioner i Kina – kommer den initiala volymen sannolikt att vara modest.
 
Sammantaget är marknadsutsikterna positiva. Halvledarleveranserna har börjat förbättras och återhämtningen förväntas sträcka sig långt in i 2023, vilket vidare stimulerar återhämtningen för fordons- och gjuteriindustrin. Även om krigets utbrott i Ukraina störde tillgången på vissa delkomponenter, särskilt för europeiska OEM-tillverkare, har denna utmaning i stort sett övervunnits och inte haft någon betydande inverkan på SinterCast-produktionen. Vid halvårsskiftet har vi uppnått kvartalsvisa produktionsrekord både under första och andra kvartalet, vilket ger en stark grund för ytterligare tillväxt under andra halvåret och därefter. Vi upprätthåller våra mål att nå milstolparna på fyra miljoner motorekvivalenter uppräknat till årstakt under någon månad i år, och fem miljoner motorekvivalenter under någon månad uppräknat till årstakt under 2024, vilket innebär en fortsatt tvåsiffrig årlig tillväxttakt.
 
Vid halvårsskiftet har vi uppnått kvartalsvisa produktionsrekord både under första och andra kvartalet, vilket ger en stark grund för ytterligare tillväxt under andra halvåret och därefter.
 
Mellanår för installationer
Efter tre starka år för installationsintäkter, med rekord 2019 och 2020 och en stark avslutning 2021, har merparten av installationsorderstocken realiserats. Detta, tillsammans med den Covid-relaterade minskningen av investeringar i gjuteriindustrin ger lägre utsikter för installationsintäkter än normalt för 2022. Installationsintäkterna under första halvåret landade på 1,0 miljoner kronor, främst från försäljning av reservdelar. Utsikterna för andra halvåret är likaledes försiktiga, trots den planerade installationen av ett Ladle Tracker-system vid Teksid-gjuteriet i Monclova, Mexiko, under fjärde kvartalet. Med pågående diskussioner om CGI-processtyrningssystem, kapacitetsuppgraderingar och Tracking-installationer förväntar vi oss att installationsaktiviteterna återgår till historiska nivåer 2023.

Serieproduktion*
Serieproduktionen fortsatte att växa under andra kvartalet och uppnådde ett kvartalsrekord på 3,6 miljoner motorekvivalenter uppräknat till årstakt, vilket gav en tillväxt på 13 % gentemot föregående år. Serieproduktionen tangerade det högsta månadsutfallet någonsin på 3,9 miljoner motorekvivalenter i juni, vilket motsvarar en ökning på 18 % jämfört med föregående år.

SinterCast är världens ledande leverantör av processtyrningssystem för tillförlitlig volymproduktion av kompaktgrafitjärn (CGI). CGI-egenskaperna möjliggör förbättrade transportlösningar, ökad effektivitet och minskade koldioxidutsläpp i personvagnar, tunga fordon och industriell kraft. Som specialistleverantör av lösningar för precisionsmätning och processtyrning till metallindustrin, tillhandahåller SinterCast även spårbarhetsteknologierna SinterCast Ladle Tracker® och SinterCast Cast Tracker®, för att förbättra produktionseffektivitet och spårbarhet 4.0 inom flera olika applikationer. SinterCast har 55 installationer i 14 länder och är noterat vid Nasdaq Stockholm, Small Cap, (SINT). För mer information: www.sintercast.com

För mer information:

Dr Steve Dawson
Vd
SinterCast AB (publ)
Telefon: +46 150 794 40
Mobil: +44 771 002 6342
E-post: steve.dawson@sintercast.com
Hemsida: www.sintercast.com
Org.nr: 556233-6494

Detta pressmeddelande innehåller information som SinterCast AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom vd Steve Dawsons försorg, för offentliggörande den 17 augusti 2022 kl. 08:00 CET. 

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/