Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

SinterCast

SinterCast

SinterCast årsstämma 2022

17:00 / 17 May 2022 SinterCast Press release

[Stockholm, 17 maj 2022] – SinterCast Aktiebolags årsstämma hölls den 17 maj 2022. Under årsstämman presenterade Dr Steve Dawson, vd och koncernchef, en översikt över de senaste marknadsaktiviteterna och gav en utblick över den möjliga marknadsutvecklingen. Dr Dawson adresserade de nuvarande utmaningarna på marknaden, men uttryckte tillit till fortsatt tvåsiffrig tillväxt för serieproduktion. Specifikt upprepade han målet att växa från månadsproduktionen på cirka 3,3 miljoner motorekvivalenter uppräknat till årstakt, till fyra miljoner innan årets slut; ambitionen att nå milstolpen fem miljoner under 2024; samt företagets tilltro om en tillväxt till över fem miljoner motorekvivalenter. Dr Dawson presenterade även det nya konceptet för bensinmotorer för små personvagnar, vilken SinterCast presenterade tillsammans med Tupy och Ricardo vid Wien Motor Symposium den 27 april. Han framförde att konceptet redan hade presenterats för en handfull OEM-tillverkare, och fått positiv feedback och intresse. SinterCast och dess partners kommer att fortsätta att motivera denna nya teknologi för att skapa nya möjligheter för kompaktgrafitjärn i små motorer som använder bensin och alternativa bränslen med låga koldioxidutsläpp, och i hybrid- och räckviddsförlängare. Den inspelade presentationen kommer att finnas tillgänglig på SinterCast hemsida senast den 23 maj.

Fastställelse av balans- och resultaträkningarna samt beslut om utdelning
Stämman fastställde de i årsredovisningen för 2021 intagna balans- och resultaträkningarna samt beslutade om utdelning om 5,00 kronor per aktie (totalt 35 450 665 kronor) för räkenskapsåret 2021, varav 4,50 kronor per aktie avser ordinarie utdelning och 0,50 kronor per aktie avser extraordinär utdelning. Utdelningen fördelas på två lika stora utbetalningar om 2,50 kronor per aktie med avstämningsdag den 19 maj 2022 för den första utbetalningen och avstämningsdag den 7 november 2022 för den andra utbetalningen.

Styrelse och revisor
Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Stämman omvalde Jun Arimoto, Steve Dawson, Robert Dover, Steve Gill, Jan Åke Jonsson och Åsa Källenius till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Jan Åke Jonsson omvaldes till styrelsens ordförande. Till revisor omvaldes det registrerade revisionsbolaget KPMG AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Jonas Eriksson blir den huvudansvarige revisorn.

Styrelse- och revisorsarvoden
Stämman fastställde att styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med 410 000 kronor till styrelseordföranden och 190 000 kronor till var och en av de övriga ordinarie styrelseledamöterna. Inget arvode ska utgå till en styrelsemedlem som är anställd av företaget.

Stämman fastställde även att arvode för valberedningsarbete för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå enligt följande: 35 000 kronor till ordförande för valberedningen och 20 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i valberedningen; och, 50 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet och 25 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet. Inget arvode ska utgå för utskottsarbete till någon styrelseledamot som är anställd i bolaget.

Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå löpande enligt av bolaget godkänd räkning.

Valberedningen
Stämman omvalde Carina Andersson, Andrea Fessler, Aage Figenschou, Jan Åke Jonsson och Victoria Skoglund som ledamöter av valberedningen för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Victoria Skoglund omvaldes till valberedningens ordförande.

Godkännande av styrelsens ersättningsrapport 2021
Stämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport för 2021.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma,

  • besluta om förvärv av egna aktier. SinterCast får högst förvärva så många aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv av aktier får ske på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet,
  • besluta om överlåtelse av högst alla egna aktier som bolaget innehar vid varje tidpunkt på Nasdaq Stockholm eller på annat sätt, exempelvis i samband med förvärv av företag eller verksamhet, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan villkor om apport eller kvittning. Överlåtelse av aktier på Nasdaq Stockholm får endast ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Överlåtelse av aktier på annat sätt ska ske till ett, av styrelsen beräknat, marknadsmässigt pris.

Syftet med bemyndigandet är att ge SinterCast möjlighet att förvärva egna aktier vid var tid för att justera bolagets kapitalstruktur samt att ge bolaget möjlighet att överlåta egna aktier i samband med eventuellt förvärv av företag eller verksamhet.

På uppdrag av styrelsen:
Dr Steve Dawson
Vd & koncernchef
SinterCast AB (publ)
Tel: +44 771 002 6342
E-post: steve.dawson@sintercast.com

SinterCast® är världens ledande leverantör av processtyrningssystem för tillförlitlig volymproduktion av kompaktgrafitjärn (CGI). CGI-egenskaperna möjliggör förbättrade transportlösningar, ökad effektivitet och minskade koldioxidutsläpp i personvagnar, tunga fordon och industriell kraft. Som specialistleverantör av lösningar för precisionsmätning och processtyrning till metallindustrin, tillhandahåller SinterCast även spårbarhetsteknologierna SinterCast Ladle Tracker® och SinterCast Cast Tracker®, för att förbättra produktionseffektivitet och spårbarhet 4.0 inom flera olika applikationer. SinterCast har 54 installationer i 14 länder och är noterat vid Nasdaq Stockholm, Small Cap, (SINT). För mer information: www.sintercast.com

- SLUT -

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/